X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30381
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
I. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego plan rozwoju zawodowego IX 2013
II. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
• Analiza dokumentacji szkoły i dostosowanie własnego planu rozwoju do wymagań szkoły, uczestniczenie w procesie tworzenia dokumentów szkoły w oparciu o wymagania szkoły czy przepisy prawa oświatowego
• posiadanie bieżących wiadomości, orientacja w zmianach oraz właściwe wykorzystanie przepisów w codziennej pracy IX 2013
III. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu podnoszenia jakości pracy szkoły
• Aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
• zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego okres stażu
• Samodzielne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, branżowych i publikacjach internetowych skatalogowanie literatury, czasopism, strony internetowe
IV. Doskonalenie kompetencji wychowawczych
• Opracowywanie i wdrażanie programu wychowawczego klasy.
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
• plan pracy wychowawcy klasowego, notatki okres stażu
V. Współtworzenie zasad, procedur funkcjonowania szkoły
• Udział w pracach zespołu do spraw ewaluacji

VI. Współpraca z Samorządem Szkolnym przy organizacji uroczystości szkolnych
• Organizacja uroczystości szkolnych we współpracy z samorządem szkolnym
VII. Działanie na rzecz promocji szkoły w środowisku
• Udział w zespole do spraw promocji szkoły, udział w przygotowaniach uroczystości szkolnych czy w organizacji Dni Drzwi Otwartych Szkoły
VIII. Współpraca z gazetą lokalną
• Opracowywanie treści artykułów z przeprowadzonych ważnych imprez czy uroczystości szkolnych
IX. Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych oraz olimpiad ogólnopolskich Organizowanie konkursów szkolnych z podstaw przedsiębiorczości, z wiedzy hotelarskiej, ekonomicznej, z wiedzy o rachunkowości
X. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
• Ukończenie odpowiednich studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego nadających nowe kwalifikacje zawodowe
XI. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opis realizacji planu rozwoju zawodowego, autorefleksja
§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
• Korzystanie z portali edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy z zakresu dydaktyki, metodyki nauczania
• wykaz adresów najczęściej odwiedzanych stron internetowych, pomoce dydaktyczne, notatki
• Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
• Umieszczanie przykładowych konspektów lekcji na stronie internetowej
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
2. Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz całej dokumentacji awansu zawodowego
• Zamieszczanie informacji o konkursach i osiągnięciach uczniów na stronie internetowej szkoły
• Korzystanie z programów pakietu Office i programu Power Point w tworzeniu własnego warsztatu pracy scenariusze lekcji, testy, karty pracy, sprawdziany, prezentacje komputerowe
• Opracowywanie analiz wyników egzaminu zawodowego i konstruowanie planów naprawczych
• Tworzenie testów i zadań na próbne szkolne egzaminy zawodowe dla maturzystów

§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Pełnienie funkcji przewodniczącej przedmiotów hotelarskich
• Czynny udział w spotkaniach zespołu, wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowywanie planów pracy komisji, protokołów, sprawozdań
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
• Prowadzenie zajęć otwartych z nauczanych przedmiotów scenariusze zajęć,
3. Współpraca z nauczycielami języków obcych
• Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom, informowanie o wszystkich zmianach kształcenia zawodowego
4. Koordynowanie Powiatowego Konkursu „Savoir vivre’u”
• Kontynuowanie organizowania z członkami komisji przedmiotów hotelarskich konkursu „Savoir vivre’u” dla uczniów szkół gimnazjalnych
5. Nawiązanie współpracy z wykładowcami wyższych uczelni w Polsce
• Organizowanie spotkań lub wykładów dla młodzieży z przedstawicielami uczelni.
6. Współpraca z nauczycielami w ramach zespołu wychowawczego
• Udział w spotkaniach zespołu, wymiana poglądów, uwag, spostrzeżeń
§8 ust.2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania

1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
• Aktywne uczestnictwo w pracach egzaminatorów w zawodzie technik hotelarstwa
• Udział w sprawdzaniu prac egzaminacyjnych organizowanych przez OKE
2. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce
• Przygotowywanie młodzieży do egzaminów zawodowych
§8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
• Prowadzenie fakultetów przygotowujących uczniów do egzaminu zawodowego oraz zajęć wyrównawczych z podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów hotelarskich
2. Współpraca z pracownikami Tomaszowskiego Muzeum
• Udział w warsztatach, wykładach czy pokazach organizowanych w muzeum
3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
• Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów
4. Uczestniczenie w organizowaniu wycieczek (imprez) klasowych i szkolnych
• Integracja zespołu klasowego i całego środowiska uczniowskiego poprzez organizowanie wycieczek i uroczystości szkolnych wynikających ze szkolnego kalendarza
5. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
• Organizowanie konkursów, wycieczek do hoteli, wyjazdów na ogólnopolskie olimpiady
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
6. Uczestniczenie w działaniach szkoły zmierzających do poprawy „bazy szkoły”
• Ubieganie się o środki unijne czy pozyskiwanie nagród na szkolne konkursy
§8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami państwowymi, samorządowymi lub innymi podmiotami pomagającymi w pracy dydaktyczno wychowawczej
• Współpraca z pedagogiem szkolnym, z zespołami nauczycieli, doradcami metodycznymi i z innymi instytucjami w zależności od potrzeb
2. Współpraca z wydawnictwami działającymi na rzecz edukacji
• Udział w warsztatach i kursach organizowanych przez wydawnictwa
3. Udział w organizowaniu akcji na rzecz pomocy społecznej
• Współorganizowanie akcji na rzecz dzieci z Domów Dziecka
• Udział w akcji „Sprzątanie świata”

§8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

• Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
• Własna obserwacja uczniów
• Analiza orzeczeń i opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej
• Poznanie sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia
• Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych
2. Współpraca z rodzicami
• Nawiązanie ścisłej współpracy na płaszczyźnie wychowawca – rodzice
• Ustalenie zasad wzajemnej pomocy w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów uczniów mających trudności edukacyjne i wychowawcze
• Rozmowy indywidualne
3. Pogłębienie umiejętności i wiedzy w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych
• Analiza literatury fachowej o tematyce wychowawczej
• Sporządzanie planu pracy wychowawczej klasy
4. Zapobieganie patologiom i niewłaściwym zachowaniom uczniów
• Przeprowadzanie lekcji na temat agresji, zasad dobrego zachowania, poruszanie tematyki współczesnych problemów cywilizacyjnych
• Współpraca z pedagogiem szkolnym
5. Powyższy plan w trakcie realizacji może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.