X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31057

Plan pracy wychowawczej klasy I d

I.Rozbudzanie twórczej postawy uczniów i rozwijanie zainteresowań
1.Stawianie uczniom celów, planowanie działań i sprawdzanie ich efektów:
-Rozpoznanie zdolności i trudności wśród uczniów. Termin realizacji: IX-XII.
-Kształtowanie i doskonalenie technik uczenia się, przyswajania wiedzy oraz umiejętność poszukiwania informacji i wypowiadania się. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Wskazywanie autorytetów. Termin realizacji: okazjonalnie cały rok szkolny.
-Organizowanie spotkań z ciekawymi osobami. Termin realizacji: okazjonalnie cały rok szkolny.
-Systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy uczniów. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Rozwijanie pracowitości, rzetelności, wytrwałości, odpowiedzialności i aktywności. Termin realizacji: cały rok szkolny.
2. Motywowanie do nauki i umożliwienie uczniom rozwijania swoich zdolności i uzupełniania braków.
-Stosowanie ciekawych i różnorodnych metod pracy, pochwał ustnych i pisemnych.
Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Badanie dojrzałości szkolnej – IX-XII.
-Przezwyciężanie lenistwa myślowego. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Motywowanie uczniów do stawiania sobie celów i ich osiągania. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Podkreślanie pozytywnych stron ucznia. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Rozszerzanie zainteresowań. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym problemy w nauce. Termin realizacji: cały rok szkolny.
3. Zachęcanie dzieci do systematycznej pracy w domu. Termin realizacji: cały rok szkolny.
4. Sygnalizowanie rodzicom, aby kontrolowali, czy dzieci wykonują zadania domowe i przyswajają treści poznane na lekcji. Termin realizacji: cały rok szkolny.
5. Udzielanie pomocy uczniom mającym problemy w nauce. Termin realizacji: cały rok szkolny.
6. Rozwijanie i poszerzanie wiedzy, zainteresowań i umiejętności uczniów zdolnych. Termin realizacji: cały rok szkolny.

Forma realizacji:
- zajęcia dydaktyczne;
- konkursy
•recytatorski – październik,
•polonistyczny – maj,
•plastyczny – marzec;
- zespoły wyrównywania wiedzy;
- Pasowanie na ucznia X,
-Pasowanie na czytelnika IV,
- współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
- odpytywanie, sprawdziany, testy.

Odpowiedzialni:
● nauczyciele uczący w klasie,
● wychowawca,
● pedagog.

II.Kształtowanie u uczniów świadomości szkolnej i narodowej
1.Zapoznanie uczniów z obowiązkami i prawami ucznia, dziecka i obywatela
-Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa; Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Zaznajomienie uczniów z konstytucją, konwencją praw dziecka i człowieka, ze statutem szkoły i regulaminami oraz działalnością samorządów lokalnych; Termin realizacji: IX, XI, V.
-Mobilizowanie uczniów do aktywnej działalności w Samorządzie klasowym. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Kształtowanie odwagi cywilnej i świadomego posłuszeństwa. Termin realizacji: cały rok szkolny.
2. Zaznajamianie uczniów z historią szkoły i sylwetką Stanisława Staszica oraz historią, kulturą i tradycjami regionu i Polski.
-Pielęgnowanie autentycznego patriotyzmu. Termin realizacji: XI, V.
-Pomaganie w odkrywaniu własnej tożsamości; Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Zapoznanie z historią Ziemi złotowskiej i Polski oraz symbolami narodowymi. Termin realizacji: IX, XI, V.
-Zaznajomienie z historią szkoły, jej zwyczajami i obrzędowością. Termin realizacji: IV.
-Przygotowanie i udział w różnych uroczystościach na terenie szkoły. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Praca z Patronem. Termin realizacji: IV.
3. Uświadomienie uczniom, że będąc Polakami są Europejczykami.
-Określanie miejsca i roli Polski w Europie. Termin realizacji: okazjonalnie cały rok szkolny.
-Rozwijanie świadomości europejskiej; Termin realizacji: V.
4.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do lat 6. Termin realizacji: cały rok szkolny.
5.Konsekwentne wymaganie od uczniów elementów stroju galowego. Termin realizacji: cały rok szkolny.

Forma realizacji:
- zajęcia dydaktyczne;
- konkursy:
•Rocznica wybuchu II wojny światowej IX,
•Tydzień Młodego Patrioty 11 listopada Święto Niepodległości” - XI.
Odpowiedzialni:
● nauczyciel nauczania zintegrowanego.
● nauczyciele przygotowujący konkursy i wystawy tematyczne.

III.Kształtowanie ucznia kulturalnego, wrażliwego na potrzeby innych i tolerancyjnego
1. Wpajanie uczniom zasad dobrego zachowania i dbałość o estetyczny wygląd i strój.
-Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz z dołączonym do statutu wykazem pożądanych zachowań i wizerunkiem ucznia. Termin realizacji: IX.
-Codzienne i systematyczne reagowanie na przejawy złego zachowania uczniów. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Przeciwdziałanie przemocy i agresji. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Przeciwstawianie się wulgaryzmom oraz napływowi obcych słów do języka ojczystego. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Rozwijanie otwartości i ufności. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców. Termin realizacji: rozmowy indywidualne, spotkania klasowe.
2.Przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej. Termin realizacji: cały rok szkolny.
3.Uczenie dzieci szacunku wobec dorosłych, drugiego człowieka i używanie zwrotów grzecznościowych. Termin realizacji: cały rok szkolny.
4.Uczenie form współżycia społecznego opartych na zasadach samorządności i demokracji. Termin realizacji: cały rok szkolny.


Forma realizacji:
- współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
- lekcje wychowawcze,
- pogadanka na temat asertywności,
- apele porządkowe,
- kontakty indywidualne z rodzicami i uczniami,
- spotkania z rodzicami.

Odpowiedzialni:
● nauczyciele uczący w klasie,
● wychowawca,
● pedagog,
● nauczyciele świetlicy i biblioteki.

2. Zachęcanie uczniów do włączania się w życie kulturalne szkoły i środowiska lokalnego.
-Stymulowanie aktywności i wrażliwości czytelniczej. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Organizowanie uroczystości okolicznościowych oraz spotkań z ludźmi kultury. Termin realizacji: okazjonalnie cały rok szkolny.

Forma realizacji:
- pogadanki nt. czytelnictwa,
- monitorowanie wypożyczeń z biblioteki,
- akcja „Cała Polska czyta dzieciom” - V.

Odpowiedzialni:
● nauczyciele uczący w klasie.

3. Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych i własne.
-Uczenie prawdziwego myślenia o świecie i samym sobie oraz podkreślanie znaczenia gotowości do poświęceń. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Kształtowanie wrażliwości uczuciowej i poznawanie własnej sfery uczuciowej; Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Opanowywanie emocji. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin najuboższych. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Otoczenie opieką i nadzorem pedagogicznym dzieci, których rodzice pracują poza granicami kraju. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Organizowanie pomocy koleżeńskiej. Termin realizacji: cały rok szkolny.
4. Uczenie tolerancji.
-Wyrabianie szacunku wobec drugiego człowieka, osób niepełnosprawnych, starszych
i chorych. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Kształtowanie wrażliwości i właściwych postaw moralnych. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Uwrażliwianie na dialog religijny. Termin realizacji: okazjonalnie cały rok szkolny.

Forma realizacji
- loteria mikołajkowe,
- spotkania indywidualne z prawnymi opiekunami dzieci;
- lekcje wychowawcze;
- kontakty interpersonalne.

Odpowiedzialni
● wychowawcy;
● pedagog.

IV. Kształtowanie ucznia dbającego o rozwój duchowy, zdrowego, wolnego od uzależnień oraz wrażliwego na piękno przyrody
1.Uczenie zasad zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
-Kształtowanie postawy szacunku wobec życia i zdrowia ludzkiego. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Rozwijanie sprawności fizycznej i przeciwdziałanie wadom postawy. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Uczenie zasad bezpieczeństwa i przestrzegania regulaminów. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Ułatwianie uczniom odczytywania i rozumienia rzeczywistości oraz fascynowania się dobrem, prawdą i pięknem. Termin realizacji: cały rok szkolny.
2.Uczenie zasad bezpieczeństwa i przestrzegania regulaminów. Termin realizacji: cały rok szkolny.
3.Przed wyjazdem na wycieczkę szkolną szczegółowe formułowanie regulaminu i zapoznanie z nim uczniów. Termin realizacji: cały rok szkolny.


Forma realizacji
- lekcje wychowawcze;
- zajęcia dydaktyczne;
- wycieczki;
- pogadanki;
- spotkania z pielęgniarką;
- regulaminy szkolne;
- spotkania z rodzicami
- bal karnawałowy – I-II,
- andrzejki – XI,
- bezpieczny powiat – IX.

Odpowiedzialni
● nauczyciele przedmiotów;
● wychowawca.

2.Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i odpowiedzialności za nią.
-Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata. Termin realizacji: cały rok szkolny.
-Przedstawianie walorów przyrodniczych Ziemi Złotowskiej. Termin realizacji: I.
-Kształtowanie potrzeby dbałości o przyrodę i odpowiedzialności za środowisko. Termin realizacji: cały rok szkolny.

Formy realizacji
- lekcje wychowawcze;
- zajęcie dydaktyczne;
- wycieczki;
- Dzień Polskiej Niezapominajki – V,
- konkurs plastyczny „Jesień w przyrodzie” III,
- pomagamy zwierzętom - X.

Odpowiedzialni
● nauczyciele przedmiotów;
● wychowawca.

3. Rozwój duchowy.
- Poznawanie zasad wiary i dorobku kultury. Termin realizacji: cały rok szkolny.
- Kształcenie postawy twórczej i zdolności empatycznych. Termin realizacji: cały rok szkolny.
- Rozwijanie kontaktu z Bogiem. Termin realizacji: cały rok szkolny.

Formy realizacji
- zajęcia katechezy;
- lekcje wychowawcze;
- rekolekcje;
- zajęcia artystyczne;
- kontakt z przyrodą i wytworami kultury;
- kontakt z drugim człowiekiem;
- walentynki,
- akcja „Bezpieczny powiat” IX,,
- wigilie klasowe – XII,
- jasełka – XII,
- mikołajki szkolne –XII,
- tradycje wielkopostne i wielkanocne IV,
- program „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole” X-VI,
- programy „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie proszę”
Odpowiedzialni
● nauczyciele przedmiotów,
● wychowawca.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.