X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31134
Przesłano:

Pan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
 
Imię i nazwisko: Ewa Kieca-Mucha
Placówka oświatowa: Zespół Szkół w Marciszowie – oddział przedszkolny
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (02.09.2013 – 31.05.2016 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Jacek Zaremba
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Ewa Sawicz


Organizacja stażu:
Poznanie procedury awansu zawodowego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674   z późn. zmianami) 
Rozporządzenie MENiS 01.12.2004r. w sprawie  uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez  nauczycieli dotyczące awansu zawodowego  nauczyciela.
 
2.   Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
 
3.      Udział w szkoleniu dotyczącym rozwoju zawodowego nauczyciela.
 
4.      Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Współpraca z opiekunem stażu.
1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, fotografii itp.).
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

§ 7 ust. 2. pkt.  1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu:
1.      Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
2.      Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN).
3.      Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
4.      Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
5.      Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.
Tworzenie własnego warsztatu pracy
1. Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali.

Prowadzenie dokumentacji:
1.      Wpisy w dzienniku zajęć.
2.      Założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, obserwacji dziecka.
3.      Miesięczne plany pracy.

§ 7 ust. 2 pkt.  2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców:
1.      Obserwacja.
2.      Zebrania z rodzicami.
3.      Zajęcia otwarte dla rodziców.
4.      Spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb.
5.       Przeprowadzenie ankiet.

Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci:
1.      Obserwacja.
2.      Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
3.      Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
4.      Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.
5.      Organizowanie wycieczek dla dzieci

Udział w realizacji programów profilaktycznych:
1.      Kubusiowi przyjaciele natury.
2.      Akademia Aquafresh
3.      Góra grosza.
4.      Sprzątanie świata.
5. Szklanka Mleka

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole:
1.      Nawiązanie współpracy z biblioteką miejską w celu wystawy prac przedszkolaków oraz organizowania wspólnych konkursów.
2.      Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną oraz Policja.
Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych:
1.      Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez.
2.      Praca z dziećmi.
Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi:
1.      Studiowanie literatury i czasopism.
2.      Udział w warsztatach i szkoleniach.
3.       Surfowanie w internecie.
Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje:
1. Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień.

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela:
1.      Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
 
2.      Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy.
 
3.      Komputerowe opracowywanie:
Scenariuszy i konspektów zajęć.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy) itp.
Przygotowanie informacji dla rodziców.
 
4.      Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
 
5.      Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego:
1.       Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
 
2.       Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl,  awans-zawodowy.org, portaloswiatowy.pl www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl,   i innych.
3.       Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
 
4.       Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
 
5.       Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
 
6.       Dokumentowanie przebiegu stażu.
Publikacje w Internecie:
1.      Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju za­wodo­wego na stronie.
2.      Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.
3.      Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową.
4. Założenie strony internetowej przedszkola.

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.
Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie:
1.      Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
 
2.      Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma). 
3.       Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów:
1. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.

§ 7 ust. 2 pkt.  5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Analiza przepisów prawa oświatowego:
1.Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
Studiowanie dokumentacji przedszkolnej:
1.Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, regulaminów i programów.
Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań:
1.Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku:
Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.