X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30817

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
mgr Joanny Martiszek –Tumidajewicz
nauczyciela języka angielskiego
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
w okresie odbywania stażu od 01.09.2013r. do 31.05.2016r.

Zadania ogólne
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania szczegółowe
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Działania
1. Opracowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.
2. Przygotowywanie dla uczestników dyplomów za udział w konkursach.
3. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej do prowadzenia zajęć:
• Wykorzystanie tablicy interaktywnej i oprogramowania do danych klas
• Wykorzystanie na lekcji materiałów dostępnych online (filmiki, zdjęcia, obrazki itp.)
5. Przygotowywanie gazetek ściennych i dekoracji w pracowni językowej z wykorzystaniem komputera.
6. Prezentowanie rodzicom ważnych informacji z wykorzystaniem komputera.
7. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie w portalu edukacyjnym

Zadania szczegółowe
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

Działania
1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
2. Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z swojej oraz innych szkół.
3. Czynny udział w pracach zespołu przedmiotów humanistycznych.
4. Opracowanie i wygłoszenie referatu dotyczącego wybranego, bieżącego problemu podczas spotkania komisji przedmiotowej.
5. Pełnienie roli opiekuna nauczyciela stażysty lub kontraktowego (jeśli zaistnieje potrzeba).
6. Pełnienie roli opiekuna praktyk studentów filologii angielskiej (jeśli zaistnieje potrzeba

Zadanie ogólne
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

Zadanie szczegółowe
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej w wyniku wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Działania
1. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych.
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje metodyczne).
3. Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
4. Opieka nad pracownią językową: dbałość o sprzęt i dekorację sali.
5. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach dotyczących tematyki języka angielskiego.
6. Organizacja i przeprowadzenie Szkolnego Konkursu z Języka Angielskiego:
• Opracowanie regulaminu konkursu
• Przygotowanie uczniów
• Opracowanie i przeprowadzenie konkursu
• Pozyskanie nagród dla uczestników
7. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
• Sprawowanie opieki nad klasa wychowawczą, realizowanie bieżących zadań wychowawczych mających na celu integrację klasy
• Organizowanie wycieczek, imprez klasowych
• Kontakt z rodzicami ( zebrania indywidualne spotkania)
8. Opracowanie scenariuszy i przygotowanie uroczystości szkolnych
9. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą szkoły (m.in. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna )

Zadanie szczegółowe
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Działania
1. Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy.
2. Praca z uczniem zdolnym – przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrz i zewnątrzszkolnych.
3. Praca z uczniem posiadającym opinie lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej ( zajęcia wyrównawcze, realizacja zaleceń poradni).

Zadanie szczegółowe
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Działania
1. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
2. Przygotowywanie przy współpracy z innymi nauczycielami konkursu z języka angielskiego.
3. Prowadzenie działań zmierzających do uzupełniania bazy pomocy dydaktycznych (przygotowanych własnoręcznie lub nowych) przydatnych w pracy nauczyciela anglisty

Zadanie szczegółowe
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Organizowanie apeli, akademii szkolnych, uroczystości.
2. Uwzględnienie w pracy wychowawczej potrzeb i zainteresowań uczniów:
• Dostosowanie tematyki godzin wychowawczych do potrzeb i wieku wychowanków
• Realizacja tematyki zajęć w pracy z uczniami
3. Praca z członkami Samorządu Uczniowskiego:
• Przygotowanie wizyty uczniów z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej (wizyta bożonarodzeniowa i wielkanocna).
• Przeprowadzanie charytatywnej
sprzedaży kartek bożonarodzeniowych fundacji SURSUM CORDA
• Przeprowadzanie doraźnych akcji charytatywnych (m. in. paczka mikołajkowa)
4. Pomoc uczniom z rodzin dysfunkcyjnych:
• Rozpoznawanie i diagnozowanie sytuacji ucznia w środowisku rodzinnym
• Współpraca z rodziną dziecka i pedagogiem szkolnym
5. Współpraca z pielęgniarką szkolną.
6. Współpraca z wydawnictwami.

Zadanie ogólne
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

Zadanie szczegółowe
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły ,w której nauczyciel jest zatrudniony

Działania
1. Rozwiązywanie trudności wychowawczych w klasie.
2. Ukończenie form doskonalenia zawodowego dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
3. Diagnoza wybranego problemu edukacyjnego lub wychowawczego.
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami/opiekunami uczniów.
5. Zaangażowanie zespołu klasowego do pomocy w rozwiązywaniu problemów ucznia.
6. Samodzielne i systematyczne studiowanie literatury fachowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.