X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31239
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zadania wynikające z rozporządzenia MEN


L.P.
ZADANIE/ DZIAŁANIE
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
DOKUMENTOWANIE EFEKTÓW
TERMIN REALIZACJI
(tabela - dop. red.)

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Rozp. §8 ust 2 pkt. 1

1 Doskonalenie warsztatu i metod pracy celem uzyskiwania pozytywnych efektów pracy - nabycie umiejętności współtworzenie dokumentacji szkolnej
- udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne mających na celu ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji i wzbogacenie warsztatu pracy
- wypracowanie metod prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych celem uzyskiwania wyższych wyników pracy
- stosowanie zróżnicowanych metod pracy, w tym metod aktywnych takich jak: praca w grupach czy praca metodą projektu, korzystanie z narzędzi multimedialnych
- gromadzenie i wykorzystywanie na zajęciach rozmaitych pomocy: plansz, płyt CD, magnetofonu.
- zaświadczenie dyrektora
- własne notatki
- zaświadczenia
- dzienniki zajęć pozalekcyjnych, sprawozdanie z realizacji
- dyplom ukończenia studiów podyplomowych
- zaświadczenia
Cały okres stażu
2015
Cały okres stażu

2 Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
- badanie wyników nauczania języka angielskiego pod kątem wychwycenia tych elementów nauki języka, które wymagają dodatkowej uwagi, ze względu na problemy jakie stwarzają uczniom zdającym egzamin
- uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania oświatą w celu lepszego poznania zasad funkcjonowania placówki,
- uczestnictwo w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego w celu podniesienia umiejętności
- analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
Cały okres stażu

3 Doskonalenie pracy własnej
- studiowanie literatury czasopism pedagogicznych przydatnych do podniesienia jakości pracy
- śledzenie aktualności na portalach internetowych - wykaz czasopism
Cały okres stażu


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Rozp. §8 ust 2 pkt. 2

1 Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej - prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej przy wykorzystaniu sprzętu oraz oprogramowania
- korzystanie z Internetu w celu wyszukiwania najnowszych metod nauki języka obcego,
przygotowywanie testów, rozkładów materiału i konspektów techniką komputerową
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie
- tworzenie prezentacji za pomocą programu PowerPoint dla uczniów i wykorzystanie jej w trakcie lekcji,
- współredagowanie strony internetowej szkoły
- konspekty zajęć
- zestawienie stron internetowych, rozkłady materiału, konspekty
Cały okres stażu

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Rozp. §8 ust 2 pkt. 3

1 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami - przygotowanie jednej lekcji otwartej w roku szkolnym w trakcie stażu dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców - konspekt zajęć 2014
- aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym
- zapoznanie się i przedstawienie wybranego tematu na forum rady pedagogicznej
- opracowanie scenariuszy zajęć dla uczniów gimnazjum w oparciu o nowatorskie środki nauki języka takie jak: praca z tekstem piosenek, analiza artykułów z czasopism anglojęzycznych oraz dzielenie się swoimi wytworami z innymi nauczycielami języka na zasadzie wymiany doświadczeń,
- współpraca z pedagogiem służąca rozwiązywaniu problemów wychowawczych, a także w celu lepszego poznania sytuacji rodzinnej,
- współpraca z samorządem uczniowskim w szczególności w celu wymiany informacji publikowanych na współredagowanej stronie internetowej
- konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół służące wymianie doświadczeń
- zaświadczenie dyrektora
- notatki Cały okres stażu


Realizacja zadań z §8 ust 2 pkt. 4

1 Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§8 ust 2 pkt 4 a) - praca z uczniem uzdolnionym językowo w oparciu o opracowany program, - opracowany program Cały okres stażu

2 Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§8 ust 2 pkt 4 c)

- organizacja wycieczek oraz imprez klasowych i szkolnych
- praca z uczniem słabym
- współorganizowanie imprez szkolnych, sprawowanie opieki nad uczniami w czasie zabaw szkolnych
- obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli innych szkół (Szkoła Podstawowa w Roztoce Brzezinach)
- przygotowywanie uczniów do konkursów międzyszkolnych
- zaświadczenie dyrektora
- dokumentacja wycieczek
- notatki
- podziękowania
Cały okres stażu

3 Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§8 ust 2 pkt. 4 e) - wywiad wśród uczniów klasy, w której pełnię rolę wychowawcy na temat ich zaangażowania w życie szkoły i aktywnego uczestnictwa w akcjach w niej organizowanych
- spotkania z pedagogiem szkolnym w celu uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
- współpraca z rodzicami - analiza wywiadu
- notatki Cały okres stażu


Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Rozp. §8 ust 2 pkt. 5

1 Współpraca z pedagogiem szkolnym - przeprowadzanie ankiet wśród uczniów i rodziców, mających na celu zdiagnozowanie bieżących problemów
- potwierdzenie pedagoga szkolnego Cały okres stażu
2 Współpraca z rodzicami - rozmowy indywidualne, telefoniczne w celu monitorowania wyników w nauce i zachowania uczniów Cały okres stażu
3 Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych - praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze
- analiza dwóch przypadków uczniów borykających się z trudnościami w nauce i stworzenie planu pomocy dla nich - notatki w dzienniku lekcyjnym
Cały okres stażu
4 Sporządzenie planu pracy wychowawczej klasy - opracowanie planu pracy wychowawczej - plan pracy wychowawczej Cały okres stażu

Plan zatwierdzono Podpis

...................................... ......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.