X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31200
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr X X
Nazwa szkoły: XX
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Nauczany przedmiot: matematyka
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: 01.09.2013 r. – 31.05.2016 r.
Posiadane wykształcenie: wyższe (matematyka, specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki)

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA
AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego ● Zapoznanie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
● Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli w oparciu o ustawy, rozporządzenia, czasopisma oraz śledzenie zmian dotyczących edukacji
IX 2013 Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
2. Analiza zadań i potrzeb szkoły ● Analiza dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, Program Rozwoju Szkoły, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Plan Pracy Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego IX – X 2013 Analiza wymienionych dokumentów, uwzględnienie potrzeb szkoły w planie rozwoju
3. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań ● Współpraca z rodzicami
● Współpraca z pedagogiem szkolnym
● Współpraca z nauczycielami
● Współpraca z Samorządem Uczniowskim
● Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
● Uczestnictwo w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego Cały okres stażu Potwierdzenia
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy ● Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej, psychologicznej
● Uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach
● Uzupełnienie i gromadzenie pomocy dydaktycznych
● Opracowanie rozkładu materiału i wymagań do nowego programu nauczania
● Konsultacje z innymi nauczycielami Cały okres stażu Spis literatury, potwierdzenia, rozkład materiału i wymagania
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz podejmowanie działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły ● Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych związanych z zadaniami szkoły
● Prowadzenie pomiaru przyrostu wiedzy i umiejętności
● Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych np. Dzień Kobiet
● Organizacja wycieczek
● Ukończenie kursu kierownika wycieczek szkolnych Cały okres stażu Zaświadczenia ze szkoleń, potwierdzenia z imprez, wycieczek, spotkań, dokumentacja związana z testami np. raporty
6. Czynny udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych organizowanych przez OKE ● Udział w przebiegu egzaminu zgodnie z funkcją wyznaczoną przez dyrektora szkoły Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora
7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu ● Autorefleksja, analiza planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego V – VI 2016 Sporządzenie sprawozdania

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi i młodzieżą ● Opracowanie:
- rozkładu materiału i wymagań z matematyki
- przykładowych konspektów lekcyjnych
- kartkówek, prac klasowych sprawdzających wiedzę z matematyki
- zagadnień i zadań do egzaminów poprawkowych z matematyki
- planu rozwoju zawodowego, sprawozdanie
● Prowadzenie lekcji z użyciem narzędzi multimedialnych Cały okres stażu Rozkłady materiału i wymagania z matematyki, przykładowe konspekty z lekcji, kartkówki, sprawdziany i raporty, zagadnienia i zadania do egzaminów poprawkowych, plan rozwoju i sprawozdanie
2. Zachęcanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej ● Przekazanie uczniom adresów ciekawych stron internetowych o matematyce
● Umieszczanie na stronie szkoły zadań między innymi przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z matematyki,
● Zachęcanie uczniów do wykorzystania informacji znajdujących się w Internecie Cały okres stażu Potwierdzenia
3. Wykorzystywanie Internetu ● Wzbogacanie swoimi propozycjami szkolnej strony internetowej
● Korzystanie ze stron MEN, OKE, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie itp. Cały okres stażu Potwierdzenia, adresy stron

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami ● Praca w zespole matematyczno–przyrodniczym
● Współpraca w zespole wychowawczym
● Konsultacje z innymi nauczycielami
● Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego Cały okres stażu Potwierdzenia, scenariusze, lista adresów internetowych
2. Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów oraz dla studentów - praktykantów ● Zajęcia dla zainteresowanych nauczycieli stażystów
● Przeprowadzenie i omówienie lekcji Według potrzeb Scenariusze zajęć
3. Podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym ● Zajęcia dla nauczycieli z zespołu matematyczno-przyrodniczego
● Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach z innymi nauczycielami Cały okres stażu Potwierdzenia, scenariusze zajęć

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych ● Opracowanie i wdrożenie programu zajęć z matematyki Cały okres stażu Opracowane i zatwierdzone programy

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce ● Opieka nad uczniami przygotowującymi się do sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego
● Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do konkursów z matematyki Cały okres stażu Program zajęć, raporty
2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich ● Organizowanie zajęć i obserwacji Według potrzeb Potwierdzenie dyrektora
3. Organizowanie konkursów szkolnych ● Zorganizowanie szkolnego konkursu matematycznego
- sprawdzenie i sporządzenie dokumentacji pokonkursowej
Cały okres stażu Regulamin konkursu, dokumentacja konkursowa
4. Organizowanie wycieczek ● Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych, wyjść, wyjazdów np.: do kina Cały okres stażu Karta wycieczki
5. Współpraca z nauczycielami od fizyki, chemii, geografii ● Porównanie programów nauczania i naniesienie ewentualnych zmian w ramach korelacji przedmiotowej. Cały okres stażu Potwierdzenia


§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywania zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym ● Spotkania z pedagogiem Cały okres stażu Potwierdzenie
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną ● Tworzenie opinii o uczniach
● Analiza i wdrażanie zaleceń zawartych w opiniach wystawionych przez PPP Cały okres stażu Zapisy w dokumentacji szkolnej
3. Współpraca z pielęgniarką szkolną ● Rozpoznanie problemów zdrowotnych w zespole klasowym
● Współpraca z pielęgniarką w kwestiach profilaktyki i higieny osobistej Cały okres stażu Potwierdzenie
4. Współpraca z biblioteką szkolną ● Rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji bibliotecznych i wychowawczych Cały okres stażu Zapisy w dzienniku, zagadnienia realizowane na godzinach wychowawczych
5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim ● Pomoc w organizowaniu akcji, dyskotek, innych przedsięwzięć Cały okres stażu Potwierdzenie
6. Współpraca z nauczycielami / instytucjami w realizacji różnych przedsięwzięć w sprawach uczniów ● Udział w spotkaniach
● Współpraca z nauczycielami wspomagającymi Cały okres stażu Potwierdzenie
7. Praca na rzecz prezentacji szkoły
„na zewnątrz” ● Pomoc w aktualizacji strony internetowej
● Pomoc w przygotowaniu np. Pikniku Rodzinnego
● Włączanie się w działalność charytatywną szkoły Cały okres stażu Potwierdzenie
8. Przygotowanie i wdrożenie sprawdzianów diagnozujących ● Przygotowanie sprawdzianów diagnozujących na: koniec klasy 4 i 5 szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum, początek drugiego semestru klasy 6 szkoły podstawowej i III gimnazjum , które sprawdzałyby zdobytą wiedzę z poprzednich lat poprzez:
- przygotowanie zadań z matematyki
- analizę wyników
- sporządzanie raportów Cały okres stażu Raporty
9. Przygotowanie / sprawdzenie próbnych sprawdzianów szóstoklasisty oraz egzaminów
gimnazjalnych z matematyki ● Udział w pracach zespołu opracowującego sprawdzian i egzamin próbny, poprzez:
- przygotowanie zadań z matematyki
- analizę wyników
- sporządzanie raportów
● Sprawdzanie próbnych sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych oraz napisanie raportu Cały okres stażu Raporty

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów natury dydaktyczno wychowawczej ● Rozpoznawanie warunków sytuacji rodzinnej uczniów: rozmowy, wywiady, obserwacja,
● współpraca z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, rodzicami
● przygotowanie planu pomocy uczniom, zorganizowanie grup wsparcia pomocy w formie: konsultacji, pomocy koleżeńskiej. Cały okres stażu Opis i analiza przypadków

Powyższy plan w trakcie realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie


Zatwierdzam do realizacji:


........................................ .................................
(data i podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.