X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30393

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2013 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2016 r.

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego zawiera zadania do zrealizowania przez nauczyciela języka niemieckiego z uwzględnieniem zmian w rozporządzeniu dotyczącym awansu zawodowego z 2004 roku.

KIERUNKI ROZWOJU ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN

§ 8, ust.2,pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły 1 Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego.

2 Stosowanie w praktyce różnych metod nauczania języka niemieckiego.

3 Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej

4 Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań.
5 Opracowanie wyników końcowego egzaminu gimnazjalnego z języka obcego.

6 Propagowanie wśród uczniów języka niemieckiego- zorganizowanie wycieczka do Drezna

7 Opracowanie kwestionariuszy ankiet dotyczących funkcjonowania i znajomości przez uczniów WSO

8 Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej

9. Aktywna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami

10 Zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia

11. Doskonalenie kompetencji wychowawczej
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, analiza potrzeb szkoły, opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Przykładowe scenariusze zajęć

Ewaluacja planów wynikowych i systemów oceniania.
Opracowanie i gromadzenie zestawu nowych pomocy dydaktycznych.
Poszerzenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania, organizacja lekcji z ich wykorzystaniem.

Nanoszenie korekt i uzupełnień do planu kształcenia nauczanego przedmiotu.

Analiza wyników w programie Excel za pomocą wykresów, według badanych standardów.

Zorganizowanie wycieczki do Drezna-opracowanie materiałów do
cyklu lekcji o historii, zabytkach i kulturze tego miasta . Przygotowanie prezentacji multimedialnej o Dreźnie.

Przykłady ankiet wraz z opracowaniem wyników

Pogłębienie wiedzy poprzez udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz kursach zewnętrznych

Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w celu rozwiązywania problemów i preorientacji zawodowej,
z wydawnictwami- udział w konferencjach, spotkaniach, seminariach

Organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, konkursu recytatorskiego oraz konkursu o idiomach niemieckich..
Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.
Przygotowanie uczniów do konkursów pozaszkolnych.

Udział w konferencjach szkoleniowych.
Rozpoznanie sytuacji rodzinnej wychowanków

IX-X 2013

Termin uzależniony od organizatorów

§ 8, ust. 2,pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1 Korzystanie z urządzeń multimedialnych, programów komputerowych oraz internetu w praktyce szkolnej.

2 Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych

3 Demonstrowanie podczas lekcji prezentacji komputerowych, filmów edukacyjnych na komputerze

Przygotowywanie nowych narzędzi przydatnych do pracy
w szkole:
- wykorzystanie bazy szkolnej do opracowania scenariuszy i przeprowadzenia zajęć,
- korzystanie z materiałów znajdujących się na stronach internetowych,
- wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania gazetek
-wykorzystanie programów komputerowych do wypisywania świadectw i ocen semestralnych
-śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwania ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz wypełnianie formularzy zgłoszeń na stronach www.

Przygotowywanie artykułów do zamieszczenia na stronach internetowych portali edukacyjnych

Zebranie i przygotowanie prezentacji komputerowych, filmów edukacyjnych ,ich pokazy czasie lekcji

§ 8, ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1 Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli.

2 Dzielenie się wiedzą nabytą podczas zewnętrznych kursów doskonalących

3 Publikacje własnych scenariuszy na stronach internetowych.

4 Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów przedmiotowych

Wybór tematu, opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.

Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom

Udostępnienie scenariuszy dla szerszego grona nauczycieli.

Stała współpraca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych

§ 8, ust. 2,pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich 1 Opracowanie i wdrożenie programu szkolnego koła języka niemieckiego

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych

Okres stażu

§ 8, ust. 2,pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1 Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

2 Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków

4 Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego

Własne refleksje po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z nauczycielami.

Opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród wychowanków – uczniów klasy IC gimnazjum.

Organizacja wyjść do kina teatru i na wystawy

§ 8, ust. 2,pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1 Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.

2 Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

3 Współpraca z kuratorami społecznymi, policją
Zaplanowanie pracy na cały rok szkolny i realizacja zadań w oparciu o Szkolny Program Profilaktyki.
Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe,(Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka) wyjścia klasowe ,,Śladami Profesorów Lwowskich”

Kontakty z psychologiem i pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych.

Systematyczny kontakt z kuratorami społecznymi uczniów.
Pisanie opinii uczniów do sądu.

Okres stażu

Wg potrzeb

Cały okres stażu
& 8 ust. 2, pkt5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony 1 Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego.

Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu

Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem, w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotykanych trudności.

Opis i analiza przypadku z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Okres stażu

Opracowany plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji ze względu na ustawiczny proces zmian zachodzących w systemie edukacji.

mgr Agnieszka Jankowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.