X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31161
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
VIII – IX 2014r.
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego

2. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Analiza dokumentacji szkolnej :
• statutu szkoły wraz z WSO
• programu wychowawczego szkoły
• szkolnego programu profilaktycznego i innych
• udział w opracowywaniu różnych dokumentów szkolnych
cały okres stażu
• dokumentacja szkolna
• znajomość przepisów

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• praca w komisjach powoływanych w szkole
• uczestnictwo w instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (warsztaty, konferencje, szkolenia, kursy) oraz w pracach zespołu przedmiotowego
• udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
• udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
cały okres stażu
• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach
• potwierdzenie udziału w spotkaniach
• listy obecności

4.Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
• studiowanie literatury oraz czasopism pedagogicznych ( aktualizacja własnej biblioteczki)
• uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych cały okres stażu
• zbiór czasopism, książek
• zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć

5. Przygotowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
• stymulowanie aktywności twórczej dzieci
• przygotowywanie dzieci do konkursów szkolnych, pozaszkolnych
• odkrywanie zdolności dzieci i wykorzystanie ich umiejętności
cały okres stażu
• sprawozdania

6. Organizowanie konkursów.
• przygotowanie i przeprowadzenie konkursów klasowych, szkolnych i międzyszkolnych
cały okres stażu
• dokumentacja konkursów
• zapisy w e-dzienniku
• dyplomy, sprawozdania

7. Podejmowanie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym.

• współorganizacja imprez szkolnych z udziałem rodziców i społeczności lokalnej
• organizowanie wystaw prac dzieci podczas zebrań z rodzicami
• tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w świadomości rodziców
• współpraca z różnego typu organizacjami
• udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę
• zamieszczanie na stronie internetowej szkoły wydarzeń z życia klasy i szkoły
cały okres stażu
(według potrzeb)
• scenariusze imprez szkolnych
• wpisy w e-dzienniku
• notatki
• informacje, zdjęcia przekazane na stronę internetową szkoły

8.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

• gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
cały okres stażu
maj - czerwiec 2017
• wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• sporządzenie sprawozdania
• wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

9. Współpraca z rodzicami.
• przeprowadzenie zebrań i indywidualnych spotkań z rodzicami uczniów
• utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów mających problemy w nauce i sprawiających problemy wychowawcze
• informowanie o postępach uczniów w nauce
• pedagogizacja rodziców
• kontaktowanie rodziców z pedagogiem szkolnym
• włączenie rodziców do prac na rzecz szkoły
• pomoc ze strony rodziców w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych zgodnie z harmonogramem pracy szkoły na dany rok szkolny
na bieżąco/ cały okres stażu
• listy z podpisami rodziców
• adnotacje w e-dzienniku


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
• doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, sprawdzianów) na komputerze
• opracowanie dokumentacji szkolnej
• przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów
• prowadzenie e-dziennika
• wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
• wypisywanie świadectw w formie elektronicznej
• dokumentowanie przebiegu stażu
• stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej podczas zajęć lekcyjnych i dodatkowych
• prowadzenie zajęć komputerowych w ramach ed. Wczesnoszkolnej cały okres stażu
• scenariusze, dyplomy
• plany pracy
• testy, sprawdziany
• wpisy w e-dzienniku

2. Publikacje w Internecie.
• umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, sprawozdania oraz samodzielnie przygotowanych prezentacji multimedialnych
na bieżąco
• strona internetowa (wydruki)

3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
• korzystanie ze stron MEN, portali edukacyjnych i innych
cały okres stażu
• wydruki


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• wymiana doświadczeń w ramach zespołu samokształceniowego i rady pedagogicznej
• współpraca z innymi nauczycielami podczas przygotowywania uroczystości szkolnych, międzyszkolnych, konkursów itp.
• opracowywanie i udostępnianie testów, sprawdzianów i innych własnych materiałów dydaktycznych
• prowadzenie zajęć edukacyjnych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
• konsultacje z innymi nauczycielami nauczania wczesnoszkolnego, wychowawcami świetlic w zakresie zagadnień dotyczących opieki i wychowania
• publikacja w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz własnych materiałów dydaktycznych cały okres stażu
według potrzeb
I semestr
roku szkolnego 2013/2014
• notatki własne
• opracowane scenariusze zajęć, wnioski z obserwacji
• potwierdzenie publikacji

2.Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych wychowawców materiałów dydaktycznych.
• opracowanie teczki z ćwiczeniami doskonalącymi grafomotorykę pisowni oraz koordynację wzrokowo – ruchową okres stażu
(według potrzeb)
• opracowane materiały

3.
Pełnienie funkcji opiekuna nauczycieli stażystów lub opiekuna praktyk pedagogicznych.
• pomoc w opracowaniu planu, scenariuszy zajęć, obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli/praktykantów, konsultacje, opracowanie oceny dorobku zawodowego/oceny przydatności do zawodu okres stażu (według potrzeb i możliwości)
• potwierdzenie dyrektora


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie własnego planu pracy wychowawcy.

• opracowanie planu pracy wychowawcy (uwzględniającego szkolny program profilaktyczny i wychowawczy)
• aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach
• uwzględnienie propozycji rodziców w tworzonym planie wychowawczym klasy
• zapoznanie z planem rodziców
cały okres stażu
• dokumentowanie wszystkich zadań wychowawczych w postaci zapisów w dzienniku elektronicznym
• opracowany plan pracy wychowawcy

2. Opracowanie planu działań koordynatora ds. kultury oraz planu współpracy z instytucjami kultury. • stworzenie planu i realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji koordynatora ds. kultury w szkole
cały okres stażu
• opracowane plany
• sprawozdania z realizacji

3. Opracowanie programu terapii pedagogicznej.
• opracowanie i wdrożenie programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
okres stażu
• opracowany plan zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
• sprawozdanie

4.Opracowanie innowacji pedagogicznej pn. ,,Więcej ruchu dla maluchów’’ – uzupełnienie programu ed. wczesnoszkolnej o poszerzone zajęcia wych. fiz. z zakresu gier i zabaw
• opracowanie i realizacja innowacji pedagogicznej dla uczniów kl. I - III
okres stażu
• opracowana innowacja
• sprawozdanie


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom z problemami.
• diagnozowanie środowiska uczniów
• rozmowy z rodzicami
• współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• organizowanie pomocy uczniom cały okres stażu
• notatki, zapisy w dzienniku elektronicznym
• skierowanie do PPP

2. Organizacja imprez i wycieczek szkolnych.
• organizacja jednodniowych wycieczek szkolnych w celu integracji grupy
• piesze wędrówki z PTTK
• organizacja wycieczek do miejsc związanych z kulturą (kino, teatr, muzeum itp.)
• zorganizowanie imprez klasowych i szkolnych
cały okres stażu

• karty wycieczki, zapisy w dzienniku elektronicznym, fotografie


3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.
• przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych
• organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi (według zgłaszanego zapotrzebowania)
• zachęcanie uczniów do udziału w różnych kołach zainteresowań
okres stażu
na bieżąco
według potrzeb
• wpisy w dzienniku elektronicznym, fotografie


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
• kierowanie uczniów na badania
cały okres stażu
(według potrzeb)
• potwierdzenie dyrektora

2.Współpraca z pedagogiem, wychowawcami, rodzicami.
• systematyczne konsultacje i rozmowy
• indywidualne rozmowy z rodzicami (służenie rodzicom pomocą w pokonywaniu trudności wychowawczych)
• rozmowy wychowawcze z uczniami w celu korygowania złego zachowania, rozwiązywania konfliktów cały okres stażu
• notatki
• zapisy kontaktów w dzienniku elektronicznym

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
• pomoc w organizacji imprez
• udział w akcjach i konkursach organizowanych przez SU według harmonogramu imprez szkolnych
• potwierdzenie współpracy

4. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.
• pomoc uczniom mającym ciężką sytuacją rodzinną
• zbieranie makulatury i tworzyw sztucznych
• zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt
cały okres stażu
(według potrzeb)
• wpisy w dzienniku elektronicznym

5. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
• organizowanie pomocy uczniom potrzebującym według potrzeb
• potwierdzenie dyrektora

6. Współpraca z instytucjami i ośrodkami kultury.
• organizowanie wyjść do kina, teatru uczniom w pionie klas 0 – III
• działania zmierzające do promocji placówki poprzez udział uczniów w konkursach organizowanych przez instytucje kultury
okres stażu
(według potrzeb)
• potwierdzenie dyrektora
• wpisy w dzienniku elektronicznym
• sprawozdania

7. Współpraca z przedstawicielami wydawnictw pedagogicznych.
• udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa
okres stażu
• zaświadczenia


§ 8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Przygotowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą.
• umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego
• opracowanie i publikacja materiałów dydaktycznych w sieci
cały okres stażu
• potwierdzenia

2. Sukcesy w pracy zawodowej.
• uzyskanie nagród, wyróżnień, podziękowań
• owocna współpraca z rodzicami
• zwycięstwa uczniów w konkursach i zawodach cały okres stażu
• potwierdzenia, podziękowania


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

• analiza i opis przypadków rozwiązywania i rozpoznawania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• współpraca z pedagogiem szkolnym
• współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami
cały okres stażu
• opis i analiza przypadku
• zapisy kontaktów w dzienniku elektronicznym
Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.


Zatwierdzam do realizacji:


....................................... .......................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.