X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 30401

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Elżbieta Sołtys
Nauczany przedmiot: język polski
Stopień awansu: nauczyciel mianowany
Wykształcenie: wyższe magisterskie i podyplomowe
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Przeanalizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:

- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 ze zm.);
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
poz. 393);
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz.267).
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm. ).

IX 2013 Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Gromadzenie dokumentacji. Okres stażu Zaświadczenia, opracowane materiały.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

V 2016

V – VI 2016 Sprawozdanie.

Ocena dorobku zawodowego.
Przeanalizowanie zasad funkcjonowania
i organizacji pracy szkoły. Analiza dokumentów:
Statut Szkoły, Program Wychowawczy,
Program Profilaktyki, WSO,
Regulaminy i procedury wewnętrzne szkoły.
IX – X 2013 Notatki.
Wzbogacanie własnego warsztatu i metod pracy poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela.

Wewnątrzszkolne formy:
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Zewnętrzne formy:
Udział w kursach, warsztatach, konferencjach i innych formach doskonalenia przeznaczonych dla nauczycieli języka polskiego oraz dla wychowawców, śledzenie fachowej literatury i czasopism. Okres stażu Protokoły posiedzeń rady pedagogicznej.
Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach.

Praca przy tworzeniu dokumentacji szkolnej. Praca w zespołach zadaniowych zgodnie z rozporządzeniami.
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Koordynowanie realizacji ścieżki czytelniczo-medialnej na lekcjach w klasach szóstych Prowadzenie dokumentacji, dzielenie si ę uwagami z innymi nauczycielami. 2013-2014 Sprawozdania z realizacji ścieżki.
Przygotowanie uroczystości szkolnych i klasowych.
Opracowanie scenariuszy apeli, imprez szkolnych i spotkań klasowych.
Przygotowanie uczniów. Okres stażu Scenariusze, zdjęcia, potwierdzenie dyrektora.
Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Przygotowanie i przeprowadzenie testów diagnozujących poziom wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w klasie IV, kontrolujących postępy uczniów klasy V, badających na bieżąco stopień przygotowania uczniów klasy szóstej do kwietniowego sprawdzianu.
Przeanalizowanie wyników, sformułowanie wniosków do dalszej pracy.
Okres stażu Arkusze testów, analizy wyników.
Wykorzystywanie wyników sprawdzianu szóstoklasisty w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Przeanalizowanie raportów CKE.
Opracowanie analizy sprawdzianu w części humanistycznej.
Przygotowanie analizy dla rodziców. Okres stażu

2013-2014

Raport wewnętrzny szkoły.
Praca z uczniem zdolnym. Przygotowywanie uczniów do konkursów: literackich, recytatorskich, ortograficznych, praca w komisjach konkursowych, opracowanie wyników konkursów, przygotowanie pomocy dydaktycznych, indywidualizacja pracy na lekcji. Okres stażu Dziennik zajęć.
Potwierdzenia uczestnictwa w konkursach, protokoły przebiegu konkursów, dyplomy uczniów. Regulaminy konkursów.
Pomoc uczniowi z trudnościami w nauce Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów klas IV- VI.
Pomoc w uzupełnianiu braków niezbędnych do realizacji minimum programowego, indywidualizacja pracy na lekcji. Okres stażu Dziennik zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych.
Wzbogacanie metod i form pracy o nowe metody aktywizujące.
Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
Współpraca z wydawnictwami.
Gromadzenie literatury specjalistycznej i pomocy naukowych.
Tworzenie pomocy dydaktycznych.


Okres stażu Materiały, spis pomocy i literatury.

Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów.
Aktywne uczestnictwo we wdrażaniu Szkolnego Systemu Oceniania.
Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania.
Ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania. Okres stażu Opracowany Przedmiotowy System Oceniania, analiza.

Współpraca z rodzicami. Spotkania z rodzicami.
Rozmowy ogólne i indywidualne. Pedagogizacja rodziców.
Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów mających problemy w nauce i sprawiających problemy wychowawcze.
Zaangażowanie rodziców w klasowe przedsięwzięcia. Okres stażu Dziennik zajęć lekcyjnych.

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadnia do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji
Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Korzystanie ze stron internetowych poświęconych zagadnieniom związanym z prawidłową realizacją ścieżek awansu zawodowego.

Przeglądanie stron internetowych, portali nauczycielskich związanych z problematyką pedagogiczno-wychowawczą.


Tworzenie pomocy dydaktycznych: testów, sprawdzianów, scenariuszy lekcji języka polskiego i lekcji wychowawczych, kart pracy, ankiet.
Praca w systemie kontroli frekwencji i postępów w nauce – Librus.

Sporządzanie i drukowanie świadectw uczniów przy pomocy programu komputerowego, podziękowań dla rodziców.
Sporządzanie w formie tabeli wyników z próbnych sprawdzianów w klasie VI oraz wyników badań w klasie IV i V. Okres stażu m.in. www.men.gov.pl
www.kuratorium.krakow.pl
www.menis.gov.pl

m.in.
www.literka.pl
www.eduseek.interklasa.pl
www.profesor.pl
http://chomikuj.pl
www.scholaris.pl,

Wydruki komputerowe.

www.librus.pl

Wydruki komputerowe, analizy testów.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną. Uczestniczenie w kursach doskonalących, szkoleniach, warsztatach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.
Okres stażu Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia.
Zastosowanie w pracy z uczniami komputera oraz tablicy interaktywnej. Przeprowadzanie lekcji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych, słowników i encyklopedii internetowych.
Opracowanie prezentacji komputerowych. Okres stażu Wydruki scenariuszy zajęć.
Wpisy w dziennikach lekcyjnych.
Wykaz stron internetowych.
Współpraca z zespołem ds. promocji szkoły. Opracowanie informacji i wykorzystanie ich w szkolnym biuletynie. Okres stażu Wydruk biuletynu.
Opracowanie scenariuszy
lekcji z języka polskiego z
wykorzystaniem pomocy
multimedialnych i
Internetu . Modyfikowanie proces nauczania dzięki opracowaniu scenariuszy lekcji z uwzględnieniem programów komputerowych i Internetu do nauki języka polskiego i kształcenia literackiego, uatrakcyjnienie procesu nauczania. Okres stażu Scenariusze lekcji.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z nauczycielami innych przedmiotów. Współpraca z nauczycielami przedmiotów humanistycznych:
Opracowanie wspólnej strategii przygotowania uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty.
Wymiana uwag. Współpraca wychowawcza z pedagogiem szkolnym i nauczycielami uczącymi w danej klasie:
uzgadnianie wspólnych rozwiązań występujących problemów.
Udostepnienie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych. Okres stażu Notatki.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego. Nawiązanie kontraktu zawierającego zasady współpracy z nauczycielem stażystą.

Obserwacja zajęć stażysty, prowadzenie zajęć otwartych.

Sporządzenie projektu oceny dorobku zawodowego stażysty. Okres stażu Kontrakt, harmonogram spotkań, notatki na temat omawianych zagadnień.

Projekt oceny dorobku zawodowego stażysty.
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu rady pedagogicznej. Opracowanie wyników i przedstawienie
radzie pedagogicznej raportu z badania wyników nauczania oraz z próbnego i kwietniowego sprawdzianu szóstoklasisty. Okres stażu

Dokumentacja szkolna.
Udostępnianie w Internecie własnych
materiałów dydaktycznych. Publikacja scenariuszy lekcji, testów, sprawdzianów i innych opracowań dydaktycznych. Okres stażu Wykaz stron internetowych, portali edukacyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt 4
Realizacja co najmniej trzech z sześciu zadań.
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji
Skonstruowanie planu pracy z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie PPP Analiza treści opinii wydanej przez PPP
Opracowanie kontraktu określającego zasady współpracy.
Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia. Okres stażu Kontrakty z uczniami.
Opracowanie
Programu zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego mającego na celu systematyczne przygotowanie uczniów klas szóstych do sprawdzianu. Prowadzenie zajęć dla uczniów klas VI : dwa spotkania w miesiącu dla całej klasy, dwa spotkania w miesiącu dla uczniów mających trudności w nauce. Okres stażu Dziennik zajęć pozalekcyjnych.
Opracowanie programu ortograficznego dla klas IV - VI Organizowanie zajęć z wykorzystaniem programu „Ortograffiti” w celu poprawy poziomu ortografii i interpunkcji wśród uczniów. Okres stażu Notatki, scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku pozalekcyjnym.
Opracowanie i wdrożenie programów wynikających z potrzeb szkoły.
Zaplanowanie i przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych w klasie IV związanych ze zdrowym trybem życia. 2013-2014 Zapis tematyki w dzienniku lekcyjnym.

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji
Organizacja wyjazdów klasowych i szkolnych. Zorganizowanie wyjść do teatru, muzeum, wycieczek turystyczno-krajoznawczych.
Okres stażu Karty wycieczek.
Współpraca z samorządem uczniowskim i PCK. Wspólne przygotowanie uroczystości szkolnych i lokalnych.
Zaangażowanie uczniów w akcje o charakterze społecznym i charytatywnym:
Zbieranie plastikowych nakrętek,
,,Sprzątanie świata”,
„Góra grosza”,
,,WOŚP”. Okres stażu Wpisy do dziennika lekcyjnego.
Rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów. Przygotowanie wybranych uczniów do udziału w konkursach humanistycznych. Okres stażu Regulaminy, karty uczestnictwa, dyplomy uczniów.

Zorganizowanie konkursu recytatorskiego Organizacja i przeprowadzanie konkursu recytatorskiego, przygotowanie uczniów do wzorowej recytacji. Okres stażu Protokół konkursu.

§8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji
Współpraca z pedagogiem szkolnym. Rozmowy na temat uczniów, wymiana informacji.
Organizacja zajęć indywidualnych: pedagog, nauczyciel, uczeń.
Organizacja zajęć klasowych przeprowadzonych przez pedagoga. Okres stażu Potwierdzenie przez pedagoga.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skawinie. Kierowanie uczniów wykazujących trudności dydaktyczne i wychowawcze do poradni w celu zdiagnozowania przyczyn niepowodzeń. Wdrażania zaleceń poradni w pracy z uczniem, opracowanie planu pomocy dla ucznia z dysfunkcjami. Okres stażu Opinie poradni.
Współpraca z Domem Kultury Podgórze w Krakowie oraz z Gminnym ośrodkiem Kultury w Mogilanach. Udział uczniów klas IV-VI w konkursach i zajęciach organizowanych przez Dom Kultury Podgórze. Okres stażu Poświadczenie uczestnictwa.
Współpraca z biblioteką szkolną. Uzupełnianie księgozbioru i pomocy dydaktycznych, aktywizowanie uczniów do korzystania z pomocy bibliotecznych. Okres stażu Notatki.

§8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji
Analiza dwóch
przypadków uczniów z
problemami edukacyjnymi
lub wychowawczymi Diagnoza problemów ucznia.
Opracowanie strategii pracy z uczniem.
Ewaluacja podjętych działań. Okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków.

Istnieje możliwość korekty planu rozwoju zawodowego oraz organizowania i prowadzenia innych zadań, których realizacja wynikać będzie z bieżących potrzeb i warunków szkoły.

Libertów, 30 sierpnia 2013 roku Zatwierdzam do realizacji
_________________________ ______________________

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.