X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31058
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania dla ucznia klasy III

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, który znajduje się w Statucie Szkoły.
W klasach I-III obowiązuje system oceniania 6-o punktowy. Każdy punkt określa następujące kryterium:
6 - uczeń posiadł umiejętności i wiadomości znakomicie
5 - uczeń posiadł umiejętności i wiadomości bardzo dobrze
4 - uczeń posiadł umiejętności i wiadomości dobrze
3 - uczeń posiadł umiejętności i wiadomości dostatecznie
2 - uczeń posiadł umiejętności i wiadomości słabo
1 - uczeń posiadł umiejętności i wiadomości bardzo słabo
Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
Edukacja polonistyczna
Uczeń kończący klasę III:
1.uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;
zawsze słucha
najczęściej słucha
słucha przeważnie
słucha
sporadycznie
często nie słucha
nie słucha
2.czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski;
płynnie,w szybkim tempie i doskonale rozumie teksty
płynnie,w bardzo dobrym tempie i bardzo dobrze rozumie teksty
całościowo bez płynności,w dobrym tempie i dobrze rozumie teksty
metodą mieszaną,w przeciętnym tempie i przeciętnie rozumie teksty
metodą mieszaną,w wolnym tempie i słabo rozumie teksty
Głosuje bez syntezy,w bardzo wolnym tempie i nie rozumie tekstów
3.pisze kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, notatkę do kroniki i potrafić z nich korzystać;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z małą ilością błędów
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
4.pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii);
zawsze bardzo starannie, czytelnie i estetycznie
bardzo starannie, czytelnie i estetycznie
przeważnie starannie, czytelnie i estetycznie
nie zawsze starannie, czytelnie i estetycznie
mało starannie, czytelnie i estetycznie
niestarannie, nieczytelnie i nieestetycznie
5.pisze pod względem poprawności gramatycznej, ortograficznej oraz interpunkcyjnej, przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu i samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z dostateczną ilością błędów
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
6.wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym;
bardzo sprawnie i szybko
sprawnie i tempie bardzo dobrym tempie
sprawnie i w dobrym tempie
potrzebuje więcej czasu
niesprawnie i wolno
niesprawnie i bardzo wolno
7.rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi (często wypożycza książki z biblioteki);
zawsze w wyraźny sposób wykazuje własną inicjatywę
bardzo często, wykazuje własną inicjatywę
często, wykazuje własną inicjatywę
rzadko, wykazuje własną inicjatywę
bardzo rzadko, wykazuje własną inicjatywę
nie wykazuje własnej inicjatywy
8.w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów;
znakomicie
bardzo dobrze
dobrze
z błędami
z licznymi błędami
nie zaznacza
9.recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji;
przepięknie
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
słabo
nie recytuje
10.wykazuje inicjatywę i z zaangażowaniem uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie;
bardzo aktywnie i wykazuje inicjatywę
wykazuje inicjatywę
na bardzo dobrym poziomie
wykazuje inicjatywę
na dobrym poziomie
zdarza się, że nie wykazuje inicjatywy
rzadko wykazuje inicjatywę
nie wykazuje inicjatywy
11.dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście;
wyśmienicie
bardzo dobrze
dobrze
słabo
bardzo słabo
nie daje sobie rady
12.dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe;
na wysokim poziomie
na bardzo dobrym poziomie
na dobrym poziomie
na dostatecznym poziomie
na niskim poziomie
na bardzo niskim poziomie
13.korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych.
korzysta bardzo sprawnie
korzysta sprawnie
korzysta najczęściej sprawnie
zdarza się, że nie korzysta
często nie korzysta
nie korzysta

Kontroli i ocenie w edukacji polonistycznej podlegają: prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace domowe zadania dodatkowe, osiągnięcia w konkursach i aktywność w czasie zajęć.

Edukacja matematyczna
Uczeń kończący klasę III:
1.liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
bardzo sprawnie i bezbłędnie
sprawnie i prawie bezbłędnie
sprawnie i z nielicznymi błędami
mało sprawnie i błędami
ma często problemy
ma duże problemy
2.zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
bardzo starannie i poprawnie
starannie i poprawnie
najczęściej starannie i poprawnie
mało starannie i poprawnie
niestarannie i mało poprawnie
niestarannie i niepoprawnie
3.porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków);
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
4.dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
5.podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia do 100; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
6.rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
7.rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
8.wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
9.mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry);
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
10.waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek);
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
11.odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
12.odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera);
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
13.odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
14.podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
15.odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
16.rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
17.rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami

Kontroli i ocenie w edukacji matematycznej podlegają: prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace domowe zadania dodatkowe, osiągnięcia w konkursach i aktywność w czasie zajęć.


Edukacja przyrodnicza
Uczeń kończący klasę III:
1.obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze,
bardzo uważnie dokładnie
uważnie i dokładnie
często uważnie i dokładnie
mało uważnie dokładnie
nieuważnie i niedokładnie
nie obserwuje i nie prowadzi doświadczeń
2.opisuje życie w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
3.nazywa charakterystyczne elementy krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
4.wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
5.wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
6.podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
z bardzo dużym zaangażowaniem
z dużym zaangażowaniem
chętnie
podejmuje niechętnie
podejmuje bardzo niechętnie
nie podejmuje działania
7.podaje wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi,
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
8.podaje znaczenie powietrza i wody dla życia,
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
9.podaje znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny);
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
10.nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek);
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
11.podaje podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa i lekarza;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
Nie podaje
12.dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych; orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.
zawsze ze szczególną uwagą
prawie zawsze z należytą uwagą
często
rzadko
bardzo rzadko
nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo

Kontroli i ocenie w edukacji przyrodniczej podlegają: prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace domowe zadania dodatkowe, prowadzone obserwacje i doświadczenia, osiągnięcia w konkursach i aktywność w czasie zajęć.


Edukacja muzyczna

Uczeń kończący klasę III:
1.śpiewa w zespole piosenki ze słuchu; śpiewa z pamięci hymn narodowy, pieśń szkoły,
śpiewa bardzo wyraźnie i poprawnie
śpiewa wyraźnie i poprawnie
śpiewa poprawnie
ma problem z zapamiętaniem teksu i nuty melodyjnej
bardzo niechętnie śpiewa i ma problem z zapamiętaniem teksu
nie wykonuje zadania
2.może grać na instrumentach perkusyjnych oraz melodycznych,
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
___________
___________
___________
3.realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje),
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
4.może tańczyć podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego,
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
___________
___________
___________
5.rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz),
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
6.aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje podstawowe formy muzyczne,
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
7.tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki.
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania

Kontroli i ocenie w edukacji muzycznej podlegają: wypowiedzi ustne, śpiew, gra na instrumentach perkusyjnych, aktywność w czasie zajęć.

Edukacja plastyczna

Uczeń kończący klasę III.:
1.określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz;
z bardzo dużym zaangażowaniem
z dużym zaangażowaniem
chętnie
podejmuje niechętnie
podejmuje bardzo niechętnie
nie podejmuje działania
2.korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej;
z bardzo dużym zaangażowaniem
z dużym zaangażowaniem
chętnie
podejmuje niechętnie
podejmuje bardzo niechętnie
nie podejmuje działania
3.podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne);
z bardzo dużym zaangażowaniem
z dużym zaangażowaniem
chętnie
podejmuje niechętnie
podejmuje bardzo niechętnie
nie podejmuje działania
4.rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
5.rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej.
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania

Ocenie w edukacji plastycznej podlega: estetyka, pomysłowość i staranność wykonywanej pracy i aktywność w czasie zajęć.

Edukacja społeczna

Uczeń kończący klasę III:
1.odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym;
zawsze
prawie zawsze
najczęściej
rzadko
sporadycznie
nie respektuje zasad
2.identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami;
zawsze
prawie zawsze
najczęściej
rzadko
sporadycznie
nie identyfikuje się
3.wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe);
zawsze
prawie zawsze
najczęściej
rzadko
sporadycznie
nie respektuje zasad
4.jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.;
zawsze
prawie zawsze
najczęściej
rzadko
sporadycznie
nie respektuje zasad
5.zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je;
zawsze respektuje
prawie zawsze respektuje
najczęściej respektuje
rzadko respektuje
sporadycznie respektuje
nie respektuje zasad
6.zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
7.zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
8.wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka;
zawsze wie i docenia
prawie zawsze wie i docenia
wie i docenia
rzadko wie i docenia
sporadycznie wie i docenia
nie wie i nie docenia
9.zna zagrożenia ze strony ludzi.
doskonale zna
bardzo dobrze zna
dobrze zna
dostatecznie zna
raczej nie zna
nie zna

Ocenie w edukacji społecznej podlegają: aktywność na zajęciach, wypowiedzi ustne , pisemne i zadania domowe.


Edukacja techniczna

Uczeń kończący klasę III:
1.orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak to zrobiono?"): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
2.rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
3.określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie);
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
4.realizuje „drogę" powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania
5.utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy;
zawsze
prawie zawsze
najczęściej
rzadko
sporadycznie
nie utrzymuje
6.wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje zadania

Ocenie w edukacji technicznej podlega: estetyka, pomysłowość i staranność wykonywanej pracy i aktywność w czasie zajęć.

Wychowanie fizyczne

Uczeń kończący klasę III:
1.realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut;
bardzo sprawnie i bezbłędnie
sprawnie i prawie bezbłędnie
sprawnie i z nielicznymi błędami
mało sprawnie i z błędami
ma duże problemy
nie realizuje
2.umie wykonać próbę siły mięśni brzucha;
bardzo starannie i poprawnie
starannie i poprawnie
najczęściej starannie i poprawnie
mało starannie i poprawnie
niestarannie i mało poprawnie
niestarannie i niepoprawnie
3.przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
4.
skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
5.wykonuje ćwiczenia równoważne;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
6.posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
7.przestrzega zasad poruszania się po drogach;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
8.bierze udział w zabawach, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego;
zawsze chętnie
bardzo często
często
raczej rzadko
rzadko i niechętnie
nie podejmuje zadania
9.wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
z bardzo licznymi błędami
10.dba o higienę osobistą i czystość odzieży;
dba zawsze
dba na bardzo dobrym poziomie
dba na dobrym poziomie
rzadko dba
bardzo rzadko dba
nie dba
11.wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wie
12.wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wie
13.dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole;
dba zawsze
dba na bardzo dobrym poziomie
dba na dobrym poziomie
rzadko dba
bardzo rzadko dba
nie dba
14.przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie przestrzega zasad
15.potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie potrafi

Ocenie w edukacji wychowania fizycznego podlega: aktywne uczestnictwo w zajęciach, prawidłowość wykonywanych ćwiczeń, stosowanie zasad bezpieczeństwa na zajęciach, udział w grach i zabawach sportowych.

Zajęcia komputerowe

Uczeń kończący klasę III:
1.posługuje się myszą i klawiaturą;
bardzo sprawnie i bezbłędnie
sprawnie i prawie bezbłędnie
sprawnie i z nielicznymi błędami
mało sprawnie i z błędami
ma duże problemy
nie realizuje
2.poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;
bardzo poprawnie
poprawnie
najczęściej poprawnie
mało poprawnie
niepoprawnie
nie wykonuje
3.posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje
4.przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły);
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje
5.dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje
6.odtwarza animacje i prezentacje multimedialne; tworzy teksty i rysunki wpisując za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, wykonując rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;
bezbłędnie
prawie bezbłędnie
z nielicznymi błędami
z błędami
z licznymi błędami
nie wykonuje
7.zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów;
zawsze zna
bardzo dobrze zna
często zna
raczej rzadko zna
rzadko zna
nie zna
8.wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne;
zawsze wie
bardzo dobrze wie
dobrze wie
raczej rzadko wie
rzadko wie
nie wie
9.ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu;
zawsze
ma bardzo dobrą świadomość
ma dobrą świadomość
rzadko ma świadomość
bardzo rzadko ma świadomość
nie ma świadomości
10.stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.
zawsze
na bardzo dobrym poziomie
na dobrym poziomie
rzadko
bardzo rzadko
nie stosuje się

Sposoby sprawdzania i oceniania: praca przy komputerze, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, osiągnięcia na konkursach.

Język nowożytny

Uczeń kończący klasę III.:
1.wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego);
bardzo wysoka
wysoka
dość wysoka
przeciętna
słaba
brak motywacji
2.reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;
zawsze reaguje
bardzo często reaguje
często reaguje
czasami reaguje
sporadycznie reaguje
nie reaguje
3.rozumie wypowiedzi ze słuchu,
zawsze
bardzo często
często
przeważnie
sporadycznie
nie rozumie
4.rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu,
zawsze
bardzo często
często
przeważnie
sporadycznie
nie rozróżnia
5.rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,
zawsze rozpoznaje i poprawnie ich używa
bardzo często rozpoznaje i poprawnie ich używa
często rozpoznaje i z reguły poprawnie ich używa
przeważnie rozpoznaje i nie zawsze poprawnie ich używa
sporadycznie rozpoznaje i próbuje ich używać
nie rozpoznaje i ich nie używa
6.rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów,
zawsze
bardzo często
często
przeważnie
sporadycznie
nie rozumie
7.rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video);
doskonale rozumie
bardzo dobrze rozumie
dobrze rozumie
przeważnie rozumie
sporadycznie rozumie
nie rozumie
8.czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;
bardzo płynnie i z właściwą intonacją
płynnie i z właściwą intonacją
dość płynnie i z właściwą intonacją
wolno i nie zawsze z właściwą intonacją
stara się czytać z pomocą nauczyciela
nie potrafi przeczytać nawet z pomocą nauczyciela
9.zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych;
z bardzo dużym zaangażowaniem
z dużym zaangażowaniem
chętnie
podejmuje niechętnie
podejmuje bardzo niechętnie
nie podejmuje działania
10.przepisuje wyrazy i zdania;
zawsze bardzo starannie, czytelnie i estetycznie
bardzo starannie, czytelnie i estetycznie
przeważnie starannie, czytelnie i estetycznie
nie zawsze starannie, czytelnie i estetycznie
mało starannie, czytelnie i estetycznie
niestarannie, nieczytelnie i nieestetycznie
11.w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych;
bardzo sprawnie i szybko
sprawnie i bardzo dobrym tempie
sprawnie i dobrym tempie
potrzebuje więcej czasu
niesprawnie i wolno
niesprawnie i bardzo wolno
12.współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.
z bardzo dużym zaangażowaniem
z dużym zaangażowaniem
chętnie
niechętnie
współpracuje
bardzo niechętnie współpracuje
nie podejmuje współpracy
Sposoby sprawdzania i oceniania: prace pisemne, wypowiedzi ustne, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, osiągnięcia na konkursach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.