X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31060

Przedmiotowy system oceniania dla ucznia klasy I

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, który znajduje się w Statucie Szkoły.
W klasach I-III obowiązuje system oceniania 6-o punktowy. Każdy punkt określa następujące kryterium:
6 - uczeń posiadł umiejętności i wiadomości znakomicie
5 - uczeń posiadł umiejętności i wiadomości bardzo dobrze
4 - uczeń posiadł umiejętności i wiadomości dobrze
3 - uczeń posiadł umiejętności i wiadomości dostatecznie
2 - uczeń posiadł umiejętności i wiadomości słabo
1 - uczeń posiadł umiejętności i wiadomości bardzo słabo
Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).


Edukacja polonistyczna

Uczeń kończący klasę I:
1.uważnie słucha i rozumie wypowiedzi dzieci i dorosłych, w sposób jasny przekazuje swoje spostrzeżenia, potrzeby i odczucia;
zawsze słucha
najczęściej słucha
przeważnie słucha
słucha sporadycznie
często nie słucha
nie słucha
2.zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno;
zawsze w kulturalny sposób
najczęściej w kulturalny sposób
przeważnie w kulturalny sposób
sporadycznie w kulturalny sposób
często nie zwraca się kulturalnie
nie zwraca się kulturalnie
3.uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą;
zawsze, używając stylistycznych wypowiedzi
najczęściej, używając stylistycznych wypowiedzi
przeważnie, używając dobrego stylu wypowiedzi
potrzebuje wskazówek i wypowiada się nie zawsze stylistycznie
potrzebuje licznych wskazówek a wypowiedzi są niepoprawne stylistycznie
nie uczestniczy w rozmowie
4.odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,
zawsze bardzo dokładnie
bardzo dokładnie
przeważnie dokładnie
nie zawsze dokładnie
mało dokładnie
nie odczytuje
5.zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z dużą ilością błędów
6.pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii);
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z dużą ilością błędów
7.rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie i stosuje je w praktyce;
bardzo sprawnie
sprawnie
popełnia nieliczne błędy
popełnia błędy
popełnia liczne błędy
nie posługuje się
8. czyta książki i słucha czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy), w miarę możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela;
wspaniale i chętnie
bardzo dobrze i w skupieniu
z niewielką ilością błędów i nie zawsze w skupieniu
z błędami i trudnościami w skupieniu
z dużą ilością błędów i niechętnie
nie czyta i nie lubi słuchać
9.uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego;
bardzo aktywnie i wykazuje inicjatywę
wykazuje inicjatywę
na bardzo dobrym poziomie
wykazuje inicjatywę
na dobrym poziomie
zdarza się, że nie wykazuje inicjatywy
rzadko wykazuje inicjatywę
nie wykazuje inicjatywy
10.odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy;
wyśmienicie
bardzo dobrze
dobrze
słabo
bardzo słabo
nie odtwarza z pamięci tekstu
11.w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno;
na wysokim poziomie
na bardzo dobrym poziomie
na dobrym poziomie
na dostatecznym poziomie
na niskim poziomie
na bardzo niskim
poziomie
12.korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych, pod kierunkiem nauczyciela.
korzysta bardzo sprawnie
korzysta sprawnie
korzysta najczęściej sprawnie
zdarza się, że nie korzysta
często nie korzysta
nie korzysta
Kontroli i ocenie w edukacji polonistycznej podlegają: prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace domowe zadania dodatkowe, osiągnięcia w konkursach i aktywność w czasie zajęć.

Edukacja matematyczna
Uczeń kończący klasę I:
1.ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach;
bardzo sprawnie i bezbłędnie
sprawnie i prawie bezbłędnie
sprawnie i z nielicznymi błędami
mało sprawnie i z błędami
ma często problemy
ma duże problemy
2.grupuje przedmioty według podanych warunków;
bardzo sprawnie i bezbłędnie
sprawnie i prawie bezbłędnie
sprawnie i z nielicznymi błędami
mało sprawnie i z błędami
ma często problemy
ma duże problemy
3.klasyfikuje przedmioty: tworząc kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania;
bezbłędne
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie klasyfikuje obiektów
4.w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego, dąży do wykonania zadania;
zawsze, dąży do wykonania zadania,
dąży do wykonania zadania,
przeważnie, dąży do wykonania zadania,
potrzebuje wskazówek i pracuje niechętnie
potrzebuje częstych wskazówek i pracuje niechętnie
nie wykonuje zadania
5.wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem innego obiektu; orientuje się w kierunkach na kartce papieru;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
6.dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek);
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
7.sprawnie wymienia kolejne liczebniki według wskazanej zasady i w wyznaczonym zakresie;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
8.dodaje i odejmuje w zakresie 10 i zapisuje działania;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
9. radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
10.rozwiązuje proste zadania tekstowe i zapisuje rozwiązania za pomocą działań;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
11.mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów,
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
12.
potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
13.odmierza płyny kubkiem i miarką litrową;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
14.nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz, i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
15.zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży.
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
Kontroli i ocenie w edukacji matematycznej podlegają: prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace domowe zadania dodatkowe, osiągnięcia w konkursach i aktywność w czasie zajęć.


Edukacja przyrodnicza
Uczeń kończący klasę I:
1.rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, takich jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka);
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie rozpoznaje
2.zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie zna
3.wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody);
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wymienia
4.wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wie
5.zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie zna
6.zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście, grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie zna
7.wie, że należy oszczędzać wodę i jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wie
8.wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wie
9.obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
10.wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie rozumie informacji i nie stosuje się do nich
11.nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
12.zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.
zawsze
prawie zawsze
często
rzadko
bardzo rzadko
nie zna
Kontroli i ocenie w edukacji przyrodniczej podlegają: prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace domowe zadania dodatkowe, prowadzone obserwacje i doświadczenia, osiągnięcia w konkursach i aktywność w czasie zajęć.

Edukacja muzyczna
Uczeń kończący klasę I:
1.powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki i rymowanki;
śpiewa bardzo wyraźnie i poprawnie
śpiewa wyraźnie i poprawnie
śpiewa poprawnie
ma problem z zapamiętaniem teksu i melodii
bardzo niechętnie śpiewa i ma problem z zapamiętaniem teksu
nie wykonuje zadania
2.odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki);
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
3.realizuje proste schematy rytmiczne;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
4.wie, że muzykę można zapisać i odczytać;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wie
5.świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
6.kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego, pieśni szkoły.
zawsze kulturalnie
prawie zawsze kulturalnie
najczęściej kulturalnie
przeważnie kulturalnie
nie zawsze kulturalnie
niekulturalnie
Kontroli i ocenie w edukacji muzycznej podlegają: wypowiedzi ustne, śpiew, gra na instrumentach perkusyjnych, aktywność w czasie zajęć.

Edukacja plastyczna
Uczeń kończący klasę I:
1.wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni;
z bardzo dużym zaangażowaniem
z dużym zaangażowaniem
chętnie
niechętnie
bardzo niechętnie i niestarannie
nie podejmuje działania
2.ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką;
z bardzo dużym zaangażowaniem
z dużym zaangażowaniem
chętnie
niechętnie
bardzo niechętnie i niestarannie
nie podejmuje działania
3.wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę) i wykorzystuje je w małych formach teatralnych;
z bardzo dużym zaangażowaniem
z dużym zaangażowaniem
chętnie
niechętnie
bardzo niechętnie
nie podejmuje działania
4.rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieleni), malarstwo, rzeźbę, grafikę.
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
Ocenie w edukacji plastycznej podlega: estetyka, pomysłowość i staranność wykonywanej pracy i aktywność w czasie zajęć.

Edukacja społeczna
Uczeń kończący klasę I:
1.potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;
zawsze
prawie zawsze
najczęściej
rzadko
sporadycznie
nie respektuje zasad
2.współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych;
zawsze
prawie zawsze
najczęściej
rzadko
sporadycznie
nie respektuje zasad
3.wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich;
zawsze
prawie zawsze
najczęściej
rzadko
sporadycznie
nie wie
4.ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę;
zawsze
prawie zawsze
najczęściej
rzadko
sporadycznie
nie wie
5.zna zagrożenia ze strony ludzi;
zawsze respektuje
prawie zawsze respektuje
najczęściej respektuje
rzadko respektuje
sporadycznie respektuje
nie zna
6.wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wie
7.potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto);
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
8.wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie;
zawsze wie i docenia
prawie zawsze wie i docenia
wie i docenia
rzadko wie i docenia
sporadycznie wie i docenia
nie wie
9.zna zagrożenia ze strony ludzi.
doskonale zna
bardzo dobrze zna
dobrze zna
dostatecznie zna
raczej nie zna
nie zna
Ocenie w edukacji społecznej podlegają: aktywność na zajęciach, wypowiedzi ustne , pisemne i zadania domowe.

Edukacja techniczna
Uczeń kończący klasę I:
1.wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje (np. latawce, wiatraczki, tratwy);
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wie
2.zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie zna
3.utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni i w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku;
zawsze
prawie zawsze
najczęściej
rzadko
bardzo rzadko
nie wykonuje zadania
4.zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie zna
6.wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wie
Ocenie w edukacji technicznej podlega: estetyka, pomysłowość i staranność wykonywanej pracy i aktywność w czasie zajęć.

Wychowanie fizyczne
Uczeń kończący klasę I:
1.uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;
zawsze stosuje zasady
prawie zawsze stosuje zasady
przeważnie stosuje zasady
rzadko stosuje zasady
bardzo rzadko stosuje zasady
nie stosuje
2.chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, toczy ją i kozłuje;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
3.pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
4.wykonuje ćwiczenia równoważne;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
5.dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie dba
6.Wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wie
7.wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.
zawsze
bardzo często
często
raczej rzadko
rzadko i niechętnie
nie podejmuje zadania
Ocenie w edukacji wychowania fizycznego podlega: aktywne uczestnictwo w zajęciach, prawidłowość wykonywanych ćwiczeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa na zajęciach, udział w grach i zabawach sportowych.


Zajęcia komputerowe
Uczeń kończący klasę I:
1.posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury;
bardzo sprawnie i bezbłędnie
sprawnie i prawie bezbłędnie
sprawnie i z nielicznymi błędami
mało sprawnie i błędami
ma duże problemy
nie posługuje się
2.wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia;
bardzo dobrze
Dobrze
najczęściej poprawnie
mało poprawnie
niepoprawnie
nie wie
3.stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie stosuje się
Sposoby sprawdzania i oceniania: praca przy komputerze, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, osiągnięcia na konkursach.

Język nowożytny
Uczeń kończący klasę I:
1.rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
zawsze
i bardzo swobodnie
bardzo często
przeważnie
sporadycznie
często nie rozumie
nie rozumie
2.nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
prawidłowo wymawia wszystkie poznane słowa
prawidłowo wymawia prawie wszystkie poznane słowa
prawidłowo wymawia większość poznanych słów
z reguły prawidłowo wymawia część poznanych słów
rzadko prawidłowo wymawia część poznanych słów
nie zna i nie wymawia poprawnie poznanych słów
3.recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;
przepięknie
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
słabo
nie recytuje
4.rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.
doskonale rozumie
bardzo dobrze rozumie
dobrze rozumie
przeważnie rozumie
sporadycznie rozumie
nie rozumie
Sposoby sprawdzania i oceniania: prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace plastyczne związane z językiem obcym, osiągnięcia na konkursach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.