X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31212

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Magdaleny Dziurkowskiej


I.Dane osobowe
1. Imię i nazwisko: Magdalena Dziurkowska
2. Nazwa placówki: Przedszkole nr 371, Lencewicza 5, Warszawa
3. Stanowisko: nauczyciel przedszkola
4. Posiadane kwalifikacje:
- studia pierwszego stopnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika Opiekuńcza, 2009-2012
- studia drugiego stopnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, kierunek: Pedagogika, specjalność: Wczesna Edukacja, 2012-2014

II.Staż
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
2.Termin zakończenia stażu: 31.05.2016 r.
3.Opiekun stażu: mgr Halina Świtek

III.Cele rozwoju zawodowego
Cel ogólny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
• Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
• Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków rozwoju i edukacji.
• Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w danym półroczu oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny w danym półroczu, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (doskonalenie wewnątrz placówki oraz samokształcenie).
• Poznanie dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy z ich rodzicami.

IV.Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) – art.9d ust.1 i 7, art.9c ust.4 i 6.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) – § 3 i 4.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2010 r., nr 235, poz. 1543).

V.Plan działania
1. Zadania związane z realizacją stażu.
zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego oraz publikacjami (np. w Internecie) dotyczącymi awansu zawodowego. – notatki z analizy przepisów IX 2015
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Ustalenie zasad wzajemnej współpracy.
Omówienie treści zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego. -harmonogram spotkań IX 2015
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. Zredagowanie i złożenie planu do zatwierdzenia. – Plan Rozwoju Zawodowego IX 2015
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola. Analiza dokumentacji przedszkola:
- Statutu przedszkola,
-Regulaminu wycieczek,
-Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola,
– Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej.
Udział w Radach Pedagogicznych. – zapis w dokumentacji przebiegu stażu cały okres stażu
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz zasadami obowiązującymi w przedszkolu. Analiza zasad bezpiecznego użytkowania sal i placu zabaw. Praktyczne zastosowanie zdobytych wiadomości podczas pracy.
Uczestnictwo w kursie BHP. – świadectwo ukończenia kursu BHP cały okres stażu
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji. Zapoznanie się z Koncepcją Pracy Przedszkola i z Rocznym Planem Pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć.
Przygotowywanie scenariuszy zajęć.
Prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci.
Projektowanie planów miesięcznych.
Zapoznanie się z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu.
-zapisy w dzienniku zajęć scenariusze zajęć,
-wydruki planów miesięcznych cały okres stażu
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz wybranych programów do realizacji Zapoznanie się z obszarami i celami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
oraz Podstawy Programowej edukacji wczesnoszkolnej.
Analiza programuOd przedszkolaka do pierwszaka.
Szkoła za Pasem, Programem Profilaktycznym oraz Programem Wychowawczym. – zapis w dokumentacji stażu IX 2015
Dokumentacja realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Systematyczne gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego. – zaświadczenia,- scenariusze zajęć,
– notatki,
– arkusze hospitacji,
– fotografie, etc,
-prawidłowo prowadzona teczka nauczyciela stażysty cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Opis realizacji sporządzonego Planu Rozwoju Zawodowego. – sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego V 2015

2. Zadania w zakresie osobistej sfery rozwoju osobistego.
zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż

ZADANIA DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Poznanie sposobów właściwego opracowywania scenariuszy zajęć. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie. Przygotowywanie scenariuszy prowadzonych zajęć.
Analiza i ocena przeprowadzanych zajęć pod względem ich mocnych i słabych stron. – scenariusze zajęć cały okres stażu
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnych w potrzebami własnymi oraz przedszkola (kursach, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach). – zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów cały okres stażu
Poszerzanie we własnym zakresie posiadanej wiedzy oraz umiejętności. Czytanie różnych pozycji książkowych i artykułów o tematyce pedagogicznej oraz psychologicznej w prasie i Internecie. – spis przestudiowanej literatury cały okres stażu
Udział i pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek. Włączenie się do organizacji uroczystości przedszkolnych i wycieczek.
Udział w uroczystościach przedszkolnych i wycieczkach. – zdjęcia,
- potwierdzenia
cały okres stażu
Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu. Przygotowywanie dekoracji w różnych częściach przedszkola.
Dekoracje sali.
Projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych
Realizacja programu „Aquafresh”.
– zdjęcia

Potwierdzenie uczestnictwa od organizatorów. cały okres stażu
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej oraz multimedialnej techniki pracy. Tworzenie i opracowywanie dokumentacji.
Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
Korzystanie z portali dydaktycznych. – scenariusze zajęć,
- karty pracy dla dzieci,
– ogłoszenia,
– dokumentacja związana ze stażem cały okres stażu
Uczestniczenie w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia. Uczestnictwo w Radach Szkoleniowych. – protokoły Rad Pedagogicznych cały okres stażu
Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami. Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie.
Udostępnienie ciekawej literatury oraz interesujących publikacji. – plan dostępny w dokumentacji przedszkola
-potwierdzenie opiekuna stażu i innych nauczycieli
cały okres stażu

3. Zadania w zakresie pracy wychowawczo – opiekuńczo dydaktycznej.
zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
ZADANIA DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Gromadzenie informacji o dziecku. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców.
Karty informacyjne dotyczące wychowanków.
Rozmowy informacyjne z rodzicami.
Nawiązanie współpracy z psychologiem i logopedą przedszkolnym.

– dokumentacja wewnętrzna grupy,
- notatki cały okres stażu
Współpraca z rodzicami. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Rozmowy indywidualne z rodzicami.
Współprowadzenie zebrań z rodzicami wraz z opiekunem stażu.
Angażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości grupowych.
Zachęcanie rodziców do brania udziału w konkursach przedszkolnych. – zdjęcia z wystaw,
-notatki z rozmów indywidualnych,
-protokoły z zebrań cały okres stażu
Pogłębianie wiedzy w zakresie realizacji zadań wychowawczych.

Poznanie instytucji, które wspomagają przedszkole w pracy wychowawczo-terapeutycznej.

Realizacja planu rocznego oraz innych planów w przedszkolu poprzez realizację powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych. Obserwacja dziecka i rozmowy z nim, współpraca z nauczycielami bogatszymi w doświadczenie, studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej.

Poznanie zakresu pomocy.

Współudział w organizacji imprez okolicznościowych i integracyjnych.

– prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci,
-notatki własne,
-wykaz literatury i publikacji


Spis telefonów i adresów instytucji wspomagających proces wychowawczy


Zdjęcia, potwierdzenie opiekuna stażu
cały okres stażu

cały okres stażu

IX 2016r.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4

ZADANIA DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obserwowanie zajęć i omawianie ich. – scenariusze zajęć,
- karty obserwacji cały okres stażu
Samoocena umiejętności, analiza mocnych i słabych stron działalności. Uwzględnianie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć i pracy z dziećmi. – teczka stażysty cały okres stażu
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Autoanaliza i samoocena. – sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego,
- wnioski do dalszej pracy V 2015

Niniejszy plan rozwoju zawodowego może ulegać zmianom w czasie trwania stażu.

........................................ ...................................
podpis nauczyciela- opiekuna stażu podpis nauczyciela stażysty


Zatwierdzam:
........................................
podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.