X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30808

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Ewelina Hołub- Jurewicz
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2016
Opiekun stażu:
Szkoła:
Dyrektor Szkoły:


Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Nr 58, poz. 393)


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
Opracowanie planu rozwoju zawodowego. VIII – IX 2013r.
3 IX 2013r.
• przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram) IX 2013r.
• kontrakt
• harmonogram współpracy
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (według ustalonego harmonogramu) i innych nauczycieli
• omówienie obserwowanych zajęć cały okres stażu
• wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• przeprowadzenie lekcji w obecności opiekuna (według ustalonego harmonogramu)
• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna cały okres stażu
• scenariusze lekcji
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)

5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
• udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• uczestnictwo w pracach zespołu do diagnoz
• uczestnictwo w pracach zespołu do spraw wychowawczych
• uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych
cały okres stażu
wg potrzeb i propozycji WOM-u
• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach
• potwierdzenie udziału w spotkaniach
6. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz dokonywanie ewaluacji własnych działań Doskonalenie:
• kryteriów ocen i wymagań edukacyjnych dla uczniów
z matematyki i fizyki (Przedmiotowego Systemu Oceniania)
• planów wynikowych, wychowawczych, Przedmiotowych Planów Poprawy Efektywności Kształcenia i innych
Ewaluacja metod pracy:
• stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
• opracowanie pomocy dydaktycznych
• opracowanie i przeprowadzenie testów diagnostycznych
• analiza wyników testów diagnostycznych
cały okres stażu
• dokumentacja (plany wynikowe, plany wychowawcze klas, Przedmiotowy System Oceniania z matematyki i fizyki Przedmiotowych Planów Poprawy Efektywności Kształcenia i inne
• scenariusze zajęć
• testy diagnostyczne
• raporty z przeprowadzonych testów diagnostycznych
7. Rozbudowa własnego warsztatu pracy
• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
• uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
systematycznie w okresie całego stażu
• zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
• notatka
8. Organizowanie szkolnych konkursów
• opracowanie testów na konkursy matematyczne i fizyczne
• przygotowanie dekoracji i oprawy graficznej do konkursów
• przeprowadzenie konkursów i ogłoszenie wyników
cały okres stażu
• testy przygotowane na konkursy
• sprawozdania z przebiegu konkursów
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
• gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (opis realizacji, autorefleksje) cały okres stażu
• wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
• sporządzenie sprawozdania

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznawanie środowiska uczniowskiego
• diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
• przeprowadzenie ankiet na temat sytuacji rodzinnej wychowanków
• obserwacja i analiza możliwości uczniów cały okres stażu
• wzory ankiety
• bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach lekcyjnych)
• notatki
2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi
• udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym (kiermasze, festyny) cały okres stażu (według potrzeb)
• notatki
• adnotacje w dziennikach
• potwierdzenia przez dyrekcję szkoły
3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych
• opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
• współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami (rozmowy indywidualne, skierowania uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej)
• spotkania z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej, ciekawymi ludźmi
cały okres stażu
(według potrzeb)
• scenariusze lekcji
• notatki własne
• zapisy w dzienniku
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów
• organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych oraz imprez
• organizowanie wyjść dla uczniów (do kina, muzeum, domu kultury, teatru, itp.)
• udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach
• prowadzenie zajęć przygotowujących do sprawdzianu OKE
• organizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych
• organizowanie i prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce
• przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
• współtworzenie gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki)
• organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi (według zgłaszanego zapotrzebowania)
cały okres stażu
• sprawozdania, potwierdzenia
• wpisy w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
• notatki, fotografie

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
• nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• korzystanie z Internetu oraz komputerowych programów edukacyjnych (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
• przygotowanie prezentacji komputerowych
• opracowanie dokumentacji szkolnej (np. planów wynikowych, raportów, analiz, Przedmiotowego Systemu Oceniania, itp.)
• dokumentowanie przebiegu stażu
• prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej
cały okres stażu
• scenariusze zajęć
• prezentacje multimedialne
• potwierdzenie opracowania dokumentów szkolnych przez dyrekcję szkoły
2. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
• umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej
cały okres stażu
• strony internetowe (wydruki)

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
• udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
cały okres stażu
• potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
2. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy Współpraca ze szkołą
• analiza programu wychowawczego szkoły
• opracowanie planu pracy wychowawczej
• aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach
Współpraca z uczniem
• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów
• pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (wychowawczych lub dydaktycznych)
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
Współpraca z rodzicami
• kontakty podczas wywiadówek oraz spotkań indywidualnych
• konsultacja planu wychowawczego klasy
• informowanie o postępach uczniów w nauce cały okres stażu
• dokumentowanie wszystkich zadań wychowawczych w postaci zdjęć, zapisów w dzienniku lekcyjnym
• opracowany plan wychowawczy
• opis rozwiązywanych problemów (notatka)
• scenariusze lekcji wychowawczych
• wpisy w dzienniku lekcyjnym
3. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej cały okres stażu
(na bieżąco)
• notatki (ksero) z literatury
• potwierdzenie opiekuna stażu

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej
Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
• dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich
• udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej
• organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
• statutu szkoły
• programu rozwoju szkoły
• programu wychowawczego szkoły
• szkolnego programu profilaktyki i innych cały okres stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
• akty prawne
• dokumentacja szkolna
2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych,
zespołach do diagnoz i do spraw wychowawczych
• udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych
• dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych cały okres stażu
• zapisy w protokołach
• dokumentacja (plany wynikowe, plany wychowawcze i inne)
• notatki

Opracowała:

Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego:

Dyrektor szkoły:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.