X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30578
Przesłano:

Podsumowanie ewaluacji

31.05.2014r.
Podsumowanie ewaluacji:
W przedszkolu dzieci nabywają wiadomości i umiejętności, które określone są w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Programy, według których organizowana jest praca w oddziałach zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną i dokonano oceny ich zgodności z podstawą programową .

Jak wynika z obserwacji prowadzonych we wszystkich grupach przedszkolnych dzieci doskonalą umiejętność działania samodzielnego i w zespole; rozwijają sprawności związane z samoobsługą i nabywają właściwych nawyków higienicznych i kulturalnych.
Chętnie wchodzą w relacje z rówieśnikami, potrafią się zgodnie bawić i przestrzegać podstawowych reguł obowiązujących w dziecięcej społeczności. W grupach przedszkolnych podejmuje się szereg działań mających na celu kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.
Dużą uwagę przywiązuje się w placówce do ułatwiania dziecku adaptacji do warunków przedszkolnych i grupy rówieśniczej.
W kalendarz wydarzeń przedszkolnych na stałe wpisały się tzw. "Dni Otwarte" i organizacja zajęć adaptacyjnych dla nowych przedszkolaków w czasie wakacji.

Dzieci wdrażane są poprzez zastosowanie różnych form pracy do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych: znają podstawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, starsze podejmują próby samodzielnego organizowania zabaw zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, znają zagrożenia płynące z otaczającego je świata i wiedzą, jak właściwie zachować się w sytuacjach niebezpiecznych.

W czasie zajęć prowadzonych przez nauczycieli opiekujących się grupami tworzone są warunki sprzyjające aktywności ruchowej dzieci.
Codzienny pobyt dziecka w przedszkolu odbywa się z dużym udziałem zajęć ruchowych organizowanych w ogrodzie przedszkolnym i poza nim.
Działania twórcze dzieci wspiera się podczas zajęć organizowanych w przedszkolu.

Przedszkolaki pod kierunkiem swoich wychowawców biorą czynny udział w różnego rodzaju konkursach, przeglądach i pokazach artystycznych prezentując w ten sposób własne umiejętności i zdolności.(Powiatowy konkurs piosenki o zdrowiu, konkurs plastyczny Czyste powietrze wokół nas, uczestnictwo w akcji Zboża zjadamy, energię z nich mamy, Odporność wzmacniamy, bo o zdrowie i higienę dbamy)
Wymiernym efektem tych działań są nagrody i wyróżnienia indywidualne i zbiorowe.

Podczas działalności twórczej pozostawia się dzieciom swobodę ekspresji, a jej efekty są systematycznie upowszechniane.

W codziennej pracy z grupą przedszkolną nauczyciele poprzez stosowanie tradycyjnych i nowatorskich metod i technik pracy wspierają rozwój mowy, sprawności manualnej oraz myślenia i procesów poznawczych wychowanków.

Dzieci wymagające dodatkowego wspomagania uczestniczą w zajęciach logopedycznych.
Dla chętnych dzieci organizowane są w przedszkolu zajęcia językowe (język angielski) prowadzone na różnych poziomach zaawansowania.

Przedszkolaki uczestniczą również a różnych formach zajęć mających na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności.

W ciągu roku szkolnego organizowanych jest wiele działań z zakresu wychowania rodzinnego i patriotycznego.
Dzieci uczestniczą też w różnych formach pracy przybliżających im środowisko naturalne i przyrodnicze np. zajęcia w terenie, wycieczki ekologiczne, spotkania z leśnikiem.


W przedszkolu diagnozuje się i analizuje postępy i osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe.
Na podstawie przeprowadzanych badań i analiz formułuje się i wdraża wnioski, w celu podnoszenia jakości procesu edukacyjnego. Nauczyciele i specjaliści prowadzą systematyczną obserwację rozwoju dziecka od początku pobytu w przedszkolu. Wyniki obserwacji odnotowywane są kartach obserwacji opracowanych na terenie przedszkola.
Wszyscy nauczyciele są zaangażowani w proces badania, analizowania, formułowania i wdrażania wniosków.
Wnioski z analiz wyznaczają kierunek pracy indywidualnej z dzieckiem wymagającym dodatkowego wspierania rozwoju i z dzieckiem zdolnym, pozwalają również udzielać informacji i wspomagać w działaniach rodziców. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach dzieci podczas spotkań grupowych i na drodze indywidualnych kontaktów.
Analizowanie osiągnięć i postępów dzieci wytycza również nowe kierunki pracy przedszkola np. tworzenie programów autorskich, podejmowanie przez nauczycieli przedsięwzięć edukacyjnych i wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych. W lutym przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu "Optymistyczne Przedszkole".

Wnioski:
- zwrócenie szczególnej uwagi na realizację działań mających na celu doskonalenie samoobsługi, samodzielności w działaniach własnych dzieci i pobudzania aktywności własnej dziecka we wszystkich sferach rozwoju;
- stworzenie gabinetu przeznaczonego do pracy indywidualnej z dzieckiem oraz w małych zespołach;
- zaplanowanie utrwalającego szkolenia wewnętrznego z zakresu metod aktywizujących;
- zwrócenie szczególnej uwagi nauczycieli na trafne analizowanie i stawianie ocen w kolejnych okresach badawczych;
Zestawienie wyników ankiety skierowanej
do rodziców

Celem przeprowadzonej ankiety było poznanie opinii rodziców na temat działań przedszkola w zakresie nabywania wiadomości i umiejętności .

Ankietę wypełniło 36 rodziców.

1.Czy Pana/Pani zdaniem nauczyciel stwarza dzieciom w czasie pobytu w przedszkolu możliwości do nabywania umiejętności określonych w podstawie programowej?

TAK - 28
NIE - 1
NIE MAM ZDANIA - 7

2.Czy jest Pan/Pani zadowolona z metod pracy z dziećmi ?

TAK - 34
NIE - 0
NIE MAM ZDANIA - 2

3.Czy jest Pan /Pani zadowolona ze sposobu informowania o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka ?

TAK - 35
NIE - 0
NIE MAM ZDANIA - 1

4. Czy zdaniem Pana /Pani przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości dziecka ?

TAK - 25
NIE - 0
NIE WIEM -11

5.Czy zdaniem Pana /Pani przedszkole umożliwia rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień dzieci?

TAK -26
NIE - 0
NIE WIEM - 10

6.Czy zauważył/a Pan/Pani zmiany w postępach edukacyjnych swojego dziecka?

TAK - 35
NIE - 1
NIE WIEM - 0

7.W jakim stopniu zdaniem Pana /Pani przedszkole przygotowuje dzieci do nauki w szkole ?

Proszę podkreślić jedną wybraną odpowiedź.

BARDZO DOBRZE - 20
DOBRZE - 14
ŚREDNIO - 2
ŹLE - 0

Z analizy odpowiedzi wynika , że zdecydowana większość rodziców (28 spośród 36 ) pozytywnie ocenia warunki stwarzane w przedszkolu do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności.

Zdecydowana większość rodziców (34 na 36 ) deklaruje ,że jest zadowolona z metod pracy z dziećmi oraz z osiąganych przez nie postępów edukacyjnych (35 spośród 36 ).
Rodzice pozytywnie również oceniają sposoby informowania o postępach trudnościach rozwojowych dziecka ( 35 jest zadowolonych na 36 ).


Rodzice nieco gorzej oceniają działania przedszkola w zakresie :

Rozpoznawania potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka : większość rodziców (25 na 36 )pozytywnie ocenia działania przedszkola , 11 udzieliło odpowiedzi : nie wiem.

Rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień dzieci rodzice ocenili : tak – odpowiedzi – 26 , nie wiem – odpowiedzi – 10 .

Przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.
Większość rodziców –34 ocenia przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole jako bardzo dobre lub dobre , 2 rodziców oceniło średnio

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.