X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30954
Dział: Gimnazjum

Badanie czystości wody w okolicy. Konspekt lekcji

KONSPEKT
LEKCJI CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM


TEMET LEKCJI: Badanie czystości wody w okolicy


CELE OPERACYJNE:

Wiadomości

A. Zapamiętanie wiadomości.
Uczeń:
- zna właściwości chemiczne i fizyczne wody,
- wymienia źródła zanieczyszczeń wody,
- podaje substancje zanieczyszczające wody powierzchniowe,
- określa rolę wody w przyrodzie,
B. Rozumienie wiadomości
Uczeń:
- wyjaśnia jaki jest stan wód w okolicy,
- wyjaśnia zależności między jakością wody a ilością organizmów żywych,
- dostrzega przejawy degradacji środowiska przyrodniczego,
- uzasadnia potrzebę oszczędzania wody.

Umiejętności

C. Stosowanie umiejętności w sytuacjach typowych.
Uczeń:
- określi przejrzystość wody,
- porówna stopień zanieczyszczenia poszczególnych próbek wody,
- określa wartość pH pobranych próbek wody oraz stopień zanieczyszczeń,
- potrafi wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych eksperymentów.
D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych.
Uczeń:
- przewiduje skutki dalszego, nadmiernego zanieczyszczenia wód,
- proponuje działania zmierzające do poprawy jakości wód,
- ocenia stan czystości badanych wód
- selekcjonuje i grupuje zdobyte wiadomości.

Postawy:

- przekonanie o konieczności ochrony wód,
- kształtowanie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
- uświadomienie zagrożeń jakie niesie skażona woda,
- świadomość współodpowiedzialności za niektóre przypadki zatrucia wód

METODA KSZTAŁCENIA: wg Kupisiewicza
-metoda oglądowa - obserwacja
-metoda praktyczna - doświadczenie i interpretacja wyników badań

STRATEGIA NAUCZANIA:
-asocjacyjna – strategia A
-operacyjna – strategia O
-problemowa – strategia P
-emocjonalna – strategia E

FORMA PRACY:
-praca w grupach, różnym i równym frontem, praca indywidualna
-pracownia ekologiczna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Podręczniki:
„Chemia Nowej Ery 2” – podręcznik dla gimnazjum, Wyd. Nowa Era
„Puls życia 3” – podręcznik dla gimnazjum, Wyd. Nowa Era
Pomoce:
Zestaw ekologiczny do badania wody, walizka Ekobadacza, laptop, tablica interaktywna, lupy, karty pracy ucznia


PRZEBIEG LEKCJI: (czas trwania 45 minut – 1 godzina lekcyjna)

1.FAZA WSTĘPNA: ( czas trwania ok. 5 min. )
sprawdzenie listy obecności
sprawdzenie pracy domowej
krótkie przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji
nawiązanie do tematu lekcji przez nauczyciela
podanie nowego tematu lekcji i zapisanie do zeszytów

2.FAZA WŁAŚCIWA: ( czas trwania ok. 35 min. )
Podział uczniów na 4 grupy i rozdanie kart pracy.
Każda grupa wykonuje jedno doświadczenie, dokonuje obserwacji i zastanawia
się nad wnioskami. Wyznaczeni liderzy grup prezentują doświadczenie i formułują wnioski.
Wszystkie grupy posiadają w zestawie cztery zlewki z pobranymi wcześniej próbkami wody: z rzeki Kalinówki, ze stawu, deszczówkę oraz wodę z kranu jako próbę kontrolną
Każda z grup ma za zadanie zbadać rożne parametry czystości wody z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych.
Grupa 1 – Badanie przezroczystości wody i zapachu metoda organoleptyczną
Grupa 2 – Oznaczanie wartości pH wody
Grupa 3 – Filtrowanie próbek wody przez sączki z bibuły
Grupa 4 – Oznaczanie zanieczyszczeń z wykorzystaniem profesjonalnych odczynników

Każda z grup prezentuje wyniki badań oraz formułuje wnioski na forum. Nauczyciel krótko podsumowuje zebrane wnioski i spostrzeżenia. Uczniowie ustalają wspólnie jak postępować, by chronić wody. Każda grupa zapisuje na tablicy interaktywnej sugestie: „jak postępować, by chronić wody”


3.FAZA PODSUMOWUJĄCA: ( czas trwania ok. 5 min. )
-podsumowanie lekcji przez nauczyciela
-krótkie utrwalenie zdobytych wiadomości i sprawdzenie przez nauczyciela przyswojenia nowego materiału za pomocą przykładowych pytań z lekcji, kierowanych do losowo wybranych uczniów np. jakie są źródła zanieczyszczeń wód?, jakie mogą być następstwa zanieczyszczeń wód? i in.
-podsumowanie i ocena pracy uczniów

zadanie pracy domowej:
- Zastanów się w jaki sposób można zmniejszyć zanieczyszczenie wody w Twojej miejscowości ?


Podziękowanie za udział w lekcji i pożegnanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.