X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31211

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Agnieszka Kochanowska
Miejsce odbywania stażu: Przedszkole nr 33 w Elblągu
Adres przedszkola: ul. Królewiecka 35, 82-300 Elbląg

Stanowisko: Nauczyciel
Kwalifikacje:
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: I: edukacja wczesnoszkolna, II: logopedia
Data rozpoczęcia stażu: 01.092015 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Beata Lewalska-Łabul

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze j w miesiącu i omówienie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu raz w miesiącu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 6 ust. 2 pkt 1Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Poznanie procedury
osiągania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Analiza aktów prawnych odnoszących się do awansu zawodowego nauczycieli:
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
-Karta nauczyciela – notatki własne, kserokopie dokumentów wrzesień 2015
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu dotycząca przebiegu stażu. Zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu. Sporządzenie harmonogramu spotkań. – kontrakt,- harmonogram spotkań wrzesień 2015
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. Napisanie planu rozwoju i złożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Przedszkola. – Plan Rozwoju Zawodowego wrzesień 2015
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola. Analiza dokumentacji przedszkola, m.in.:
-Statut Przedszkola,
-Program Wychowania
Przedszkolnego,
-Księga protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej,
-Procedury obowiązujące w placówce,
-Udział w Radach Pedagogicznych,
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi oświaty:
-Rozporządzenia MEN,
-Nowelizacja ustaw,
-Karta Nauczyciela, – zapis w dokumentacji przebiegu stażu cały okres stażu
Poznanie i analizowanie programów i projektów realizowanych w Przedszkolu. Przegląd programów i projektów realizowanych w przedszkolu. -lista programów cały okres stażu
Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnictwo w szkoleniu BHP. Udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy.
Analiza zasad bezpiecznego użytkowania sal i placu zabaw. Praktyczne zastosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy. - świadectwo ukończenia kursu BHP
-zaświadczenie z udziału w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy. cały okres stażu
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu. Analiza rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć.
Opracowywanie scenariuszy zajęć. – zapisy w dzienniku,
- scenariusze zajęć cały okres stażu
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów, scenariuszy itp. Analiza własnych działań. Notatki własne. - teczka stażysty: notatki, scenariusze zajęć, arkusze hospitacji, fotografie etc. cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Opis realizacji sporządzonego Planu Rozwoju Zawodowego. – sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. maj 2016
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Sporządzenie wniosku i przygotowanie dokumentacji. - pisemny wniosek, dokumentacja potwierdzająca realizację stażu. maj 2016

§ 6 ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie. Sporządzenie scenariusza zajęć według określonych zasad. Analiza i ocena przeprowadzanych zajęć, zapisanie uwag i wniosków. – scenariusze zajęć,
- pomoce dydaktyczne,
- notatki raz w miesiącu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. -notatki z obserwacji zajęć raz w miesiącu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Czytanie różnych pozycji książkowych i artykułów o tematyce pedagogicznej oraz psychologicznej w prasie i Internecie. – spis przestudiowanej literatury cały okres stażu
Organizowanie uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek. Włączenie się do organizacji uroczystości przedszkolnych i wycieczek. Udział w uroczystościach przedszkolnych i wycieczkach.
– fotografie,
- potwierdzenia,
– podziękowania cały okres stażu
Realizowanie dodatkowych zadań w przedszkolu. Przygotowywanie dekoracji w różnych częściach przedszkola – fotografie cały okres stażu

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Tworzenie i opracowywanie dokumentacji. – scenariusze zajęć,
- karty pracy dla dzieci,
– ogłoszenia,
– dokumentacja związana ze stażem cały okres stażu
Realizowanie dodatkowych zadań w przedszkolu. Przygotowywanie dekoracji w różnych częściach przedszkola – fotografie cały okres stażu
Organizowanie zajęć rytmicznych. Prowadzenie zajęć rytmicznych we wszystkich grupach wiekowych. – scenariusze zajęć
- zdjęcia cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3Znajomość środowiska uczniów ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Poznanie sytuacji wychowawczej w domu. Rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi.
Zapoznanie się z kartami informacyjnymi o uczniach.
Zapis konsultacji w dzienniku. – dokumentacja wewnętrzna grupy,- notatki cały okres stażu
Motywacja dzieci do nauki i rozwoju. Przedstawienie dzieciom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się.
Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych gier i zabaw.
-karty ewaluacji po zajęciach cały okres stażu

§ 6 ust. 1 pkt 2Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Zapoznanie się z zasadami omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. Rozmowa z opiekunem stażu, ustalenie kryteriów omawiania hospitowanych zajęć. -notatki własne cały okres stażu
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron. Autorefleksja i samoocena własnych umiejętności. – notatki własne na bieżąco
Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków. -plany wynikowe
-sprawdziany
-scenariusze
-sprawozdania
na bieżąco

§ 6 ust. 1 pkt 4Doskonalenie zawodowe
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym. Udział w konkursach i szkoleniach. Udział w zespołach samokształceniowych oraz szkoleniowych radach pedagogicznych. Samodzielne analizowanie literatury pedagogicznej. -zaświadczenie o odbytym szkoleniu,
-recenzje z przeanalizowanej literatury cały okres stażu
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych. Projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych. – scenariusze zajęć,
-autorskie prezentacje multimedialne,
-pomoce dydaktyczne cały okres stażu
Czynny udział w życiu przedszkola. Organizowanie:
-Pasowanie na Przedszkolaka
-„Bal Jesieni”
-„Jasełka”
-Bal karnawałowy
-Dzień Mamy i Dzień Taty
-Dzień Dziecka- festyn rodzinny. -dokumentacja przedszkolna,
-scenariusze zajęć i imprez,
-zdjęcia
Październik 2015, listopad 2015, grudzień 2015, styczeń 2016, maj 2016 czerwiec 2016.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami. Publikacja planu rozwoju na pedagogicznej stronie internetowej.
Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami. -plan rozwoju zawodowego,
-adres strony internetowej
na bieżąco


Zmiany i poprawki mogą być nanoszone do niniejszego planu rozwoju zawodowego w formie aneksów, po uzgodnieniu z dyrektorem placówki.

Zatwierdzam do realizacji

........................................
Miejscowość, data, podpis i pieczęć Dyrektora Placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.