X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30801
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i Nazwisko: Katarzyna Golec

Nazwa placówki: Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Legnicy

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2013r. - 31.05.2016r.)

Opiekun stażu:


Lp.
Kierunki rozwoju
Zadania
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły( §7.ust1.pkt1.)
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Praca w komisjach.
3. Praca w zespole przedmiotowym
4. Współpraca z rodzicami (współorganizowanie imprez klasowych, szkolnych)
5. Organizowanie konkursów szkolnych, uroczystości wynikających z planu pracy szkoły. W okresie stażu Potwierdzenie obecności
Protokoły z zebrań.
Scenariusze.
Sprawozdania z przebiegu.

2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych(§7.ust1.pkt.2.)
1. Ukończenie studiów podyplomowych z logopedii.
2. Udział w warsztatach i konferencjach organizowanych przez ODN.
3. Uczestniczenie w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli
4. Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
5. Samodzielne pogłębianie wiedzy merytorycznej.
6. Prowadzenie dokumentacji nauczyciela.
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy – wzbogacanie bazy materiałów dydaktycznych.
8. Diagnozowanie osiągnięć9. edukacyjnych.
10. Samoocena pracy.
IX 2013r.
W okresie stażu
Dyplom
Zaświadczenia
Protokoły spotkań
Teczka wychowawcy.
Notatki, karty pracy, zdjęcia.
Ankiety, ewaluacja.
Notatki.

3.Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty(§7.ust1.pkt.3.)
1.Analiza dokumentacji:
-Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
-Karta Nauczyciela
-Ustawa o systemie oświaty
2. Śledzenie aktualizacji prawa oświatowego.
3.Udział w radach szkoleniowych podejmujących w/w temat.
4. Wnikliwa analiza wszelkiej dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.
5. Praca w komisjach i zespołach zajmujących się tworzeniem i ewaluacją dokumentów szkolnych. W okresie stażu
Własne notatki
Zbiór przeanalizowanych dokumentów

4. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu(§7.ust2.pkt.1.)
1.Współpraca z opiekunem stażu:
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- zawarcie kontraktu;
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji;
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć oraz ich analiza;
- określenie słabych i mocnych stron własnej działalności.
2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania,
- opracowanie własnych pomocy dydaktycznych.
3.Publikowanie własnych prac:
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www,
- dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem na forach internetowych poświęconych edukacji.
4.Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, arkusze ocen.
5. Prowadzenie lekcji otwartych. Systematycznie
Wrzesień 2013 rok
W okresie stażu
Dwa razy w roku
systematycznie
Raz w roku
Systematycznie
Raz w roku
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Grafik spotkań
Notatki
Scenariusze zajęć
Własne notatki
Wykonane pomoce dydaktyczne
Publikacje w Internecie
Dzienniki lekcyjne

5. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych(§7ust2.pkt.2.)
1.Promowanie szkoły poprzez przygotowywanie uczniów do konkursów.
2. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci, organizowanie wyjść do różnych miejsc.
3. Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
4. Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole.
5. Współpraca z wychowawcami innych klas, logopedą.
6 .Eksponowanie prac dzieci o tematyce związanej ze środowiskiem lokalnym.
W okresie stażu
W okresie stażu
Protokoły, dyplomy uczestnictwa
Wpis do ewidencji wyjść, karty wycieczki
Bieżąca dokumentacja notatki.
Potwierdzenie wykonania ekspozycji

6. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej(§7ust2.pkt.3.) 1.Wykonanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
2.Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć korzystając z komputera.
3. Wykorzystanie internetu na lekcji.
4. Przygotowanie zaproszeń, życzeń.
5. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (prezentacji multimadialnych).
6. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
7. Prowadzenie poczty klasowej. Systematycznie
W miarę potrzeb
Systematycznie
Przygotowane materiały
Opracowane materiały

7. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii ,pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywanie problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7ust.2pkt.4) 1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzajach formach doskonalenia zawodowego.
2.Samokształcenie -
zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
3. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydane przez PPP a w szczególności z zaleceniami wydanymi przez w/w względem pracy z uczniem.
4. Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru, wspólne ustalenie tematyki godzin wychowawczych. Systematycznie
Systematycznie Własne notatki
Własne notatki

8. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7ust.2pkt.5) 1.Udział w konferencjach o systemie oświaty.
2.Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących w/w temat
3.Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
4. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego (Statut Szkoły, Szkolny System Wychowawczy, Profilaktyczny System Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania).
5. Praca w komisjach i zespołach zajmujących się przygotowaniem nowych rozwiązań bądź modyfikacji. W okresie stażu
Zaświadczenie
Potwierdzenie dyrektora
Umiejętność korzystania z prawa


Plan sporządziła: mgr Katarzyna Golec

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.