X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30924
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Informacje personalne

1.Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Marzewska
2.Pełnione funkcje w szkole: nauczyciel świetlicy, nauczyciel plastyki w gimnazjum, hipoterapeuta
3.Czas stażu: 01.09.2013– 30.05.2015r
4.Kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
a)Studia magisterskie na wydziale artystycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.
b)Podyplomowe Studia z Oligofrenopedagogiki na wydziale pedagogicznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.
c)Kurs kwalifikacyjny z Pedagogiki wychowawczo – opiekuńczej w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
d)Kurs kwalifikacyjny Instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością – Hipoterapia w Instytucie Studiów Edukacyjnych w Olsztynie§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie własnej pracy, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
2.Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela – wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
3.Konsultacje specjalistyczne oraz wymiana doświadczeń z innymi hipnoterapeutami – członkami Stowarzyszenia „Konik na biegunach”, bieżące konsultacje z rehabilitantem, rodzicami i nauczycielami dzieci objętych hipoterapią.
4.Samodzielne pogłębianie wiedzy w oparciu o literaturę fachową oraz publikacje internetowe.
5.Przygotowywanie uczniów do szkolnych oraz pozaszkolnych konkursów plastycznych.
6.Organizowanie oraz pomoc w organizacji uroczystości świetlicowych, szkolnych i internackich.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do nauczania plastyki oraz pracy z dzieckiem w świetlicy szkolnej z wykorzystaniem pakietu Office.
2.Opublikowanie w portalu edukacyjnym – eduForum – „Planu rozwoju zawodowego”.
3.Opracowanie prezentacji komputerowych wykorzystywanych w nauczaniu elementarnych zagadnień z zakresu historii sztuki.
4.Tworzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej zajęć hipoterapii z wykorzystaniem programu Picasa 3.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1.Analiza i ocena efektów pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy – przygotowywanie semestralnych sprawozdań z pracy świetlicy
2.Organizacja wystaw prac plastycznych wykonanych przez dzieci z klas gimnazjalnych.
3.Prowadzenie zajęć hipoterapii w obecności nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz praktykantów.
4.Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej broszury nt. nowej techniki plastycznej pt. „Witraż angielski, klasyczny i Tiffany – zrób go sam”. Zastosowanie techniki na lekcji plastyki w gimnazjum.
5.Upowszechnianie i promowanie własnych doświadczeń, metod i form pracy- opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego” oraz przygotowywanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej.
6.Podjęcie roli koordynatora organizacji Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Teatrzyków Kukiełkowych – zaangażowanie nauczycieli stażystów i kontraktowych w przygotowanie w/w imprezy.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć hipoterapii z grupą dzieci autystycznych ze szczególnym uwzględnieniem jednej z form hipoterapii jaką jest psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka
2.Opracowanie i wdrożenie programu nauczania plastyki w klasach gimnazjalnych.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Podnoszenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Rozszerzenie zajęć hipoterapii o psychopedagogiczną jazdę konną oraz woltyżerkę prowadzoną z grupą dzieci autystycznych.
2.Rozwijanie zainteresowań młodzieży – organizowanie wyjazdów mających na celu zapoznanie z życiem kulturalnym oraz instytucjami promującymi kulturę i sztukę.
3.Podejmowanie działań na rzecz integracji dzieci i młodzieży ze szkół i ośrodków specjalnych naszego województwa oraz promocję placówki w środowisku lokalnym poprzez organizację Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych teatrzyków Kukiełkowych.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1.Współpraca z Olsztyńskim Teatrem Lalek, Miejskim Domem Kultury oraz Biblioteką Publiczną w Szczytnie podczas organizacji Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Teatrzyków Kukiełkowych – promowanie twórczości teatralnej dzieci i młodzieży o obniżonej sprawności intelektualnej.
2.Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających ze statutu oraz członkostwa w Stowarzyszeniu „Konik na biegunach”
3.Przygotowanie oraz przeprowadzenie akcji charytatywnej pt. „Podziel się zabawką”, na rzecz dzieci z rodzin najuboższych.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.Pogłębianie wiedzy w zakresie zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych dziecka – konsultacje z psychologiem, pedagogiem, nauczycielami, rodzicami, rehabilitantem, indywidualna praca rewalidacyjna z uczniem wymagającym wsparcia.

Plan ma charakter otwarty i może ulegać zmianom w trakcie stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.