X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30999

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Filipowicz Katarzyna
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2016
Opiekun stażu: Rozmus Lucyna
Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej
Dyrektor Szkoły: Noworolnik Grażyna


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. Formy realizacji Termin Potwierdzenie realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

Współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych
- zabawy okolicznościowe
- akademie szkolne

1. Zorganizowanie szkolnych konkursów plastycznych:
,, Jestem kwiatem łąki’’
,, Bohaterowie naszych bajek’’
,, Śpiewaj z rodziną’’
,, Konkurs piosenki dziecięcej’’

2. Dzielenie się materiałami oraz zdobytą wiedzą z gronem pedagogicznym,
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu.

Maj 2013

Październik 2014
Maj 2015
Kwiecień 2015

Cały okres stażu
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady


Potwierdzenia, scenariusze

Zdjęcia, potwierdzenie dyrektora, regulamin

Potwierdzenia, notatki, zdjęcia prac, regulamin


notatki

§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Uczestnictwo w:
- radach szkoleniowych
- kursach
- warsztatach
- wewnątrz szkolnych pracach zespołu


Doskonalenie własnego warsztatu pracy:

- gromadzenie materiałów dydaktycznych oraz dekoracji

- studiowanie literatury pedagogicznej czasopism, nowości wydawniczych

- odwiedzanie stron internetowych o tematyce pedagogicznej

- poszukiwanie i realizowanie nowatorskich metod pracy dydaktycznej np. metoda ruchu W. Sherborn, pedagogika zabawy, zabawy wg ,, KLANZY’’


W okresie stażu

Zaświadczenie z ukończonych szkoleń

Potwierdzenia.


Zbiór pomocy dydaktycznych

Notatki, bibliografia

Gromadzenie wydrukowanego materiału, adresy stron


Przykładowe konspekty, zdjęcia

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Ustawa o systemie oświaty

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego

Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących w/w temat


Aktualizowanie wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego

W okresie trwania stażu


W okresie trwania stażu

Wg terminarza

W okresie trwania stażu
Potwierdzenia
Notatki


Zbiór dokumentacji


Zaświadczenienotatki

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


Współpraca z opiekunem stażu.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy

• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.


Współpraca z dyrektorem
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
- systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej ( dziennik zajęć)
- sprawdzenie osiągnięć dzieci za pomocą arkusza obserwacji

- przygotowanie miesięcznych planów pracy

Publikacja własnych prac
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej

Wrzesień 2013

Wrzesień 2013


Raz na semestr


Raz na semestr


Raz w ciągu roku

Raz na semestr

Wg potrzeb dyrektora


systematycznie


raz w semestrze


raz w miesiącu

wrzesień 2016


Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Konspekty


Konspekty


Konspekty, zdjęcia

notatki

Konspekty

Dziennik zajęć


Arkusz obserwacji


Plan pracy

Adres strony internetowej


§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Poznanie sytuacji wychowanków
- obserwacja dzieci
- rozmowy z dziećmi
- zebrania z rodzicami
- rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowań i potrzeb rodzicówPrzygotowanie uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy
- las
- łąka
- pole
- gospodarstwo itp.


Współpraca ze specjalistycznymi
poradniami i instytucjami
- korzystanie z doświadczeń psychologa, logopedy
- współpraca z Biblioteką Publiczną w celu wystawy prac przedszkolaków
- współpraca z parafią Rzymsko- Katolicką
- udział w akcjach charytatywnych
- współpraca z Ośrodkiem Zdrowia i Higienistką szkolną
- współpraca z Komendą Policji
- współpraca z Pienińskim Parkiem Narodowym
- współpraca z Radą Rodziców
-współpraca z WOK- iem
- współpraca z samorządem szkolnym

Udział w realizacji programów
- ,, Cała Polska czyta dzieciom’’
- ,, Sprzątanie świata’’
- ,, Góra grosza’’
Przeprowadzenie w oddziale przedszkolnym zajęć na podstawie programu ,, Radosny uśmiech, radosna przyszłość’’

Przeprowadzenie w klasach O-3 ,,Testu wzorowego pieszego;


Promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach.
- przygotowanie dzieci do konkursów plastycznych, muzycznych, tanecznych

W okresie trwania stażu


W okresie trwania stażu
Notatki, podsumowanie półrocza, podsumowanie całoroczne, lista obecności z zebrań, arkusz gotowości szkolnej ( kwiecień)

Zdjęcia, scenariusz zajęć


Potwierdzenia


Wykaz przeczytanych utworów, zapisy w dzienniku, potwierdzenie, zdjęcia

Dyplom, scenariusz

Arkusz testu

Zdjęcia , dyplomy

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Korzystanie z umiejętności obsługi komputera w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, scenariuszy, planów miesięcznych, informacji dla rodziców


Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego

Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji środków audiowizualnych
- opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji ( telewizor, radio)


Cały okres stażu

Wrzesień 2013

W okresie stażu
Pomoce dydaktyczne, plany, scenariusze, zaproszenia itp.

Plan rozwoju zawodowego

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.

Aktywna praca nad samokształceniem.

Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

Przygotowanie planu współpracy z rodzicami
W okresie stażu

Notatki, pozycje książkowe

Potwierdzenie


Referat


Plan współpracy

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty

Studiowanie dokumentacji szkoły
- dokładna analiza dokumentów szkoły ( statut, plany, regulaminy, programy)

Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku
- studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku 5-7 lat
W okresie stażu

W okresie stażu


W okresie stażu
Notatki, wykaz aktów prawnych


Notatki, wykaz dokumentów

Wykaz książek, stron internetowych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.