X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30624
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza - mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2013 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.

& 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

(Tabela - dop. red.)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

-analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego,

-złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz planu rozwoju zawodowego.

wrzesień 2013 r.

plan rozwoju zawodowego
wniosek

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
-systematyczne gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację zadań,

-przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

okres stażu

V 2016 r.
świadectwa, zaświadczenia, programy, nagrania filmowe, zdjęcia,

sprawozdanie, ocena dorobku zawodowego

3.
Udział w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego służących pogłębianiu wiedzy i umiejętności zawodowych.
-uczestniczenie w zewnętrznych formach kształcenia zawodowego: w konferencjach, warsztatach metodycznych, kursach, seminariach, konferencjach bibliotekarzy

-udział w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego (szkoleniowe rady pedagogiczne),

okres stażu
dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty

4
Wzbogacanie warsztatu pracy
-Sporządzanie materiałów bibliotecznych potrzebnych w pracy nauczyciela bibliotekarza
-przygotowywanie trwałych środków dydaktycznych
-opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej biblioteki i zainteresowań czytelniczych uczniów
-aktualizacja księgozbioru zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników
-opieka nad
Szkolnym Centrum Informacji Multimedialnej
okres stażu
materiały do artykułów na stronę WWW
(prezentacje, ankiety)

5.
Wspieranie rozwoju uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

-współpraca z nauczycielami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności dydaktycznych, konsultacje z pedagogiem szkolnym,
inspirowanie uczniów do rozwijania własnych zdolności i zainteresowań filmem poprzez organizację
i prowadzenie projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego
Okres stażu
program Dyskusyjnego Klubu Filmowego, dziennik zajęć pozalekcyjnych

6.
Organizowanie konkursów bibliotecznych

-opracowanie regulaminów konkursów
okres stażu
sprawozdanie, regulamin konkursu, protokoły

7.
Rozwijanie kultury czytelniczej uczniów
-Przygotowywanie wystaw promujących książkę, bibliotekę i szkołę oraz region
8.
Rozwijanie kultury czytelniczej uczniów
Udział w przygotowaniu i realizacji imprez szkolnych.
- Przygotowywanie wystaw promujących książkę, bibliotekę i szkołę oraz region
okres stażu dokumentacja fotograficzna,
potwierdzenia w dzienniku biblioteki

-współorganizacja konkursów, projektów, akademii i imprez szkolnych
-promocja szkoły w środowisku lokalnym.
-zbieranie ciekawych materiałów do przygotowania imprez, scenariuszy
okres stażu
dokumentacja fotograficzna,
potwierdzenia w dzienniku biblioteki
scenariusze imprez, artykuły na szkolnej stronie internetowej, zdjęcia

9.
Realizowanie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej

-opracowanie tematyki lekcji prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza
-realizacja i ewaluacja zajęć przeprowadzanych na podstawie własnych scenariuszy;
okres stażu
tematy lekcji
scenariusze

10.
Prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej skierowanych do uczniów klas maturalnych -
lekcje służące kształtowaniu umiejętności samodzielnego korzystania z różnorodnych źródeł informacji przydatnych do stworzenia prezentacji maturalnej i autoprezentacji
okres stażu
przykładowy konspekt

11.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
-udział w lekcjach otwartych.
okres stażu analiza zajęć

12
Aktywna praca w Komisji ds. Programu wychowawczego
-współopracowanie Programu wychowawczego szkoły jego ewaluacji

okres stażu
Program wychowawczy


& 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Korzystanie z technologii informacyjnej w pracy nauczyciela bibliotekarza.

- prowadzenie dokumentacji szkolnej i bibliotecznej, dokumentacji dydaktycznej w Systemie Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce,
.
-zasięganie informacji na temat szkoleń, kursów
-opracowanie różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, dokumentacji szkolnej, środków dydaktycznych,
-kontynuowanie prac związanych z komputeryzacją biblioteki – tworzenie katalogu komputerowego w programie MOL OPTIVUM poprzez systematyczne wprowadzanie nowości oraz retrospektywne uzupełnianie opisów bibliograficznych

-nadawanie kodów do identyfikatorów nowym uczniom i nauczycielom

-redagowanie i prowadzenie strony internetowej biblioteki szkolnej oraz DKF

-wzbogacanie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych do opracowania i przeprowadzenia lekcji

okres stażu
dziennik pracy, dokumentacja biblioteczna
wpisy w Librusie ,przykładowe dokumenty,artykuły na stronie internetowej szkoły

2.
Kształcenie u czytelników umiejętności poszukiwania konkretnych informacji
-udzielanie indywidualnych instruktaży czytelnikom,
-pomoc w wyszukiwaniu informacji bibliograficznych w bazie danych , w katalogu MOL
-wskazywanie uczniom przydatnych stron internetowych (repertuar teatralny, kinowy, terminarz wystaw),
-przygotowanie katalogu stron WWW (portale edukacyjne) przydatnych nauczycielom i udostępnianie go w bibliotece i na stronie biblioteki szkolnej

& 8 ust.2pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
-prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych,

-aktywne uczestniczenie w pracach Komisji ds. Szkolnego Programu Wychowawczego,
scenariusze lekcji,sprawozdania z realizacji pracy komisji
2.

Udzielanie informacji dot. awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż
-udostępnianie zgromadzonych materiałów,
-udzielanie instruktaży indywidualnych
podsumowanie podjętych działań

3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli

-udział w lekcjach otwartych
okres stażu
potwierdzenie

4.Prowadzenie lekcji bibliotecznych

-prowadzenie lekcji bibliotecznych
-opracowanie scenariuszy zajęć
okres stażu, przykładowy scenariusz

5.Informowanie na bieżąco grona pedagogicznego o nowościach w zbiorach biblioteki
-przygotowywanie informacji dla nauczycieli i umieszczanie ich na stronie WWW i w Librusie

6.Służenie radą i pomocą innym nauczycielom

-sporządzanie zestawów bibliograficznych dla nauczycieli zgodnie z ich potrzebami
-gromadzenie przykładowych scenariuszy zajęć dla nauczycieli
-udostępnianie materiałów i czasopism gromadzonych w Czytelni,
-dzielenie się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami z innymi nauczycielami bibliotekarzami podczas konferencji i spotkań
okres stażu, według potrzeb , zestawienia, scenariusze


& 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie i wdrożenie planu pracy pedagogicznej.

-opracowanie i realizacja planu pracy pedagogicznej czytelni w oparciu o Statut szkoły, program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, oraz innych dokumentów
wrzesień każdego roku
Plany pracy

2.Wdrożenie programów i projektów edukacyjnych.

-opracowanie programu oraz planu pracy Dyskusyjnego Klubu Filmowego w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

-prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji planu pracy Dyskusyjnego Klubu Filmowego

-współudział w tworzeniu programu wychowawczego szkoły

-opracowanie regulaminów konkursów odbywających się w bibliotece szkolnej.

3.Koordynacja ścieżki czytelniczej i medialnej
-prowadzenie zajęć

4.Pozyskanie uczniów stroniących od książki.
-rozmowa
-dyskusja,
-zajęcia biblioteczne
-promocja biblioteki

5.Prowadzenie kącika maturzysty, regionalnego,
-aktualizacja materiałów


& 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.
Promocja biblioteki szkolnej w środowisku lokalnym
-informacja o pracy Czytelni i Wypożyczalni dla rodziców uczniów klas I , zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły
-angażowanie uczniów do działań organizowanych we współpracy z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży MBP
zaświadczenie dyrektora, artykuły na stronie internetowej szkoły
zaświadczenia, artykuły, dokumentacja fotograficzna

2.
Rozwijanie talentu, pasji uczniów w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego

-organizowanie wyjazdów do kina

-realizacja zadań wynikających z programu koła filmowego

-udział w ogólnopolskim projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

-współorganizacja imprez szkolnych

-współpraca z pracownikami lokalnej telewizji
zaświadczenia, dokumentacja fotograficzna, zaświadczenia

3.
Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

& 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.
Współpraca z księgarnią Wena, wydawnictwami, Pocztą Polską
stały kontakt z przedstawicielami
2.
Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną i Miejską Biblioteką Publiczną oraz kinem
-lekcje biblioteczne dla klas maturalnych
-współudział w działaniach podejmowanych przez MBP
-Projekt NHEF

3.
Regularna współpraca z pedagogiem szkolnym
-stały kontakt w sprawach dot. materiałów z zakresu pedagogiki i wychowania oraz w sprawach uczniów

4.
Współpraca z nauczycielami szkoły
-korelacja działań i zadań dydaktyczno-wychowawczych

5.
Współpraca z Firmą VULCAN
-stały kontakt w sprawie komputeryzacji biblioteki


& 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych.
-zidentyfikowanie problemu,

-opracowanie studium przypadku dot. problemów: edukacyjnego i wychowawczego,

-ustalenie odpowiednich metod pracy oraz podjęcie systematycznych działań nad rozwiązaniem problemu,

-analiza efektów podjętych działań
okres stażu, opis przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.