X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30974

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Joanna Janiec
Miejsce pracy: PZSG Strzelce Małe i Filia Przerąb
Nauczane przedmioty: religia, plastyka

• data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r.
• przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.
• czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

GŁÓWNE CELE
• uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego,
• rozwój własnej osobowości,
• doskonalenie warsztatu i metod pracy.

Plan został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).

I. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
• zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• gromadzenie wszelkich zaświadczeń, świadectw oraz dyplomów, a także dokumentów potwierdzających realizację planu.

3.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• przegląd zgromadzonych materiałów, opis i analiza podjętych działań z uwzględnieniem ewaluacji,
• opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego,
• uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych,
• uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (udział w konferencjach, warsztatach metodycznych, sympozjach itp.),
• udział w rekolekcjach dla katechetów,
• udział w szkoleniowych radach pedagogicznych,
• wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce,

2.Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
• opracowanie planu nauczania oraz systemów oceniania z poszczególnych przedmiotów,
• ewaluacja tych planów i formowanie wniosków do dalszej pracy.

3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
• prowadzenie chóru szkolnego,
• prowadzenie Koła Biblijnego dla uczniów szkoły podstawowej,
• prowadzenie grupy uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w formie scholi,
• przygotowanie oprawy muzyczno-liturgicznej Mszy Św. i nabożeństw.

4.Opieka nad uczniami biorącymi udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych organizowanych w szkole i poza nią.
• zachęcanie uczniów do uczestnictwa w różnych konkursach, w których mogą wykazać się wiedzą i umiejętnościami (szkolnych i poza szkolnych),
• pomoc w szukaniu materiałów, sprawdzanie ich przygotowania,
• inicjowanie i organizacja szkolnych konkursów,
• stosowanie metod aktywizujących.

5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
• współpraca z samorządem szkolnym przy organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych.

6.Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych w szkole i współpraca w ich rozwiązywaniu z rodzicami
• pełnienie funkcji wychowawcy, rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych we współpracy z rodzicami, organizowanie wywiadówek,
• stały kontakt z rodzicami uczniów sprawiającymi problemy wychowawcze,
• poznanie środowiska swoich wychowanków i uwzględnienie tych warunków w planie wychowawczym klasy,
• spotkania indywidualne z rodzicami w trakcie stażu.

7. Organizowanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy, analizowanie oraz dokumentowanie własnych działań, ocena skuteczności i dokonywanie korekt w działaniu.

Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii oraz prawa oświatowego
• opracowanie zestawu metod pracy w celu podwyższenia atrakcyjności prowadzonych zajęć,
• gromadzenie własnej biblioteki przedmiotu oraz zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych,
• aktualizacja wybranych podręczników, rozkładów materiałów i wymagań edukacyjnych do prowadzonych przedmiotów,
• wdrożenie metod aktywizujących na zajęciach,
• studiowanie literatury fachowej i czasopism o tematyce problemów wychowawczych i dydaktycznych.

8. Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
• przygotowanie chóru do występów publicznych (akademie, uroczystości, imprezy cykliczne na terenie placówki i regionu, konkursy, przeglądy).

9.Sprawowanie opieki nad pracownią
• dbałość o przydzieloną salę lekcyjną,
• zakup pomocy naukowych,
• przygotowanie gazetek.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w opracowaniu dokumentacji narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi i młodzieżą.
• przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami (testy, kartkówki, scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, itp.),
• wykorzystanie zasobów internetowych do opracowania własnych zajęć,
• korzystanie z dziennika internetowego,
• wykorzystanie komputera do wypisywania świadectw,
• tworzenie prezentacji w programie Power Point,
• wykorzystanie komputera do przygotowania konkursów, materiałów na konsultacje, dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym, materiałów na gazetki tematyczne związane z rokiem liturgicznym,
• korzystanie z edukacyjnych filmów,
• wykorzystanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem religii i plastyki,
• korzystanie z cennych dla katechety stron internetowych,
• wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnorodnych pomocy dydaktycznych (nakłanianie uczniów do korzystania z zasobów biblioteki i internetu),
• opracowanie aranżacji utworów muzycznych,
• opracowanie dokumentacji związanej z awansem.


2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
• umieszczenie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć
dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
• przygotowanie oraz prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli,
• obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli,
• konsultacje z nauczycielami uczącymi w szkole oraz wymiana poglądów, uwag, spostrzeżeń,
• założenie teczek tematycznych do praktycznego wykorzystania na katechezie przez nauczycieli religii,
• opracowanie i udostępnianie scenariuszy zajęć, imprez lub parafialnych, konspektów katechez i tekstów,
• pełnienie obowiązków opiekuna stażu.

2. Podejmowanie działań w zakresie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
• wymiana doświadczeń dotyczących opracowywania planów dydaktycznych oraz kryteriów wymagań edukacyjnych,
• aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• opracowanie, wdrożenie oraz ewaluacja planu pracy wychowawczej dla klas szkoły podstawowej zgodnego z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły,
• stosowanie nowoczesnych metod rozwijających umiejętności interpersonalne zarówno uczniów jak i nauczyciela,
• opracowanie i wdrożenie programu rekolekcji wielkopostnych,
• opracowanie i wdrożenie programu chórku szkolnego,
• opracowanie i wdrożenie programu Koła Biblijnego.
• współudział w opracowaniu programu uroczystości Pierwszej Komunii Św.,
• opracowanie i realizacja programu spotkań w parafii o charakterze wychowawczym (np. dla grupy przygotowującej się do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii Św. lub Bierzmowania) .

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych
• opracowanie regulaminów organizowanych konkursów,
• opracowanie zadań konkursowych, przeprowadzenie konkursów.

2. Podejmowanie się organizacji dodatkowych działań
• rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych
• zaświadczenia, dyplomy,
• rozwijanie twórczych zainteresowań uczniów.

3. Reagowanie na ważne wydarzenia na świecie, w szczególności związane z Kościołem ( w formie ogłoszeń, plakatów rozmów, dodatkowych katechez).

4. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych
• imprezy szkolne związane z obchodami świąt i innych ważnych uroczystości,
• organizowanie uroczystości klasowych wynikających z kalendarza szkolnego (mikołajki, wigilie itp.).

5. Wycieczki dydaktyczne i dydaktyczno-wychowawczych
• organizowanie wycieczek,
• organizowanie pielgrzymek autokarowych.

6. Udział w ogólnoszkolnych i pozaszkolnych imprezach i akcjach
• współorganizowanie imprez szkolnych,
• przygotowanie dyplomów, zaproszeń,
• udział w zbiórce zużytych płyt i nakrętek,
• realizacja działalności charytatywnej w parafii (np. jałmużna wielkopostna,
• organizacja Dnia Papieskiego na terenie parafii,
• współpraca z samorządem szkolnym.

7.Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły poprzez wykonywanie zadań dodatkowych
• udział w zespołach przedmiotowych, w stałych i wewnątrzszkolnych komisjach egzaminacyjnych,
• organizowanie Wigilii szkolnej dla uczniów, rodziców, nauczycieli i osób samotnych w Filii Przerąb,
• współorganizacja Wigilii szkolnej w PZSG w Strzelcach Małych.

8.Włączanie uczniów w działania na rzecz szkoły i środowiska
• promowanie zachowań proekologicznych – udział w zbiórce np. zużytych płyt, nakrętek, makulatury.

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zdań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z pedagogiem szkolnym, poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, GOPS-em, rodzicami uczniów.
• rozmowy w sprawie uczniów sprawiających problemy wychowawcze lub mające złą sytuację materialną w domu,
• współtworzenie opinii o uczniu,
• wspólne rozmowy z uczniem, rodzicami,
• realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2. Współpraca z innymi podmiotami
• stała współpraca z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Częstochowie,
• współpraca z parafią Św. Rozalii z Palermo w Przerębie i parafią pw. Chrystusa Króla w Strzelcach Małych.,
• współpraca z wydawnictwami.

§ 8 ust 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych, wychowawczych lub innych
• zdiagnozowanie problemu,
• ustalenie metod pracy,
• systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu wychowawczego

2. Wszechstronna pomoc uczniowi jako osobie i podmiotowi w osiągnięciu dojrzałej osobowości.
• stała obserwacja dzieci i młodzieży,
• rozmowy i porady,
• systematyczna współpraca z wychowawcami klas w zakresie udzielania pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych,
• konsultacje z pedagogiem szkolnym,
• podejmowanie działań wychowawczych na rzecz kultury osobistej uczniów.

Powyższy plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły, a także potrzeb duszpastersko-wychowawczych na terenie parafii i własnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.