X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30781

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego


DANE PERSONALNE
Imię i nazwisko mgr Waldemar Majewski – nauczyciel języka niemieckiego
Posiadany stopień awansu
zawodowego nauczyciel mianowany
Staż pracy 7 lat


DANE DOTYCZĄCE STAŻU
Wymiar stażu 2 lata i 9 miesięcy
Rozpoczęcie stażu 01.09.2013 r.
Planowany termin
zakończenia stażu 31.05.2016 r.
Miejsce odbywania stażu Publiczne Gimnazjum im. Lecha Wałęsy w Chalinie

Cel stażu:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Plan opracowano na podstawie:
• Ustawy z dnia 26. stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z .późń. zm.);
• Rozporządzenia MENiS z dnia 01. 12. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, (Dz. U.z 2004 r. Nr 260 poz. 2593)
• Rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007r zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U .z 16 listopada 2007r.Nr 214,poz.1580);
• Planu rozwoju szkoły
• Statutu szkoły
• Szkolnego programu wychowawczego


Zatwierdzono do realizacji


.............................. ..............................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły


Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu awansu zawodowego w trakcie jego trwania.

Czynności organizacyjne:

Lp. Zadania / działania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania/dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego. VIII/IX
2013r./
na bieżąco
• poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;
• wszczęcie postępowania;
• plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
• analiza dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego, itp. IX 2013r.
• znajomość prawa oświatowego i jego właściwa interpretacja;
• umiejętność korzystania z przepisów prawnych i poprawnego formułowania dokumentów.
3. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
• analiza własnej pracy;
• doskonalenie warsztatu pracy;
• gromadzenie dokumentacji
• praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego;
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Na bieżąco
VI 2016r.
• gromadzenie dokumentów: świadectw, sprawozdań, zaświadczeń, ocen, scenariuszy lekcji i imprez;
• ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.
4. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. V 2016r.
• pisemne sprawozdanie z przebiegu stażu i realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
5. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
• wypełnienie wniosku. Czerwiec 2016r.
• wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli:


§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania/działania Forma realizacji zadań/działań Termin realizacji Dowody realizacji

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach. Na bieżąco
- zaświadczenia o udziale w szkoleniach i kursach;
- potwierdzenia udziału w lekcjach otwartych;
- lista obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
- prenumerowanie czasopism anglojęzycznych „Modern English Digest”, „The Teacher” oraz „Języki obce w szkole”;
- wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych;
- poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych;
- współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw Longman i Express Publishing
- wymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania języków obcych. Na bieżąco
- zaświadczenia;
- prenumerata.
3. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów
- udział w pracach mających na celu udoskonalanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego;
- zapoznanie uczniów oraz rodziców z PSO;
- opracowanie wymagań z języka angielskiego oraz rozkładów materiału. Wrzesień 2011r., 2012r., 2013r.; lub wedle potrzeb
- Przedmiotowy System Oceniania.
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły
- aktywny udział w zespole humanistycznym;
- aktywny udział w opracowaniu Plan ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny 2011/2012 – lider zespołu;
- praca jako lider WDN;
- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach oraz pomoc w przygotowaniu do nich;
- organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych;
- praca w zespole nadzorującym przebieg sprawdzianu szóstoklasisty. Czas trwania stażu; wedle potrzeb
- sprawozdania z pracy zespołu przedmiotowego;
- protokoły z przebiegu sprawdzianu.
5. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursów z języka angielskiego
- opracowanie regulaminów i przeprowadzenie szkolnych konkursów z języka angielskiego, dotyczących znajomości słownictwa oraz struktur gramatycznych dla poszczególnych klas: konkurs okolicznościowy na krzyżówkę, kartę świąteczną, kartkę walentynkową, Easter Eggs Hunting, konkurs na lampion z dyni, plakat związany z Halloween oraz na strój;
- udział we współorganizowaniu ogólnopolskich konkursów z języka angielskiego FOX, OXFORD PLUS, OLIMPUS, BIG BEN, PINGWIN
- praca w komisjach konkursowych;
- praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych jak i międzyszkolnych. Czas trwania stażu
- regulaminy konkursów;
- treść konkursów;
- sprawozdanie i protokoły z przeprowadzonych konkursów.
6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych
- opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych;
- prowadzenie koła języka angielskiego. Czas trwania stażu
program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych.
7. Wzbogacanie warsztatu pracy
pozyskiwanie zestawów podręczników dla nauczycieli języka angielskiego;
- wzbogacenie wyposażenia gabinetu języka angielskiego (plakaty tematyczne, mapy, gazetki okolicznościowe);
- współpraca z wydawnictwami Longman, Cambridge, Oxford University Press, Macmillan. Czas trwania stażu
potwierdzenie dyrektora szkoły;
- potwierdzenie przedstawicieli poszczególnych wydawnictw językowych.
8. Organizowanie imprez szkolnych
- organizowanie imprez językowych na terenie szkoły. Czas trwania stażu
- scenariusze oraz sprawozdania z przeprowadzonych imprez szkolnych.
9. Pełnienie funkcji wychowawcy
- sprawowanie opieki nad klasą wychowawczą;
- organizowanie imprez klasowych i międzyklasowych;
- kontakty z rodzicami, wywiadówki, spotkania. Czas trwania stażu -
notatki własne lub adnotacje w dziennikach szkolnych.
10. Przeprowadzenie testów diagnozujących poziom znajomości języka angielskiego u młodzieży w klasach czwartych
- przeprowadzenie testu z języka angielskiego w klasach czwartych sprawdzającego wiadomości i umiejętności po pierwszym etapie edukacyjnym. Wrzesień 2011r., 2012r., 2013r.
- sprawozdanie z przeprowadzonych testów diagnozujących.


§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania/działania Forma realizacji zadań/działań Termin realizacji Dowody realizacji
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
- opracowanie pomocy dydaktycznych;
- pisanie scenariuszy lekcji;
- wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły: opracowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek dla uczniów;
- przygotowywanie i opracowywanie konkursów z języka angielskiego. Czas trwania stażu
- pomoce dydaktyczne;
- scenariusze lekcji;
- konkursy i sprawozdania.
2. Publikacja materiałów w Internecie
- publikacja planu rozwoju zawodowego oraz wybranych materiałów w Internecie Czas trwania stażu; wedle potrzeb - adres stron www.
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej
- wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych. Czas trwania stażu
- adresy stron www.
4. Posługiwanie się pocztą elektroniczną i faksem
- komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej lub faksu z przedstawicielami wydawnictw Longman, Cambridge, Oxford University Press, Macmillan;
- korespondencja elektroniczna z instytucjami z którymi zostanie nawiązana współpraca. Czas trwania stażu; wedle potrzeb
- wydruki z poczty elektronicznej;
- potwierdzenie wysłania faksu.
5. Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach
- wykorzystywanie na zajęciach filmów edukacyjnych na nośnikach multimedialnych. Czas trwania stażu; wedle potrzeb
- adnotacja w scenariuszach zajęć.
6. Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej
- utworzenie na szkolnej stronie internetowej kącika anglisty;
- zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o szkle w języku angielskim. Czas trwania stażu; wedle potrzeb
- Kącik anglisty.


§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania/działania Forma realizacji zadań/działań Termin realizacji Dowody realizacji

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
- konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej i innych szkół;
- przygotowanie i prezentacja referatu na spotkaniu zespołu przedmiotowego. Czas trwania stażu; wedle potrzeb
- referat, zaświadczenia.


2. Praca w zespole przedmiotowym
- aktywny udział w spotkaniach zespołu;
- realizacja przydzielonych zadań;
- współtworzenie wymaganej dokumentacji. Czas trwania stażu; wedle potrzeb
- sprawozdania z działalności zespołu przedmiotowego.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów lub nauczycieli kontraktowych
- przygotowanie zajęć otwartych. Czas trwania stażu; wedle potrzeb
- scenariusz zajęć.
4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu i opiekuna praktyk
- pomoc przy tworzeniu wymaganej dokumentacji;
- wspólne śledzenie zmian w prawie oświatowym;
- hospitowanie lekcji prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego;
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego;
- napisanie propozycji oceny pracy nauczyciela kontraktowego za okres stażu. Czas trwania stażu; wedle potrzeb
- potwierdzenie dyrektora szkoły.
5. Upowszechnienie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy
- opracowanie i udostępnienie w Internecie materiałów dydaktycznych
- opracowanie materiałów oraz opublikowanie na stronach WWW. Okres stażu
- adresy stron www.
6. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
- opracowanie i przeprowadzenie wspólnych projektów;
- wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości. Czas trwania stażu; wedle potrzeb
- scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych, projekty


§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania/działania Forma realizacji zadań/działań Termin realizacji Dowody realizacji

1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
- opracowanie programu kółka z języka angielskiego poświęconemu zagadnieniom ekologicznym;
- opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy klasy zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły;
- opracowanie planu pracy z uczniem zdolnym;
- opracowanie programu kółka dziennikarskiego;
- rozwijanie praktycznych umiejętności językowych – założenie Klubu Korespondencyjnego WWW.e-palworld.co.uk.
- program kółka języka angielskiego
- plan pracy wychowawcy
- plan pracy z uczniem zdolnym
- program kółka dziennikarskiego


§8 ust. 2 pkt. 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Lp. Zadania/działania Forma realizacji zadań/działań Termin realizacji Dowody realizacji
1. Wykonywanie zadań egzaminatora.
- Wykonywanie obowiązków egzaminatora. Czas trwania stażu; wedle potrzeb
- zaświadczenie.
2. Pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka komisji podczas egzaminów gimnazjalnych
- Wykonywanie obowiązków przewodniczącego lub członka komisji. Czas trwania stażu; wedle potrzeb
- potwierdzenie dyrektora szkoły.


§8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania/działania Forma realizacji zadań/działań Termin realizacji Dowody realizacji
1. Organizowanie wycieczek szkolnych
- organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek do teatru, kina, muzeum, biblioteki miejskiej. Czas trwania stażu
- karta wycieczek;
- wpis do dziennika klasowego.
2. Prowadzenie zajęć z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych
- opracowanie programu zajęć dydaktycznych dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
- opracowanie materiału nauczania;
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych;
- prowadzenie nieodpłatnie zajęć z uczniami mającymi trudności w nauce. Czas trwania stażu
- potwierdzenie dyrektora szkoły;
- wpis do dziennika.
3. Prowadzenie konsultacji dla uczniów
- prowadzenie konsultacji dla uczniów w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Czas trwania stażu
- potwierdzenie dyrektora szkoły;
- wpis do dziennika.
4. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów
- Rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów;
- kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym. Czas trwania stażu
- wpisy do dziennika;
- potwierdzenia od pedagoga szkolnego.
5. Prowadzenie kółka dziennikarskiego i wydawanie gazetki „Szkolne Newsy”
- prowadzenie nieodpłatnie kółka dziennikarskiego i wydawanie gazetki „Szkolne Newsy”. Czas trwania stażu
- gazetka „Szkolne Newsy”.
6. Opracowywania materiałów do kącika anglisty
- angażowanie młodzieży do opracowywania materiałów do kącika anglisty oraz do szkolnej „Szkolne Newsy” Czas trwania stażu
- gazetka „Szkolne Newsy”.
7. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów
- zdiagnozowanie potrzeb i trudności uczniów, opracowanie planu naprawczego;
- zorganizowanie i prowadzenie nieodpłatnych konsultacji dla uczniów mających problemy w nauce języka angielskiego;
- zorganizowanie cyklu lekcji z native speakerem języka angielskiego w klasach z rozszerzonym angielskim;
- zorganizowanie lekcji pokazowych w klasach pierwszych z przedstawicielem wydawnictwa Longan. Cały okres stażu
- wyniki testów na wstępie, plan naprawczy
- plan zajęć, listy obecności
- zaświadczenia.
8. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych
- opracowanie scenariuszy konkursów i quizów wiedzy oraz regulaminów, zorganizowanie nagród;
- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach;
- przeprowadzenie pozaszkolnych konkursów języka angielskiego;
- pomoc w przygotowaniu Dnia Języków Obcych. Cały okres stażu
- pytania konkursowe, regulaminy, zaświadczenia.


8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania/działania Forma realizacji zadań/działań Termin realizacji Dowody realizacji

1. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych
- zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów
- integracja zespołu klasowego przez imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńską
- zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą Cały okres stażu
- ankieta

- zdjęcia
2. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej
- konsultacje z pielęgniarką. Czas trwania stażu; wedle potrzeb
- potwierdzenie pielęgniarki szkolnej.
3. Organizowanie zbiórek, akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących
- organizowanie oraz udział w zbiórkach funduszy. Czas trwania stażu; wedle potrzeb
- potwierdzenie dyrektora szkoły / pedagoga szkolnego.
4. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły
- współpraca z samorządem uczniowskim, biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym. Czas trwania stażu - potwierdzenia od opiekuna samorządu szkolnego, bibliotekarki, pedagoga szkolnego.
5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- kierowanie do poradni bądź uzupełnianie dokumentacji uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce i podejrzeniem o dysleksję;
- wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z uczniem;
- korzystanie z porad pracowników Poradni w sprawach dotyczących uczniów. Czas trwania stażu
- dokumentacja poradni i szkolna.
6. Prowadzenie Szkolnego koła PCK
- organizacja imprez o charakterze charytatywnym Okres stażu
- zaświadczenie


8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania/działania Forma realizacji zadań/działań Termin realizacji Dowody realizacji

1. Opis i analiza postępowania z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze
- Studium przypadku. Czas trwania stażu
- opis przypadku.
2. Opis i analiza postępowania z uczniem edukacyjnie słabszym
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych lub kół wyrównawczych z języka angielskiego. Czas trwania stażu - potwierdzenie dyrektora szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.