X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30957
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Agnieszka Michaliszyn-Gałka
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 71 im. Bogusława X i Anny Jagiellonki
3. Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
4. Posiadane kwalifikacje:
Studia podyplomowe:
- Przygotowanie pedagogiczne i metodyczne do nauczania języka angielskiego
- Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
- Przygotowanie pedagogiczne- pedagogika szkolna

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
2. Termin zakończenia stażu: 24.06.2015 r.
3. Opiekun stażu: Hanna Siuber

III. CELE STAŻU
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania zespołu,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
• uczestniczenie w wewnątrzszkolnych , pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego,
• pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowankami.

IV. PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. wrzesień 2015 Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa z opiekunem dotycząca współpracy w trakcie odbywania stażu wrzesień 2015 Opracowanie zasad współpracy.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę Zespołu. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły (§6 ust.1 pkt 1 lit.a); analiza następujących dokumentów:
- Statut Szkoły
- Program Wychowawczy
- Program Profilaktyki
-Wewnątrzszkolny System Oceniania
- poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole (§6 ust.1 pkt 1 lit.b)
- poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy (§6 ust.1 pkt 1 lit.c)
wrzesień 2015 oraz cały okres stażu Notatki własne.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej, dziennikiem lekcyjnym w formie program u komputerowego Librus Synergia Dokonywanie samodzielnych wpisów w dzienniku komputerowym wrzesień 2015 oraz cały okres stażu Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, w spotkaniach np. zespołu klasowego. wrzesień 2015 oraz cały okres stażu Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych. wrzesień 2015 Zaświadczenie o ukończeniu kursu bhp.
Notatki własne.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp.. cały okres stażu Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, scenariusze lekcyjne).
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. maj 2015 Sprawozdanie z realizacji stażu.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. maj 2015 Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Stworzenie i organizowanie pomocy naukowych potrzebnych do prowadzenie lekcji języka angielskiego. Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej.
Przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych i używanie ich na lekcjach
wrzesień 2015 Notatki własne.
Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących Przedmiotowych
Systemów Oceniania w oparciu o program nauczania, podstawę programową oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
wrzesień 2015 Przedstawienie opracowanych Przedmiotowych Systemów Oceniania.
Współpraca z nauczycielami w celu realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych. Odpowiedni dobór tematów, łączenie nauki języka z edukacją czytelniczą i medialną, regionalną, ekologiczną , itp..
cały okres stażu Zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji. Lektura literatury metodycznej, warsztaty. cały okres stażu Notatki własne, zaświadczenie.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz metod pracy pedagogicznej
Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych min. prowadzonych przez ZDN w Szczecinie, szkoleniach, warsztatach, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej oraz literatury w języku angielskim.
cały okres stażu Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne.
Doskonalenie technik multimedialnych. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych. Praca z komputerem na lekcjach z uczniami. Warsztaty.
cały okres stażu Płyta z zapisem elektronicznym. Konspekty lekcyjne.
Kształtowanie, promowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, Cały okres stażu Dokumentacja konkursowa,
Zaangażowanie się w działania dodatkowe prowadzone w szkole prowadzenie koła języka angielskiego dla klas II
Cały okres stażu Dziennik zajęć, listy obecności z udziału w lekcjach dodatkowych, notatki własne
Szerzenie wśród dzieci wiedzy o krajach anglojęzycznych Konkursy, wprowadzenie między lekcjami wątku narodowościowego Cały okres stażu Dokumentacja w dzienniku elektronicznym


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność
współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. Analiza programu wychowawczego. wrzesień 2015 Notatki własne.
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas. cały okres stażu Notatki własne.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Rozmowy z uczniami oraz opiekunem Samorządu Uczniowskiego. cały okres stażu Notatki własne.
Poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej. cały okres stażu Notatki własne.
Współpraca z rodzicami uczniów. Udział w zebraniach rodzicielskich, dniach otwartych. Konsultacje dla rodziców. cały okres stażu Dokumentacja szkolna.
Współpraca z uczniami. Konsultacje dla uczniów, współpraca z uczniami poprzez skrzynkę e-mail. cały okres stażu Notatki własne.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie terminów z opiekunem stażu. wrzesień 2015 Potwierdzenie opiekuna stażu.
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obecność na lekcji u opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Okres stażu Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski, refleksje.
Hospitacje na własnych lekcjach. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i późniejsze ich omówienie. Okres stażu Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Analiza i samoocena prowadzonych lekcji. Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne. Okres stażu Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Przekazywanie dyrektorowi informacji o realizacji zadań oraz o efektach rozwoju zawodowego. Dokonanie autoanalizy. maj 2015 Dokumentacja stażysty.

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Plan zatwierdzono Podpis

........................................ ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.