X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30621
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Cel główny: Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły oraz uzyskanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego poprzez systematyczną realizację zadań wynikających z potrzeb szkoły.


ORGANIZACJA PRACY ZWIĄZANEJ Z AWANSEM ZAWODOWYM.

(Tabela - dop. red.)

Lp. Działania i czynności do wykonania Sposób dokumentowania Termin

1. Poznanie procedury awansu zawodowego, analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego. wrzesień 2013r
2. Gromadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju. Zebrane dokumenty: świadectwa, zaświadczenia, scenariusze zajęć, programy, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Cały okres stażu.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją. (§8 ust. 2 pkt 1)

(Tabela - dop. red.)

Lp. Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1. Przeprowadzenie analizy własnej pracy. Hospitacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć. Analiza własnych osiągnięć. Cały okres stażu, zgodnie z terminami. Konspekty zajęć, arkusze hospitacji.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy. Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego z zakresu nauczania języka polskiego: w warsztatach szkoleniowych, kursach, konferencjach metodycznych, radach szkoleniowych. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. Cały okres stażu. Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.
3. Samodzielne studiowanie literatury i czasopism. Lektura i analiza literatury fachowej w poszukiwaniu nowych metod aktywizujących uczniów. Cały okres stażu. Wykaz przeczytanej literatury i opis jej wpływu na efekty pracy.
4. Konstruowanie testów. Opracowanie testów dla wszystkich klas, diagnoza na wejście w klasach czwartych Cały okres stażu. Wyniki testów w poszczególnych klasach i analiza wyników.
5. Stworzenie warunków sprzyjających do pracy. Dbałość o przydzieloną salę lekcyjną poprzez wykonywanie gazetek tematycznych oraz gazetek informujących o aktualnych wydarzeniach, uroczystościach i konkursach. Cały okres stażu. Zaświadczenie dyrektora szkoły.
6. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Praca w zespole przedmiotowym nauczycieli humanistów. Cały okres stażu. Protokoły spotkań.
7. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań. Przeprowadzenie testów sprawdzających, próbnych testów szóstoklasistów, ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasisty.
Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z j. polskiego, nanoszenie korekt i uzupełnień do planów wynikowych nauczanego przedmiotu.
Udział w zajęciach realizowanych przez innych nauczycieli. Cały okres stażu.
Początek każdego roku szkolnego.
Według harmonogramu. Opracowanie i analiza wyników.
Przykłady zmian.
Notatka pohospitacyjna wraz z refleksją.
8. Współtworzenie, wdrożenie i ewaluacja dokumentów wewnętrznych szkoły. Udział w zespołach tworzących i dokonujących ewaluacji programu rozwoju szkoły, statutu, programu wychowawczego. Cały okres stażu. Protokoły.


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§ 8 ust. 2 pkt. 2)

1. Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy. Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji: teksty wierszy, utwory muzyczne, teksty z czasopism, reprodukcje obrazów, interaktywne strony muzeów
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych,
Wykorzystanie komputera do wykonywania dyplomów, podziękowań, powiadomień.
Wypisywanie świadectw w formie elektronicznej.
Wykorzystanie strony www.szkoły do prezentacji efektów pracy uczniów, współredagowanie strony.
Kontakt e-mailowy z rodzicami. Cały okres stażu. Spis wykorzystanych materiałów pozyskanych z Internetu, konspekty, dyplomy.
2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz własnych propozycji lekcji. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego i scenariuszy lekcji i uroczystości w Internecie. Cały okres stażu. Wykaz stron internetowych.
3. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych. Opracowanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej- plansze, napisy. Cały okres stażu. Wydruki.
4. Zachęcanie do korzystania z Internetu jako pomocy przy wykonywaniu pracy domowej- wyszukiwanie informacji, redagowanie tekstów, prezentacji multimedialnych. Wykorzystanie technologii komputerowej w procesie samodzielnego zdobywania wiedzy i sprawności ucznia.
Cały okres stażu. Przykłady prac, które powstały z zastosowaniem technologii komputerowej.


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust. 2 pkt 3)

1. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Protokołowanie posiedzeń, formułowanie wniosków, postulatów, rozwiązywanie problemów Według potrzeb. Protokoły
2. Prowadzenie zajęć otwartych . Opracowanie konspektu lekcji, przeprowadzenie zajęć oraz omówienie ich w gronie zainteresowanych nauczycieli. Według potrzeb. Konspekt, scenariusz lekcji, potwierdzenie dyrektora szkoły.
3. Aktywna współpraca z innymi nauczycielami j. polskiego. Dzielenie się swoją wiedzą, udostępnianie materiałów i pomocy dydaktycznych, współpraca w opracowywaniu i przygotowaniu scenariuszy uroczystości szkolnych, konsultacje z nauczycielami przedmiotów humanistycznych z innych szkół, wymiana doświadczeń i poglądów.
Opieka nad praktykantami odbywającymi praktykę studencką.
Udział w radach szkoleniowych wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
Aktywne uczestnictwo na forach nauczycielskich.
Publikacja prac własnych na stronach internetowych. Cały okres stażu. Potwierdzenia innych nauczycieli.
Zaświadczenie dyrektora szkoły.
Protokoły spotkań.
Wykaz stron.
4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty/ kontraktowego. Pomoc nauczycielowi stażyście/kontraktowemu w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
Obserwowanie zajęć otwartych prowadzonych przez nauczyciela stażystę/kontraktowego, służenie radą
i doświadczeniem.
Sporządzenie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty/kontraktowego.
Zapraszanie nauczycieli na lekcje otwarte. Według potrzeb. Zaświadczenie dyrektora szkoły, wnioski z obserwacji lekcji, konspekty prowadzonych lekcji, projekt oceny.
5. Udział w pracach zespołów przedmiotowych i zespołów dotyczących przygotowania do egzaminów zewnętrznych. Opracowanie materiałów, zestawień, statystyk.
Cały okres stażu. Analiza wyników testu szóstoklasisty.


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. (§ 8 ust. 2 pkt 4 a)

1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej dla klasy zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły.
Opracowanie programu integrującego zespół klasowy: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska, prowadzenie warsztatów.
Udział w projektach edukacyjnych.
Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie uroczystości szkolnych i klasowych. Cały okres stażu. Wdrożenie programu i jego ewaluacja. Plan pracy wychowawczej.
Zapisy w dzienniku lekcyjnym.
Zaświadczenia.
Scenariusz uroczystości, zapisy w dzienniku lekcyjnym.
2. Przygotowanie i realizacja programu zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych: zajęć wyrównawczych z j. polskiego i koła teatralnego. Opracowanie i wdrożenie programu oraz jego ewaluacja.
Opracowanie założeń do pracy z uczniem z opinią/ orzeczeniem Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, analiza treści opinii PPP, dostosowanie wymagań do indywidualnych przypadków. Cały okres stażu. Podziękowania, dyplomy.
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
Zdjęcia.
3. Pedagogizacja rodziców. Zebrania z rodzicami, dni otwarte, indywidualne konsultacje, rodzinne warsztaty połączone z uroczystościami klasowymi , których celem jest integracja grupy, rozwiązywanie problemów i wspólne przeżywanie sukcesów, konsultacje
z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Cały okres stażu. Notatki w dzienniku lekcyjnym.


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. (§ 8 ust. 2 pkt 4 c)

1. Praca z uczniem zdolnym. Praca z uczniami uzdolnionymi polonistycznie i artystycznie, poszerzenie oferty szkoły o zajęcia kółka polonistycznego i teatralnego.
Angażowanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, kuratoryjnych.
Identyfikowanie uczniów uzdolnionych, promowanie ich sukcesów, motywowanie do dalszej pracy.
Promocja uczniów uzdolnionych na stronie internetowej szkoły, apelach, zebraniach z rodzicami i tablicach informacyjnych. Cały okres stażu. Zapisy w dzienniku zajęć dodatkowych.
Dyplomy, zaświadczenia, podziękowania
2. Spotkania ze specjalistami, ciekawymi gośćmi. Zajęcia z pedagogiem, psychologiem szkolnym, warsztaty z ciekawymi ludźmi . Cały okres stażu. Zaświadczenia zaproszonych specjalistów.
3. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów. Organizacja imprez klasowych, szkolnych i międzyszkolnych. Przygotowanie scenariuszy i prowadzenie uroczystości. Angażowanie uczniów w organizację zaplanowanych działań.
Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Cały okres stażu. Zdjęcia, sprawozdania na stronie internetowej szkoły.
Protokoły.
Wyniki, potwierdzenie dyrektora szkoły.
4. Organizowanie wycieczek z uwzględnieniem funkcji dydaktyczno-wychowawczych. Zaplanowanie, zorganizowanie i udział w wycieczkach jednodniowych, „zielonych szkołach”, lekcji muzealnych, edukacyjnych, wyjść do teatru i kina. Cały okres stażu. Zapis w dzienniku, zdjęcia i sprawozdania na stronie internetowej szkoły.
5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów. Lektura literatury fachowej.
Podjęcie i ukończenie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze. Cały okres stażu.
Według potrzeb. Spis przeczytanej literatury.
Zaświadczenia.
6. Organizowanie i przeprowadzenie akcji społecznych i ogólnoszkolnych. Czynny udział w akcjach prospołecznych, obywatelskich. Cały okres stażu. Pisemne potwierdzenia udziału.


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust. 2 pkt 4 e)

1. Współpraca z instytucjami oświatowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami. Współpraca z Policją, Strażą Miejską, przedszkolami i innymi szkołami. Kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem Q zmianom, Wiosna. Cały okres stażu. Potwierdzenie współpracy.
2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz z PPP. Kontakty z pedagogiem i psychologiem szkolnym w sprawach wychowawczych. Cały okres stażu. Potwierdzenia, opis przypadków.
3. Współpraca z rodzicami uczniów. Prowadzenie zebrań, spotkania indywidualne z rodzicami.
Angażowanie rodziców do pomocy przy organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.
Pedagogizacja rodziców w ramach potrzeb klasy. Cały okres stażu.
Według harmonogramu. Zapisy w dzienniku lekcyjnym.
Zapisy w dzienniku lekcyjnym.
Spis tematów.
4. Współpraca z organizacjami oświatowymi przygotowującymi konkursy z języka polskiego
Pozyskanie dla szkoły materiałów konkursowych oraz kompleksowa obsługa konkursów na etapie szkolnym. Cały okres stażu. Zaświadczenia od organizatorów konkursów.
5. Współpraca z wydawnictwami
Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
Udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych Według potrzeb. Zaświadczenia.


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły. (§ 8 ust. 2 pkt 5)

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Opis i analiza przypadków.
Stosowanie odpowiednich strategii, działań, ustalenie metod pracy, wspieranie uczniów w ich rozwoju. Cały okres stażu. Opracowany opis i analiza.


Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.