X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30926
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - język polski

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- Imię i nazwisko: Martyna Włoch
- Nauczany przedmiot: Język polski
- Stopień awansu: Nauczyciel kontraktowy
- Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana
- Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r.
- Wymiar odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy

RODZAJ DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 MARCA 2013R.


FORMA/METODA REALIZACJI TERMIN UDOKUMENTOWANIE

§ 7.ust. 1 pkt 1

UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY
ORAZ POTRZEB SZKOŁY

- Dalsza analiza wewnętrznych dokumentów szkoły: statutu szkoły, programu wychowawczego szkoły, programu doskonalenia wewnątrzszkolnego, regulaminów obowiązujących w szkole / Cały okres stażu

- Aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej (szkolenia RP)
- Współpraca z gronem pedagogicznym
- Współpraca z Radą Rodziców
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim
- Praca w zespole przedmiotowym
/ Cały okres stażu Zaświadczenia

- Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły:

- Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców
- Organizowanie imprez i wycieczek klasowych
- Sprawowanie opieki nad uczniami podczas
wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych
- Realizowanie programu wychowawczego w ramach
godzin wychowawczych
- Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych
- Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
- Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów
poprzez zebrania i spotkania indywidualne

Cały okres stażu / Potwierdzenia, podziękowania, karty wycieczki

- Organizacja akademii, konkursów i imprez szkolnych

Cały okres stażu /Scenariusze

- Stosowanie się do wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Cały okres stażu / Dzienniki lekcyjne

- Dokonywanie analizy sprawdzianów, przedstawianie i analizowanie w/w na radach pedagogicznych, prowadzenie działań zmierzających do podniesienia wyników sprawdzianów

Cały okres stażu / Protokoły Rady Pedagogicznej

- Prowadzenie dodatkowych zajęć – praca z uczniem zdolnym oraz praca z uczniem słabym

Cały okres stażu / Dzienniki zajęć dodatkowych


§ 7 ust.1 pkt.2

POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO


- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Cały okres stażu / Harmonogram zajęć obserwowanych oraz prowadzonych w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli


- Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu

Cały okres stażu / Zaświadczenie z ukończonego szkolenia


- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:

- Konferencje szkoleniowe
- Szkoleniowe rady pedagogiczne
- Warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka
polskiego
- Kursy doskonalące

Cały okres stażu / Potwierdzenia, zaświadczenia


- Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji
z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka
metodyczno – przedmiotowa

Cały okres stażu / Spis zebranych pozycji

- Tworzenie własnego warsztatu pracy - budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów

Cały okres stażu / Przykładowe materiały dydaktyczne, testy

§ 7 ust.1 pkt.3

POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY,
W KTÓREJ ODBYWA STAŻ

- Analiza dokumentacji:

- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. z
późniejszymi zmianami w sprawie zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w
szkołach publicznych
- Ustawa o systemie oświaty
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi
zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
(publikacje w prasie oświatowej, Internet)

- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego


Cały okres stażu, na bieżąco / Potwierdzenia,notatki, przygotowanie właściwej merytorycznie dokumentacji z przebiegu stażu

§ 7 ust. 2 pkt 1

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIE EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH


- Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego - opracowanie planu rozwoju zawodowego

IX 2013 / Kserokopia wniosku złożonego do dyrektora szkoły

- Współpraca z opiekunem stażu:

- Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
i innych nauczycieli
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i
innych nauczycieli
- Określenie mocnych i słabych stron własnej
działalności

IX 2013 / W ciągu całego roku szkolnego

Kontrakt, harmonogram spotkań, scenariusze zajęć, sprawozdanie


- Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:

- Wybór programu nauczania w oparciu o jego
merytoryczne wartości
- Stosowanie i modyfikacja przedmiotowego systemu
oceniania z języka polskiego
- Opracowanie planów wynikowych
- Stosowanie różnorodnych aktywnych metod
nauczania w pracy dydaktycznej na co dzień
Np. Burza mózgów, Debata ”za i przeciw”, Drama, Drzewko decyzjne, Mapa myśli, Metaplan, Metoda projektu, Metoda konferencji, Metoda ”mówiącej ściany” itp.
- Konstruowanie i dobieranie różnych narzędzi
w procesie sprawdzania umiejętności i
wiadomości i uczniów
- Ewaluacja własnych działań, bieżący obraz
własnej pracy, równomierne rozłożenie
planowanych prac, monitorowanie własnych
osiągnięć, zbieranie opinii uczniów,
- Opracowywanie scenariuszy apeli i akademii
szkolnych

Na bieżąco wg harmonogramu uroczystości szkolnych

Programy nauczania
Przedmiotowy system oceniania
Plany wynikowe
Scenariusze
Testy, sprawdziany

Analiza wyników sprawdzianów,
podsumowanie, badania wyników nauczania, ankiety

Scenariusze


- Współpraca z wydawnictwem i instytucjami zajmującymi się metodyką oraz dydaktyką :

- Polskie Towarzystwo Dyslektyczne
- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
- Wydawnictwo Nowa Era

Na bieżąco / Potwierdzenia


- Publikowanie własnych prac:

- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www
- Publikacja scenariuszy lekcji

Na bieżąco / Przekazywanie materiałów do biblioteki szkolnej i publikacja na stronach www

- Udział w konkursach wewnątrzszkolnych i miejskich - przygotowanie uczniów do konkursów

Cały okres stażu / Potwierdzenia

§ 7 ust.2 pkt.2

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

- Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów:

- Diagnozowanie środowiska uczniów
- Otoczenie opieką uczniów
- Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów
- Zapoznanie się z orzeczeniami i opiniami Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej;
- Obserwowanie wychowanków, ich zachowań i
postaw
- Indywidualne rozmowy z dziećmi, ich rodzicami
(opiekunami) oraz nauczycielami
- Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym -
rozwiązywanie problemów wychowawczych


Na bieżąco / Notatki, potwierdzenia, zapisy w dzienniku

- Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów:

- Wyrównywanie szans edukacyjnych
- Pomoc uczniom mającym trudności w czytaniu i
pisaniu poprzez uczestnictwo uczniów zajęciach
dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego
- Praca z uczniem dyslektycznym
- Uczestniczenie w Programie Edukacyjno-
Terapeutycznym „Ortograffiti“
- Kierowanie uczniów na badania do PPP

Na bieżąco / Protokoły, potwierdzenia, sprawozdania

- Praca z uczniem zdolnym:

- Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych,
pozaszkolnych, kuratoryjnych, testów ogólnopolskich
- Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego
- Praca indywidualna z uczniem zdolnym poprzez
zlecanie dodatkowych zadań, testów itp.

Cały okres stażu / Potwierdzenia, zapisy w dzienniku

- Aktywne uczestnictwo w przygotowaniu imprez ogólnoszkolnych:

- Pomoc w organizowaniu Dnia Samorządności,
Jordanalii i Festynu Szkolnego


Cały okres stażu / Potwierdzenia, sprawozdania, zdjęcia

- Opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o plan pracy szkoły, potrzeby rodziców

Na bieżąco / Plan wychowawczy

- Współpraca ze świetlicą i biblioteką szkolną oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci na Parcelkach:

- Organizacja imprez czytelniczych i konkursów
- Współudział w zorganizowaniu „Białej Szkoły”
podczas ferii zimowych
- Pomoc przy imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci na Parcelkach

Cały okres stażu / Potwierdzenia

§ 7 ust.2 pkt.3

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

- Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej:

- Korzystanie z komputerowych programów
edukacyjnych, Internetu, Encyklopedii
multimedialnych
- Pisanie scenariuszy lekcji, konspektów,
przygotowanie pomocy dydaktycznych
- Opracowanie przy użyciu technik komputerowych
różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów,
sprawdzianów, ćwiczeń
- Przygotowanie dokumentacji związanej z awansem
- Komunikowanie się z rodzicami przez rozmowy
telefoniczne oraz sms-y

Cały okres stażu / Zgromadzone materiały (przykładowe sprawdziany, testy, scenariusze, konspekty, pomoce dydaktyczne)Dokumentacja związana z awansem

- Wykorzystanie Internetu w procesie dydaktycznym:

- Wyszukiwanie w Internecie ciekawych informacji,
publikacji i materiałów związanych z edukacją i
wychowaniem
- Komputerowe wykonanie dyplomów dla laureatów
konkursów bibliotecznych i szkolnych
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
poprzez fora dyskusyjne portali internetowych

Cały okres stażu / Katalog stron internetowych, dyplomy

§ 7 ust.2 pkt.4

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ W ZAKRESIE OŚWIATY REALIZOWANYCH
ZADAŃ PRZEZ NAUCZYCIELA
- Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin przez aktywne samokształcenie:

- Samodzielne studiowanie literatury z zakresu
psychologii, dydaktyki i pedagogiki (w tym lektura
literatury pomocnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych) np.:

• „Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały
metodyczne” – D. Pankowska
• „Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty” – red. A Janus-Sitarz
• „A, B, C wychowania” – M. Sobocki
• „Podstawy dydaktyki ogólnej” - C. Kupisiewicz
• „Nauczyciel - Opiekun – Wychowawca” – red. R.
Stankiewicz

Cały okres stażu / Wykaz literatury

- Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wobec uczniów i rodziców:

- Uwzględnienie w swojej pracy poziomu rozwojowego
wychowanków, dostosowanie metod pracy do ich
potrzeb i możliwości rozwojowych (indywidualizacja
zadań i wymagań)
- Rozbudzanie zainteresowań uczniów
- Praca z uczniem dyslektycznym, nadpobudliwym
- Współpraca z poradnią PPP
- Organizowanie spotkań z rodzicami mających na celu
pedagogizację oraz służących rozwiązywaniu
problemów edukacyjnych
- Rozwiązywanie klasowych problemów
wychowawczych i dydaktycznych

Cały okres stażu / Potwierdzenia, notatki

§ 7 ust.2 pkt.5

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ


- Poznanie procedury awansu zawodowego:

- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących
awansu zawodowego
- Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do
ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
- Udział w szkoleniach, konferencjach
- Analiza stron internetowych MEN oraz Kaliskiego
Kuratorium Oświaty

IX 2013 Na bieżąco / Znajomość procedury awansu zawodowego
Potwierdzenia


- Poznanie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły:

- Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły:
Statutu Szkoły (+ załączniki), Programu
Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu
Profilaktyki, Wewnątrzszkolnego Systemu
Oceniania, regulaminów, itp.

Cały okres Stażu / Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły

- Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:

- Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
- Praca w różnorodnych komisjach powoływanych
w szkole


Cały okres Stażu /
Listy obecności;
potwierdzenia;protokoły z posiedzeń RP

- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju:

- Gromadzenie dokumentów potwierdzających
realizację planu: zaświadczenia, dyplomy, scenariusze
zajęć itp.

Cały okres Stażu / Zgromadzone dokumenty np. zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć itp.

- Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju:

- Przygotowanie sprawozdania z realizacji
zatwierdzonego planu zawodowego

V 2016 - Sprawozdanie


Opracowała: Martyna Włoch

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.