X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30626

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego

-Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz
informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawa,
rozporządzenia, opinie ekspertów).

2.Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego

- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
-Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
-Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
zawodowego.

3.Przeprowadzenie analizy własnej pracy

- Hospitacje zajęć przez dyrektora.
- Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.

4.Samodzielnie lub przez udział w różnych formach
doskonalenia zawodowego pogłębianie wiedzy i umiejętności
zawodowych

- Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
- Samodzielne studiowanie literatury fachowej, wymiana doświadczeń i refleksji z innymi nauczycielami.
- Samokształcenie w sieci (działania podejmowane na platformie informacyjnej).
- Udział w WDN na terenie placówki.
- Gromadzenie materiałów służących jako pomoc naukowa w
pracy dydaktyczno-wychowawczej.
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.

5.Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola

- Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
- Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
- Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
- Pisanie miesięcznych planów pracy wychowawczo - dydaktycznych.
- Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
- Prowadzenie multimedialnej kroniki grupy.

6.Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy

- Stosowanie aktywizujących i innowacyjnych metod pracy.
- Urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
- Udział w konkursach przedszkolnych,wystąpieniach,festiwalach,spartakiadach, akcjach. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci.

7. Wykonywanie czynności dodatkowych
- Prowadzenie gazetki edukacyjnej dla rodziców.
- Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.
- Pełnienie funkcji opiekuna praktykantów.

8.Współpraca z środowiskiem rodzinnym i lokalnym

- Opracowanie planu współpracy.
- Realizacja zadań wynikających z programu własnego - adaptacyjnego "Przedszkole to drugi dom" ( kontynuacja)
- Prowadzenie Dni otwartych w przedszkolu.
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
- Pedagogizacja rodziców.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Zamieszczanie na tablicy ogłoszeń informacji o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
- Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. biblioteka, poczta, sad, park, sklep, itp.
- Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant, leśnik, itp.
- Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą
- Współpraca z logopedą.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
- Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
- Opracowywanie z wykorzystaniem komputera różnego typu dokumentów: sprawozdania, scenariusze plany miesięczne, ogłoszenia, dyplomy, zaproszenia, podziękowania, itp.
- Aktualizowanie niezbędnych przepisów oświatowych za pomocą Internetu.
- Korzystanie w pracy z encyklopedii multimedialnych i Internetu.
- Zapoznawanie się z różnymi publikacjami zamieszanymi przez innych nauczycieli.
- Prowadzenie kroniki grupowej.

2.Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy

- Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, VCD I DVD – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
- Wykorzystanie fotografii cyfrowej do prowadzenia kroniki grupowej.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Publikacja planu rozwoju zawodowego

- Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

2. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych

- Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, referaty, itp

3.Aktywny udział w radach szkoleniowych

- Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.

4.Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych

- Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
- Opracowanie i wdrożenie programów własnych:
„PRZEDSZKOLE TO DRUGI DOM” program mający na celu tworzenie dzieciom lepszych warunków do adaptacji w przedszkolu;
„MAŁY ARTYSTA W PRZEDSZKOLU”program rozwijający uzdolnienia i zainteresowania plastyczne dzieci;
„EMOCJE I DZIECKO” program profilaktyczny kształtujący właściwe postawy u dzieci w wieku przedszkolnym.

- Dokonanie ewaluacji wdrożonych programów.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci

- Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
- Obserwacja dzieci na tle grupy.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
- Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy

2.Współpraca z różnorodnymi instytucjami

- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. biblioteka, muzeum, straż pożarna.

3. Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola.
- Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem przyrodniczym i społecznym.

4.Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

- Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych.
- Organizowanie konkursów wewnątrz - przedszkolnych.
- Udział w konkursach przedszkolnych, regionalnych i ogólnopolskich.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

- Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych.

2. Współpraca z przedszkolnym logopedą, psychologiem

- Prowadzenie obserwacji przez psychologa i logopedę, ustalanie jednolitych metod pracy.

3.Współpraca ze Szkołą Podstawową

- Zwiedzanie szkoły podstawowej.
- Udział dzieci w dniach otwartych.
- Udział dzieci w konkursach organizowanych w szkole.
- Wspólne organizowanie i obchodzenie wybranych świąt, spotkań zgodnie z możliwościami percepcyjnymi i psychicznymi dziecka przedszkolnego.

4. Udział w różnych akcjach i zbiórkach

- Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, ,Góra grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom”.
- Aktywny udział w organizowaniu pomocy dla dzieci z Domu Dziecka.
- Udział w zbiórkach: baterii, makulatury, surowców wtórnych, karmy dla zwierząt.

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1.Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola

- Pomoc rodziców w drobnych naprawach.
- Finansowa lub rzeczowa pomoc rodziców na rzecz placówki.

2.Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola

- Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola.
- Wykonywanie dekoracji z okazji różnych świąt obchodzonych w placówce.
- Samodzielne lub wspólnie z wychowankami, rodzicami wykonywanie ozdobnych elementów na organizowane kiermasze.

3.Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej

- Ukończenie studiów podyplomowych "Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną"
- Otrzymywanie dodatków motywacyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

1.Opis i analiza dwóch przypadków: edukacyjnego i wychowawczego

- Identyfikacja problemu.
- Geneza i dynamika zjawiska.
- Znaczenie problemu.
- Prognoza.
- Propozycje rozwiązania.
- Wdrażanie oddziaływań.
- Efekty oddziaływań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.