X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30920
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
1) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
2) Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu i złożenie go do dyrekcji

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
1) Zawarcie kontraktu i określenie zasad współpracy
2) Przygotowanie planu rozwoju
3) Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu
4) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
5) Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji
6) Opracowanie projektu sprawozdania

3. Kontynuowanie zapoznania się z zasadami funkcjonowania ośrodka
1) Analiza statutu ośrodka i innych dokumentów wyznaczających pracę ośrodka

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu
1) Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
2) Udział w szkoleniach dotyczących przedmiotów przyrodniczych organizowanych przez UJ
3) Studiowanie czasopism i literatury z zakresu chemii oraz pedagogiki specjalnej
4) Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy oraz jego doskonalenie
1) Opracowanie i doskonalenie:
a) rozkładu materiału z chemii
b) przedmiotowego systemu oceniania z chemii
2) Gromadzenie i aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych
3) Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
1) Systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych
2) Współudział w tworzeniu IPET-ów

7. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu matematyczno–przyrodniczego
1) Współpraca z innymi nauczycielami
2) Realizacja planu pracy zespołu

8. Pełnienie dodatkowych funkcji w ośrodku, podejmowanie dodatkowych zadań
1) Opiekowanie się młodzieżą podczas dyskotek, imprez organizowanych w ośrodku zgodnie z Kalendarzem Wydarzeń

9. Zaplanowanie dalszej drogi rozwoju
1) Podsumowanie pracy w ramach stażu

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznawanie i pogłębianie wiedzy na temat środowiska uczniów
1) Udział w spotkaniach z rodzicami
2) Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami
3) Aktywna współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem

2. Uwzględnianie w pracy wychowawczej współczesnych zagrożeń i problemów
1) Pokaz filmowy związany z problemami cywilizacyjnymi
2) Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki w ramach zajęć z chemii
3) Przygotowanie gazetek ściennych o tematyce ekologicznej
4) Zorganizowanie Szkolnego Konkursu Ekologicznego
5) Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

3. Obserwacja i analiza możliwości i potrzeb uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu
1) Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspokojenia
2) Objęcie opieką uczniów z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi
3) Służenie uczniom pomocą, organizacja pomocy koleżeńskiej
4) Zajęcia wyrównawcze z chemii
5) Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych, współtworzenie gazetek szkolnych

4. Współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły
1) Zapraszanie przedstawicieli różnych instytucji wspierających pracę ośrodka i rozwój ucznia

5. Integracja zespołu klasowego poprzez współorganizację imprez, wycieczek szkolnych
1) Współorganizowanie wycieczek, wyjścia do kina, teatru

III. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
1) Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
2) Przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, ankiet itp.) oraz opracowanie dokumentacji szkolnej (np. Przedmiotowego Systemu Oceniania, itp.)
3) Dokumentowanie przebiegu stażu

2. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
1) Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej

3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
1) Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
2) Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
1) Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych

2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
1) Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
1) Opracowanie dokumentacji stażu w oparciu o akty prawne
2) Regulamin BHP
3) Stosowanie w praktyce szkolnej przepisów dotyczących systemu oświaty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.