X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30799

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

§ 8. ust. 1 pkt. 1

Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania
1. Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej do potrzeb dydaktycznych.
Formy realizacji
• Śledzenie zmian w prawie oświatowym dotyczących awansu zawodowego;
• Zapoznawanie się z aktualną ofertą internetową wydawnictw (np. przed dokonaniem wyboru podręczników);
• Wyszukiwanie testów diagnostycznych;
• Poszukiwanie materiałów do tworzenia plakatów okolicznościowych, testów i plakatów konkursowych, plików audio;
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Opracowane dokumenty (testy konkursowe i diagnostyczne, plakaty, pliki audio).
Zadania
2. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli i pedagogów.
Formy realizacji
• Analiza materiałów zamieszczanych przez nauczycieli na edukacyjnych portalach Internetowych.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Spis stron internetowych dla nauczycieli.


§ 8. ust. 1 pkt. 2

Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
Zadania
1. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce.
Formy realizacji
• Praca z uczniem słabym, pomoc przy pokonywaniu trudności, motywowanie do pracy nad sobą..
Termin
Okres stażu
Dzienniki zajęć dodatkowych
Zadania
2. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach językowych.
Formy realizacji
• Angażowanie uczniów do udziału w konkursach rozwijających ich zainteresowania językowe;
• Zajęcia dodatkowe w ramach pracy z uczniem zdolnym: próby, ćwiczenia.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Potwierdzenia, dyplomy
Zadania
3. Organizacja konkursów językowych
Formy realizacji
• Opracowywanie regulaminów konkursu i zakresu materiału;
• Przygotowywanie plakatów informacyjnych;
• Przesyłanie informacji o konkursie do innych szkół;
• Opracowywanie testów konkursowych;
• Przygotowywanie dyplomów.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Testy konkursowe, plakaty, dyplomy, regulaminy konkursów, zakres materiału.
Zadania
4.Doskonalenie warsztatu i metod pracy
Formy realizacji
• Opieka nad klasopracownią: dbałość o sprzęt i wystrój sali oraz gromadzenie materiałów dydaktycznych;
• Aktywny udział w dostępnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego, udział w szkoleniowych radach pedagogicznych;
• Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli;
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli;
• Aktywna realizacja zadań wychowawczych; i opiekuńczych, współpraca z rodzicami na tych płaszczyznach.
• Poprawa testów konkursowych oraz arkuszy uczniów z próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty i Egzaminu Gimnazjalnego;
• Praca w komisjach na konkursach, Sprawdzianie Szóstoklasisty, Egzaminie Gimnazjalnym i egzaminie poprawkowym;
• Analiza wyników Sprawdzianu Szóstoklasisty i Egzaminu Gimnazjalnego.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Notatki, materiały, zdjęcia
Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach
Notatki, zgromadzone materiały
Zadania
5. Opracowanie narzędzi diagnostycznych.
Formy realizacji
• Przygotowanie i przeprowadzenie testów diagnostycznych, mierzących postęp uczniów w zdobywaniu umiejętności językowych.
• Analiza wyników, wnioski.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Testy, analiza, wnioski.
Zadania
6.Przygotowywanie uroczystości i imprez szkolnych
Formy realizacji
• Opracowywanie scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych;
• Praca z uczniami biorącymi w nich udział, prowadzenie prób.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Scenariusze imprez, potwierdzenia nauczycieli.
Zadania
7.Poszukiwanie źródeł finansowania nagród dla laureatów konkursów i wyróżnienia.
Formy realizacji
• Wysyłanie zapytań do potencjalnych sponsorów;
• Wypełnianie wniosków o dofinansowanie.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Wnioski, maile
Zadania
8. Prowadzenie zajęć przygotowujących do Sprawdzianu Szóstoklasisty.
Formy realizacji
• Zapoznanie uczniów z formą Sprawdzianu;
• Przedstawienie zakresu materiału;
• Praca nad doskonaleniem umiejętności językowych będących przedmiotem Sprawdzianu
Termin
II rok stażu
Dowody realizacji
Dziennik zajęć


§ 8. ust. 1 pkt. 3

Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Zadania
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności.
Formy realizacji
• Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach metodycznych, kursach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Zaświadczenia.
Zadania
2. Samokształcenie.
Formy realizacji
• Studiowanie literatury przedmiotu, podręczników, analiza bieżących zagadnień na portalach edukacyjnych, wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowych rozwiązań.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Wnioski


§ 8. ust. 2
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia
nauczyciela dyplomowanego obejmują:


§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu;
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego;
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Termin
IX 2013
Dowody realizacji
Wniosek o rozpoczęcie stażu; plan rozwoju zawodowego; sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
Zadania
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Formy realizacji
• Uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, warsztatach metodycznych konsultacjach, kursach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
Zadania
3. Przeprowadzanie konkursów językowych
Formy realizacji
• Organizacja i przeprowadzenie Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego, pt. :”Ready, Steady, Go”;
• Organizacja i przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnych: konkurs na kartkę Wielkanocną, konkurs czytelniczy, Konkurs Poezji i Piosenki Anglojęzycznej, konkurs dla uczniów klas II i III SP;
• Spotkanie uczestników konkursu z Native Speaker’em;
• Prezentacja filmu dla uczestników konkursu;
• Realizacja zadań pokonkursowych: poprawa prac, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, opracowanie artykułów i dokumentacji zdjęciowej do kroniki i na stronę szkoły, przedłożenie sprawozdań z przebiegu konkursu do sponsorów.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Dziennik zajęć, ewentualne dyplomy
Zadania
4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Formy realizacji
• Współpraca z nauczycielami i pedagogiem szkolnym;
• Opieka nad uczniami podczas wyjść, wycieczek i innych imprez pozaszkolnych.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Zapisy w dziennikach, na stronie internetowej szkoły, potwierdzenia nauczycieli.
Zadania
5. Przeprowadzanie uroczystości i imprez szkolnych.
Formy realizacji
• Przygotowywanie dekoracji sali;
• Nadzór nad przebiegiem uroczystości;
• Opracowanie artykułu z przebiegu uroczystości do kroniki i na stronę internetową szkoły.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Scenariusze imprez,
potwierdzenia nauczycieli.
Zadania
6. Uczestnictwo w konkursach pozaszkolnych
Formy realizacji
• Wyjazdy z uczniami na konkursy organizowane poza szkołą (gminne, powiatowe)
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Dyplomy uczestnictwa
Zadania
7. Koordynowanie i przeprowadzanie w szkole konkursów ogólnokrajowych: („Albus”,„Olimpus”, „Zuch”)
Formy realizacji
• Zgłaszanie uczestników
• Nadzór nad przebiegiem konkursu
• Przesyłanie prac do organizatora
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Dyplomy uczestnictwa
Zadania
8. Pozyskanie nagród dla laureatów konkursów i uczniów wyróżnionych
Formy realizacji
• Korespondencja z wydawnictwami językowymi (Oxford, Pearson, Macmillan, Nowa Era);
• Opracowanie i składanie wniosku o dofinansowanie w Gminie;
• Opracowanie sprawozdań z przebiegu konkursów oraz z wykorzystania środków przeznaczonych na nagrody i przesyłanie ich do sponsorów (Gmina, wyd. Oxford)
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Kopie sprawozdań, potwierdzenia sponsorów
Zadania
9. Opracowanie programu innowacji pedagogicznej
Formy realizacji
• Opracowanie programu innowacji pedagogicznej pt.: „Bajkowy świat źródłem inspiracji do nauki języka angielskiego”
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Kopia programu innowacji


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania
1.Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Formy realizacji
• Organizacja warsztatu pracy: opracowywanie dokumentacji szkolnej, w tym kroniki szkoły i protokołów z posiedzeń RP;
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, kart obrazkowych i wyrazowych, kartkówek, kart pracy, materiałów do gier i zabaw językowych, scenariuszy lekcji;
• Opracowywanie materiałów na konkursy: plakatów informacyjnych, dyplomów, scenariuszy, testów konkursowych;
• Opracowywanie materiałów na gazetkę do klasopracowni językowej (np. plakatów okolicznościowych);
• .Przygotowywanie rozkładów materiału, kryteriów oceniania;
• Analiza wyników i opracowanie sprawozdania ze Sprawdzianu Szóstoklasisty oraz Egzaminu Gimnazjalnego;
• Edycja i analiza testów diagnostycznych;
• Opracowywanie scenariuszy imprez szkolnych.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Przykłady opracowanych dokumentów.
Zadania
2.Wykorzystywanie internetu w pracy.
Formy realizacji
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli na stronach internetowych i portalach pedagogicznych (np. www.profesor.pl, www.edux.pl, www.busyteacher.com);
• Pozyskiwanie testów diagnostycznych z internetowych stron wydawnictw (np. „Diagnoza Szkolna Pearsona”);
• Wyszukiwanie źródeł materiałów do konkursów (np. Wikipedia, BBC, strony internetowe ambasad);
• Wykorzystywanie materiałów w formie elektronicznej na zajęciach pozalekcyjnych (np. „onestopenglish”, anglomaniacy.pl);
• Udział w ekonferencjach metodycznych
• Publikacja własnych materiałów;
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Spis stron internetowych
Zadania
3. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
Formy realizacji
• Lekcje prowadzone z wykorzystaniem Internetu i komputerów (projekcja filmów DVD; ćwiczenia leksykalno-gramatyczne i gry językowe online);
• Opracowywanie prezentacji multimedialnych jako pomocy dydaktycznych;
• Gromadzenie własnej biblioteczki przedmiotu (płyty, słowniki multimedialne itp.);
• Prace domowe (projekty) przy użyciu komputera i Internetu;
• Wdrażanie uczniów do bezpiecznego i świadomego posługiwania się komputerem i Internetem;
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Scenariusze lekcji, prace projektowe uczniów, prezentacje.
Materiały multimedialne


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania
1. Publikacje w Internecie. Dzielenie się opracowanymi dokumentami z innymi nauczycielami.
Formy realizacji
• Śledzenie publikacji innych oraz zamieszczenie swojej;
• Wymiana uwag i spostrzeżeń z innymi nauczycielami
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Publikacja, notatki.
Zadania
2. Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli.
Formy realizacji
• Opracowanie scenariusza zajęć, przygotowanie pomocy dydaktycznych, organizacja lekcji.
Termin
III rok stażu
Dowody realizacji
Potwierdzenia nauczycieli
Zadania
3. Współpraca z innymi nauczycielami języka angielskiego.
Formy realizacji
• Udostępnianie opracowanych dokumentów, pomocy dydaktycznych;
• Wspólne przygotowywanie narzędzi potrzebnych w pracy dydaktycznej;
• Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Potwierdzenia nauczycieli.
Zapisy w protokołach spotkań zespołu nauczycieli języków obcych.
Zadania
4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
Formy realizacji
• Opracowywanie scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Scenariusze imprez, potwierdzenia nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania
1. Opracowanie programu nauczania na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.
Formy realizacji
• Program zajęć wyrównawczych;
• Program zajęć przygotowujących do Sprawdzianu Szóstoklasisty;
• Program zajęć indywidualnych z języka angielskiego dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim;
• Program innowacji pedagogicznej pt. „Bajkowy świat źródłem inspiracji do nauki języka angielskiego”.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Program.
Zadania
2. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej.
Formy realizacji
• Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (spotkania z uczniami, przygotowywanie materiałów dydaktycznych):
1) Zajęcia wyrównawcze
2) Zajęcia przygotowujące do Sprawdzianu Szóstoklasisty;
3) Zajęcia z uczniem z orzeczeniem o kształceniu indywidualnym
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Dzienniki, przykładowe materiały.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
1. Organizowanie konkursów językowych.
Formy realizacji
• Angażowanie uczniów do udziału w konkursach rozwijających ich zainteresowania językowe.
• Opracowywanie konkursów.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Dyplomy, potwierdzenia, regulaminy.
2. Przeprowadzanie testów diagno-stycznych w klasie IV SP.
Formy realizacji
• Opracowywanie i przeprowadzanie testów, analiza wyników.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Sprawozdanie.
3. Przeprowadzanie próbnego sprawdzianu w klasie VI SP
Formy realizacji
• Opracowywanie i przeprowadzanie próbnego sprawdzianu, analiza wyników.
• Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego
Termin
II i III rok stażu
Dowody realizacji
Sprawozdanie.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania
1. Współpraca z wydawnictwami.
Formy realizacji
• Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw językowych.
• Udział w konsultacjach dotyczących wyboru podręczników i pozyskiwania nagród dla laureatów konkursów
• Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Potwierdzenia
Zadania
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym w pracy wychowawczej.
Formy realizacji
• Konsultacje z pedagogiem, wspólne rozwiązywanie problemów.
Okres stażu
Dowody realizacji
Potwierdzenia
Zadania
3. Współpraca z Gminą
Formy realizacji
• Ubieganie się o dofinansowanie nagród dla laureatów konkursu w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Termin
III rok stażu
Dowody realizacji
Kopia wniosku; potwierdzenie otrzymania dofinansowania
Zadania
4. Koordynowanie konkursów ogólnokrajowych
Formy realizacji
• Koordynowanie i przeprowadzanie w szkole ogólnokrajowego konkursu językowego dla klas I-III SP – „Zuch”
Termin
III rok stażu
Dowody realizacji
Dyplomy uczestników

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania
1. Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów, aktywna współpraca z rodzicami.
Formy realizacji
• Rozmowy z uczniami i rodzicami.
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Notatki.
Zadania
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Formy realizacji
• Analiza przypadków problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Termin
II i III rok stażu
Dowody realizacji
Opis i analiza przypadków.
Zadania
3.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
Formy realizacji
• Studiowanie literatury fachowej
Termin
Okres stażu
Dowody realizacji
Spis literatury* Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.