X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30938
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
MONIKI PACEK nauczyciela mianowanego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi
ubiegającej się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu - 1 IX 2013 r.

CELE:
• Podniesienie kwalifikacji i uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
• Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju osobowego
• Doskonalenie warsztatu i metod pracy
• Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
ZADANIA ORGANIZACYJNE
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego – ustawa, rozporządzenia, publikacje w prasie fachowej oraz stronach internetowych Okres stażu Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
2. Aktualizacja wiadomości z zakresu zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły Analiza dokumentów: statut, regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć dydaktycznych i zachowania ucznia, podstawy programowe Okres stażu Portfolio osobiste, przykładowe rozkłady zajęć, plany wynikowe
3. Realizacja zadań szkoły Współpraca z rodzicami oraz z wychowawcami klas (zebrania z rodzicami, współpraca z wychowawcami w ustalonych przez szkołę terminach, osobiste kontakty z rodzicami i wychowawcami, rozmowy telefoniczne)
Zapoznanie uczniów z planami pracy oraz systemem oceniania osiągnięć dydaktycznych ucznia
Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć dydaktycznych i zachowania ucznia
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (rady szkoleniowe, warsztaty) Okres stażu Wpisy w dzienniku, przykładowe sprawdziany, testy, systemy oceniania i plany nauczania z różnych przedmiotów, zaświadczenia potwierdzenia w Księdze rad pedagogicznych, wpisy w dzienniku Librus
4. Współpraca ze strukturami samorządowymi organizacjami na rzecz edukacji Selekcja i ewentualna realizacja najkorzystniejszych propozycji z punktu widzenia potrzeb szkoły Okres stażu Potwierdzenia

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów Okres stażu Świadectwa zaświadczenia, programy, wydruki, konspekty, scenariusze lekcji, zdjęcia, testy, nośniki informacji, potwierdzenia,
Zaświadczenie Dyrektora szkoły

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MENiS Z DN. 01.03.2013 r.
§8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentacji
1. Wstępna ocena własnych umiejętności Zgromadzenie dokumentów i ich analiza X 2013 Podsumowanie w formie pisemnej, zaświadczenia, świadectwa
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji Współpraca z innymi nauczycielami w zakresie pisania planów nauczania, ćwiczeń, testów, wymiany literatury
Udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, seminariach
Poszerzenie nabytych kwalifikacji Okres stażu Zaświadczenia innych nauczycieli, zaświadczenia, świadectwa ukończenia, dyplomy ukończenia, certyfikaty
3. Promocja swojej wiedzy i doświadczenia
Publikacje w Internecie
Opracowanie scenariuszy lekcji zajęć modułowych
Opracowanie testów, planów pracy
Udostępnianie literatury, prasy, nośników danych, pomoc w rozwiązywaniu trudności z komputerem, ściąganiu informacji z Internetu z zakresu zagadnień pedagogicznych, informatycznych i ekonomicznych innym nauczycielom
Prowadzenie zajęć otwartych
Szkolenie rady pedagogicznej Okres stażu Wydruki z Internetu, informacje na nośnikach danych, testy, scenariusze lekcji, potwierdzenia, zaświadczenia nauczycieli

4. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań Współpraca w zakresie organizacji akcji Dzień Otwartych Drzwi
Kontakty z firmami, stowarzyszeniami
Opieka nad pracownią komputerową
Koordynacja prezentacji szkoły w programie PowerPoint
Prowadzenie szkolnego koła technologicznego Okres stażu

Wydruki z Internetu, informacje na nośnikach danych
5. Samodzielne studiowanie literatury informatycznej i ekonomicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań Wyselekcjonowanie i studiowanie literatury i prasy z zakresu zagadnień informatycznych i ekonomicznych
Gromadzenie publikacji z Internetu z zakresu zagadnień ekonomicznych, informatycznych, publikacja swoich prac w Internecie
Śledzenie rozwiązań w Internecie w zakresie usprawniania pracy komputerów, głębszej znajomości programów komputerowych Okres stażu
Przykładowe wydruki z Internetu, informacje na nośnikach danych
6. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych Czytanie literatury z zakresu tematyki interpersonalnej
Spotkania dyskusyjne z Pedagogiem szkolnym Okres stażu
Wyszczególnienie przeczytanych książek, zaświadczenie Pedagoga szkolnego

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposoby
dokumentacji
1. Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy Opracowanie i prowadzenie strony internetowej dla uczniów oraz przesyłanie aktualnych ćwiczeń i innych materiałów do wykorzystania dla uczniów na zajęciach oraz w domu
Udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych Okres stażu
Zrzut ekranu, prace uczniów

2. Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych Przygotowywanie i pokazy prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem projektora
Bieżące korzystanie np. z zasobów portalu edukacyjnego Okres stażu
Przykładowe materiały, zrzut z ekranu
3. Organizacja warsztatu pracy własnej oraz szkoły przy użyciu technik komputerowych Opracowywanie testów sprawdzających poziom wiadomości i umiejętności
Opracowywanie zagadnień egzaminacyjnych Okres stażu
Przykładowe materiały
5. Umieszczanie informacji na stronie internetowej z materiałami dla uczniów Publikowanie informacji na stronie internetowej z materiałami dla uczniów w zakresie współczesnych technologii
Publikowanie informacji na stronie internetowej z materiałami dla uczniów w zakresie kompetencji zawodowych
Okres stażu
Zrzut z ekranu
6. Organizowanie konkursów przedmiotowych z wykorzystaniem techniki komputerowej Zmiana regulaminu oraz zorganizowanie konkursu na prezentację multimedialną „Dlaczego warto chodzić do ZSP5?” Okres stażu
Przykładowe prace
7. Opracowanie i wdrożenie cyklu zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych Napisanie i wdrożenie scenariuszy cyklu lekcji z układem operacyjnym celów kształcenia według poziomów wymagań z wykorzystaniem programów Microsoft Excel, Microsoft Word oraz PowerPoint do nauki wybranego cyklu zajęć Okres stażu
Scenariusze cyklu lekcji, wpisy w dzienniku Librus

§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposoby
dokumentacji
1. Opublikowanie „Planu rozwoju zawodowego”
Ewaluacja planu rozwoju i przesłanie go na stronę internetową Okres stażu Publikacja
na stronie internetowej
2. Praca w zespole przedmiotów zawodowych Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów, współpraca w zakresie korelacji międzyprzedmiotowej Okres stażu Wpisy obecności na zebraniach Komisji przedmiotów zawodowych
3. Prowadzenie otwartych zajęć Poprowadzenie otwartych zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego Okres stażu
Konspekty lekcji, wpisy w dzienniku lekcyjnym Librus
4. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych Udostępnienie nauczycielom materiałów dotyczących egzaminów zawodowych i innych materiałów edukacyjnych
Okres stażu
Zaświadczenia nauczycieli
5. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
Współprowadzenie zajęć z nauczycielami innych przedmiotów
Współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych
Współpraca przy tworzeniu materiałów reklamowych
Współpraca przy przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu uczniów do konkursów oraz imprez szkolnych
Wzbogacanie biblioteki szkolnej w komputerowe opracowanie scenariuszy cyklu lekcji z układem operacyjnym celów kształcenia według poziomów wymagań z wykorzystaniem programów Microsoft Excel, Microsoft Word oraz PowerPoint do nauki wybranego cyklu zajęć Okres stażu
Zaświadczenia nauczycieli

REALIZACJA CO NAJMNIEJ TRZECH ZADAŃ WYSZCZEGÓLNIONYCH W §8 ust.2 pkt 4
§8 ust.2, pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposoby
dokumentacji
1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu koła zainteresowań Opracowanie programu i zagadnień tematycznych koła zainteresowań w celu podniesienia efektywności pracy z uczniem zdolnym Okres stażu
Program pracy koła zainteresowań
2. Wdrażanie oraz realizacja opracowanego wspólnie z innymi nauczycielami Modułowego programu nauczania - Technik Handlowiec Wdrażanie i monitorowanie wspólnie z grupą nauczycieli przedmiotów zawodowych Modułowego programu nauczania - Technik Handlowiec Okres stażu
Wpisy w dzienniku lekcyjnym Librus
3. Wdrażanie oraz realizacja opracowanego wspólnie z innymi nauczycielami
Modułowego programu nauczania - Technik Ekonomista Wdrażanie i monitorowanie wspólnie z grupą nauczycieli przedmiotów zawodowych Modułowego programu nauczania - Technik Handlowiec Okres stażu
Wpisy w dzienniku lekcyjnym Librus

§8, ust. 2, pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposoby
dokumentacji
1. Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE oraz wykorzystanie posiadanych już kwalifikacji egzaminatora (zawód sprzedawca) Podjęcie działań mających na celu uzyskanie kwalifikacji egzaminatora - zawód handlowiec lub ekonomista (w miarę możliwości, ponieważ jest to zależne od OKE)
Okres stażu
Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE,

2. Pełnienie funkcji egzaminatora Podjęcie działań mających na celu pełnienie funkcji egzaminatora
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej egzaminatora (w miarę możliwości, ponieważ jest to zależne od OKE) Okres stażu
Zaświadczenia OKE


3. Wykorzystanie kwalifikacji egzaminatora OKE w celu przygotowania młodzieży do egzaminu zawodowego Przygotowanie młodzieży do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Okres stażu
Wpisy w dzienniku Librus


§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentacji
1. Obserwacja i analiza możliwości ucznia, kształtowanie umiejętności kluczowych Praca z uczniem zdolnym i słabym
• Prowadzenie zajęć wyrównujących i doskonalących
• Wprowadzenie godzin konsultacji dostosowanych do potrzeb ucznia
• Zróżnicowanie stopnia trudności zadań
Kształtowanie umiejętności kluczowych Okres stażu
Przykładowe testy oraz scenariusze lekcji, wpisy w dzienniku Librus
2. Opracowanie i wdrożenie lekcji z przedmiotów ekonomicznych wdrożenie różnych komputerowych programów sprzedażowych oraz wykorzystanie ich na zajęciach
Opracowanie i wdrożenie lekcji z przedmiotów ekonomicznych z wykorzystaniem rzutnika i tablicy multimedialnej Okres stażu
Wpisy w dzienniku lekcyjnym Librus,
3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacji w pracy pedagogicznej Korzystanie z programów komputerowych, Internetu przy tworzeniu własnych pomocy edukacyjnych Okres stażu
Nośniki danych, wydruki z Internetu,
4. Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
Organizacja ponumerowanych komputerowych stanowisk ćwiczebnych
Opracowanie instrukcji do ćwiczeń na lekcjach na lekcjach oraz na zajęciach modułowych
Przedstawienie uczniom i konsekwentne wdrażanie sposobu organizacji pracy na lekcjach, Regulaminu pracowni komputerowej
Nadawanie kont użytkownikom
zorganizowanie stoiska handlowego do pracy na lekcjach oraz na zajęciach modułowych Okres stażu Potwierdzenia, zaświadczenia, świadectwa ukończenia,
instrukcje do ćwiczeń
Wpisy tematów lekcyjnych w dziennikach lekcyjnych, Regulamin pracowni komputerowej
5. Organizowanie i współorganizo-wanie wycieczek integracyjnych i przedmiotowych Wycieczki przedmiotowe do placówek związanych z handlem i ekonomią
Zapoznawanie uczniów z dziedzictwem i kulturą Polski. Okres stażu
Wpisy w dzienniku Librus

6. Organizacja warsztatu pracy własnej oraz szkoły przy użyciu technik komputerowych Opracowywanie testów sprawdzających poziom wiadomości i umiejętności
Opracowywanie zagadnień egzaminacyjnych Okres stażu
Przykładowe materiały
7. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły Publikowanie informacji dotyczących organizacji i życia w ZSP nr 5 na stronie internetowej szkoły za pośrednictwem administratora strony
Okres stażu
Zrzut z ekranu
8. Rozwijanie zainteresowań i ekonomicznych młodzieży Przygotowanie młodzieży do konkursu pozaszkolnego Okres stażu
Wpisy w dzienniku Librus


§ 8 ust.2 pkt 4d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentacji
1. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym (w miarę możliwości, ponieważ zależne jest to od zasobu portfela oraz wolnego czasu) Uczestnictwo w kursie języka angielskiego (dwa razy na tydzień przez okres kilku lat) Okres stażu
Certyfikat

§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentacji
1. Aktywny udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań opiekuńczo-wychowawczych Promowanie samorządności i osiągnięć wychowanków poprzez pomoc w organizacji uroczystości szkolnych i rywalizacji z innymi klasami w konkursie
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych
Realizacja programu wychowawczego szkoły i profilaktyka we współpracy z instytucjami
• Policja
• Pałac Młodzieży
• Pracodawcy u których młodzież odbywa praktyki Okres stażu
Zdjęcia, wpisy w dzienniku lekcyjnym,
2. Rozbudzanie potrzeb czytelniczych Rozbudzanie potrzeb czytelniczych w zakresie dyscyplin ekonomicznych i informatycznych w ramach lekcji oraz na zajęciach modułowych
Konsultowanie z nauczycielem bibliotekarzem wyboru pozycji książkowych z zakresu ekonomi i informatyki celem wzbogacania księgozbioru Okres stażu
. Wpisy w dziennikach lekcyjnych, potwierdzenia bibliotekarza szkolnego,
3. Współpraca z rodzicami Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami poprzez zebrania, konsultacje oraz rozmowy poprzez dziennik Librus
Zachęcanie do pomocy w organizacji uroczystości klasowych i pomocy szkole Okres stażu
Wpisy w dzienniku Librus, karcie ucznia,
4. Współpraca z uczniami oraz pogłębianie wiedzy na temat ich sytuacji rodzinnej, ewentualnych problemów i stosunków interpersonalnych Integracja zespołów klasowych poprzez organizowanie i pomoc w przeprowadzeniu: wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wyjściach do kina
Współpraca z wychowawcami klas w zakresie poznawania sytuacji rodzinnej oraz ewentualnych problemów uczniów
Bieżące rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych Okres stażu
Kontrakt, wpisy w dzienniku Librus
5. Współpraca z podmiotami środowiska lokalnego oraz strukturami samorządowymi Uczestnictwo w konkursach, imprezach lokalnych i środowiskowych, wspierających pracę szkoły np. sprzątanie świata Okres stażu
Potwierdzenia
6. Współpraca z przedstawicielami wydawnictw OPERON, WSiP i innych Stała współpraca - konsultacje odnośnie wyboru podręcznika i nowości wydawniczych Okres stażu Podręczniki przysyłane z różnych wydawnictw do szkoły
7. Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych Zaangażowanie uczniów do udziału w różnych akcjach charytatywnych Okres stażu
Plakat dotyczący zwierząt potrzebujących pomocy, wpisy w dzienniku Librus

§8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentacji
1. Inne osiągnięcia zawodowe Dokumentowanie i gromadzenie osiągnięć zawodowych Okres stażu
Nagrody, podziękowania dyplomy

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposoby dokumentacji
1. Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności dziecka, kształtowanie umiejętności pracy z uczniem trudnym Wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań we współpracy z Pedagogiem Szkolnym i Psychologiem
Samodzielne studiowanie literatury i publikacji z Internetu z zakresu zagadnień pedagogicznych Okres stażu
Zaświadczenia, przykładowe publikacje, literatura, wpisy w dzienniku Librus

2. Analiza i rozpoznanie przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi Identyfikacja problemu,
Geneza i dynamika zjawiska
Znaczenie problemu
Prognoza
Propozycja rozwiązania problemu
Wdrożenie
Uzyskane efekty Okres stażu
Opracowane ankiety dotyczącej rozpoznania problemów edukacyjnych lub wychowawczych uczniów, wpisy w dzienniku Librus
3. Zapobieganie patologiom i niewłaściwym zachowaniom uczniów Poprowadzenie zajęć otwartych związanych z patologią oraz niewłaściwym zachowaniem uczniów
Współorganizowanie z pedagogiem szkolnym spotkań klas z psychologiem o różnej tematyce, w szczególności dotyczącej patologii oraz niewłaściwym zachowaniom Okres stażu
Wpisy do dziennika Librus
4. Analiza Programu wychowawczo–opiekuńczego szkoły oraz Szkolnego Programu Profilaktyki Analiza dokumentacji Zadania Ogólne Szkoły
• Zasady współpracy z rodzicami
• Zwyczaje i tradycje szkolne
• Wychowawczy kontekst profilaktyki „LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ”
• Plan realizacji działań szkolnej profilaktyki Okres stażu
Portfolio osobiste
5. Aktywna realizacja zadań wychowawczo-opiekuńczych Opracowanie i wdrożenie lekcji z uwzględnieniem tematyki:
• Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
• Komunikacja interpersonalna
• Bezpieczna i zdrowa szkoła
• Analiza i refleksja dotycząca ocen uczniów
Wspieranie rozwoju ucznia w różnych dziedzinach (sport, sztuka, informatyka)
Inspirowanie do pracy twórczej na rzecz szkoły i środowiska (sprzątanie świata, pomoce do pracowni komputerowej, dbanie o wystrój szkoły i szkolnej pracowni)
Promocja szkoły na zewnątrz
Propagowanie wszelkich form aktywności i przedsiębiorczości
Współpraca z Pedagogiem Szkolnym
Współpraca z Psychologiem z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej
Realizacja zadań ujętych w programach profilaktycznych Okres stażu
Opracowanie konspektów lekcji, potwierdzenia, zdjęcia, wydruki Internetowe, nośnik informacji, zapisy w dzienniku lekcyjnym Librus

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje ze względu na potrzeby szkoły i własne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.