X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31059
Przesłano:

Wymagania na poszczególne oceny z zachowania ucznia klas I - III

1. Ocena wzorowa
Uczeń:
a/Punktualnie i regularnie uczęszcza na lekcje i inne zajęcia szkolne (usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia).
b/Zawsze jest przygotowany do zajęć.
c/Przestrzega ogólnie przyjęte formy kulturalnego zachowania się, zgodnie z Kodeksem Ucznia, w szkole i poza nią.
d/Prezentuje stosowny do sytuacji ubiór zgodnie z Kodeksem Ucznia oraz dba o estetyczny wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.
e/Bierze udział i odnosi znaczące sukcesy w: konkursach przedmiotowych, konkursach pozaprzedmiotowych, zawodach sportowych.
f/Bierze czynny udział w imprezach organizowanych przez klasę, szkołę i inne instytucje.
g/Czynnie uczestniczy w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska.
h/Rzetelnie wykonuje podjęte zadania i zobowiązania.
i/Rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia oraz dzieli się swoją wiedzą z innymi.
j/Szanuje pracę rodziców, wychowawców i innych ludzi, nie niszczy mienia własnego i cudzego.
k/Wykazuje się szczególną dbałością o mienie szkolne oraz troską o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
l/Okazuje życzliwą pomoc młodszym i słabszym.
m/Postępuje uczciwie, jest prawdomówny, nie stosuje agresji słownej i nie używa wulgarnego słownictwa.
n/Przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
o/Nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających.
2. Ocena bardzo dobra
Uczeń:
a/Punktualnie i regularnie uczęszcza na lekcje i inne zajęcia szkolne (usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia).
b/Pilnie i systematycznie się uczy, prawie zawsze jest przygotowany do lekcji.
c/Przestrzega ogólnie przyjęte formy kulturalnego zachowania się, zgodnie z Kodeksem Ucznia, w szkole i poza nią.
d/Prezentuje stosowny do sytuacji ubiór oraz dba estetyczny wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.
e/Bierze udział w: konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych.
f/Bierze udział w imprezach organizowanych przez klasę, szkołę i inne instytucje.
g/Uczestniczy w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska.
h/Rzetelnie wykonuje podjęte zadania i zobowiązania.
i/Rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia oraz dzieli się swoją wiedzą z innymi.
j/Dba o sprzęt, urządzenia szkolne i pomoce naukowe.
k/Szanuje prace własną, rodziców, wychowawców i innych ludzi, nie niszczy mienia własnego i cudzego.
l/Okazuje życzliwą pomoc młodszym i słabszym.
m/Postępuje uczciwie, jest prawdomówny, nie stosuje agresji słownej i nie używa wulgarnego słownictwa.
n/Przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
o/Nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających.
3. Ocena dobra
Uczeń:
a/Regularnie uczęszcza na lekcje i inne zajęcia szkolne.
b/Prawie zawsze jest przygotowany do zajęć szkolnych.
c/Przeważnie przestrzega przyjęte formy kulturalnego zachowania się w szkole i poza szkołą, nie używa słów wulgarnych.
d/Bierze udział w imprezach zorganizowanych przez szkołę i klasę.
e/Wykonuje podjęte zobowiązania.
f/Okazuje szacunek rodzicom, nauczycielom, kolegom, pomaga ludziom starszym.
g/Pomaga słabszym na prośbę nauczyciela.
h/Dba o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz szanuje sprzęt, urządzenia szkolne i pomoce naukowe.
i/Nie niszczy mienia własnego i cudzego.
j/ Nie pali tytoniu i nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających.
k/ Jest koleżeński i uczynny wobec kolegów.
4. Ocena poprawna
Uczeń:
a/Spóźnia się sporadycznie.
b/Dba o podręczniki, zeszyty, książki z biblioteki, przybory uczniowskie.
c/Dba o sprzęt i urządzenia szkolne.
d/Przeważnie szanuje pracę własną, rodziców, wychowawców.
e/Bierze udział w organizowanych przez klasę imprezach.
f/Nie zawsze postępuje uczciwie, nie zawsze mówi prawdę, sporadycznie używa słów wulgarnych.
g/Dopuścił się drobnych uchybień w postępowaniu regulowanym przez Kodeks Ucznia.
5. Ocena nieodpowiednia
Uczeń:
a/Liczba nieusprawiedliwionych godzin w ciągu semestru mniejsza od 20-stu. Często się spóźnia.
b/Nagminnie nie przygotowany do zajęć.
c/Wykazuje lekceważący stosunek do nauki.
d/Nie wykonuje poleceń nauczyciela i dezorganizuje prowadzenie zajęć.
e/Uchybia normom kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.
f/Ubiór i wygląd zewnętrzny niedostosowany do sytuacji.
g/Wykazuje agresję słowną i fizyczną.
h/Uchybia w realizacji podjętych zobowiązań.
i/Nie szanuje sprzętu i pomocy szkolnych oraz mienia cudzego.
j/ Nie szanuje pracy własnej, rodziców, wychowawców.
k/ Nie bierze udziału w uroczystościach i imprezach klasowych.
l/ Świadomie naraża na niebezpieczeństwo innych.
m/ Nie okazuje szacunku rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły.
n/ Nie jest życzliwy wobec kolegów.
o/ Okłamuje i oszukuje nauczycieli.
p/ Ulega nałogom.
q/ Otrzymuje liczne uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania oraz nieprzestrzegania Kodeksu Ucznia.
6. Ocena naganna
Uczeń:
a/Ocena zostaje obniżona uczniowi, którego liczba nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych przekracza 20. Nagminnie się spóźnia.
b/Rażąco narusza zasady współżycia społecznego oraz normy etyczne zawarte w Kodeksie Ucznia.
c/Wszedł w konflikt z prawem.
d/Uchybia wymaganiom, a zastosowane przez szkołę, rodziców (prawnych opiekunów), inne instytucje środki zaradcze lub wychowawcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.