X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30037
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Sabina Naskrętska
Placówka oświatowa: Przedszkole Samorządowe w Miliczu
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015 – 31.05.2018 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: nauczyciel dyplomowany mgr Iwona Kanas
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Elżbieta Gągała


Akty prawne §7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013, poz. 393)


§ 7 ust1. pkt1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp. / Zadania do wykonania / Formy realizacji / Termin / Sposób dokumentowania

1. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Przygotowanie, organizowanie i współorganizowanie uroczystości przedszkolnych:
a) Andrzejki;
b) Mikołajki;
c) Jasełka;
d) Dzień Babci i Dziadka;
e) Powitanie Wiosny;
f) Zajączek,
g) Dzień Mamy i Taty
h) Piknik Rodzinny
i) Dzień Dziecka;
j) Pożegnanie przedszkola,
k) Pasowanie na przedszkolaka,
l) Bal karnawałowy.
3. Współpraca podczas organizacji imprez ogólnoprzedszkolnych- Festyn Rodzinny, Spartakiada
4. Przygotowanie wychowanków do udziału w różnorodnych konkursach.
5. Uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno- wychowawczych placówki.
6. Realizacja programu w zakresie bezpieczeństwa „Bezpieczny przedszkolak”
7. Wykonywanie dodatkowo powierzonych zadań w placówce. W okresie stażu

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

• Potwierdzenie obecności
• Scenariusze imprez, sprawozdania, zdjęcia
• Potwierdzenie dyrektora
• Dyplomy

• Potwierdzenie dyrektora

§ 7 ust 1. pkt 2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1 Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu /zespół wychowawczy i samokształceniowy/.
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
3. Udział w warsztatach metodycznych - konferencjach.
4. Podjęcie nauki na studiach podyplomowych na kierunku „Wczesne nauczanie języka angielskiego”
5. Powiększanie przedszkolnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej poprzez tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą w przedszkolu.
6. Opracowanie materiałów na Rady Szkoleniowe.
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, pomocy, dekoracja sali itp.

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

• Potwierdzenie obecności
• Potwierdzenie obecności
• Zaświadczenia
• Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
• Referaty
• Zbiór pomocy dydaktycznych

2 Prowadzenie dokumentacji

1. Wpisy w dzienniku zajęć.
2. Założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, obserwacji dziecka.
3. Miesięczne plany pracy. Na bieżąco • Dziennik zajęć
• Plany pracy
• Teczki współpracy z rodzicami i obserwacji dzieci


§ 7 ust. 1 pkt. 3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1 Przepisy dotyczące systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania przedszkola.

1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z 1-go grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z 1-go marca 2013 r.,
- Rozporządzenie Men z 14-go listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie Oświaty
2.Udział w konferencjach o systemie oświaty.
3. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.
4. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
5. Wdrażanie Kodeksu Przedszkolaka i Konwencji Praw Dziecka.
6. Organizacja wycieczek przedszkolnych W okresie stażu

W okresie stażu
Systematycznie
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

• Własne notatki
• Zaświadczenia
• Potwierdzenie obecności
• Własne notatki
• Własne notatki
• Karty wycieczek

§ 7 ust. 2 pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.

1 Procedury awansu zawodowego.

1. Analiza i wdrażanie przepisów prawa oświatowego regulujący system awansu zawodowego.
2. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania.
3. Udział w Radach Pedagogicznych oraz kursach i warsztatach poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji.
4. Uaktualnienie własnej wiedzy na temat awansu (portale internetowe, literatura fachowa).
5. Śledzenie stron internetowych MENiS
6. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi: program E. Gruszczyk- Kolczyńskiej z zakresu rozwijania pojęć matematycznych

Początek stażu
Zgodnie z przepisami prawa
Zgodnie z planem posiedzeń Rady, harmonogram warsztatów i kursów
W okresie stażu
W okresie stażu

• Akty prawne
• Wniosek, plan rozwoju, sprawozdania
• Notatki
• Biblioteczka
• Scenariusze zajęć

2. Współpraca z opiekunem stażu.

1. Ustalenie zasad współpracy – zawarcie kontraktu.
2. Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju.
3. Opracowanie projektu sprawozdania.
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
6. Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji działań edukacyjnych.
7. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
8. Zorganizowanie z opiekunem stażu konkursu ogólnopolskiego.

Wrzesień 2015
Wrzesień 2015
Czerwiec 2018
W ciągu stażu
W ciągu stażu
W ciągu stażu
Rok szkolny 2016/2017

• Kontrakt
• Wniosek, plan rozwoju
• Sprawozdanie
• Scenariusze zajęć, notatki
• Scenariusze zajęć
• Notatki, wnioski
• Notatki

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

1. Dokumentowanie przebiegu realizacji planu zawodowego w tym zadań dotyczących pracy przedszkola.
2. Znajomość dokumentacji dotyczącej organizacji pracy przedszkola.
3. Doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć.

Na bieżąco
Początek każdego roku
W okresie stażu

• Zgromadzona dokumentacja
• Potwierdzenie opiekuna stażu
• Scenariusze zajęć

4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

1. Wdrożenie do pracy własnych wniosków z udziału w Radach Pedagogicznych poświęconym problemom wychowawczym w Przedszkolu.
2. Udział w formach szkolenia zawodowego: różnego rodzaju kursach, seminariach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach przedmiotowych.
3. Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej w celu zwiększenia poziomu umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej.
4. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
5. Uzupełnienie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych.

W okresie stażu, zgodnie z planem pracy Rady Pedagogicznej
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

• Notatki
• Potwierdzenia, zaświadczenia
• Biblioteczka
• Notatki, biblioteczka
• Zbiór środków dydaktycznych

5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

1. Wdrażanie aktywnych metod w czasie zajęć (Klanza, Sherborne, C. Orffa, Labana, Dennisona)
2. Organizowanie imprez przedszkolnych.
3. Realizacja własnych projektów edukacyjnych:
- „ Przedszkolni Ekspertusie”
-. „..........”
4. Opracowywanie pomocy dydaktycznych - samodzielne projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych (np. plansze, historyjki, dekoracje, gazetki, napisy, ilustracje).
5. Tworzenie narzędzi pomiarów dydaktycznych
6. Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteczki pedagogicznej.

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

• Scenariusze zajęć
• Scenariusze imprez
• Projekty edukacyjne
• Wykonane pomoce dydaktyczne, zdjęcia
• Ankiety
• Referaty, literatura, artykuły

6. Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu, podejmowanie proponowanych zadań.

1. Pomoc w przygotowaniu imprez między przedszkolnych.
2. Uczestniczenie w pracach zespołu do spraw promocji oraz ewaluacji.
3. Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
4. Wykonywanie dodatkowych zadań przydzielonych przez dyrektora.
5. Członkostwo w Stowarzyszeniu „Szansa dla malucha”

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

7. Współpraca z rodzicami

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
2. Włączanie rodziców w realizację zadań planu pracy.
3. Pomoc przy organizowaniu oraz organizacja imprez przedszkolnych.
4. Opracowanie harmonogramu współpracy z rodzicami na każdy rok przedszkolny.
5. Organizowanie spotkań grupowych dla rodziców.
6. Organizowanie konkursów.

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

• Własne notatki
• Własne notatki
• Własne notatki
• Własne notatki
• Plany współpracy, scenariusze zajęć
• Lista obecności rodziców


§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1 Poznawanie sytuacji rodzinnej dzieci uczęszczających do przedszkola.

1. Poznawanie sytuacji rodzinnej dzieci poprzez rozmowy z rodzicami, wywiady, konsultacje z wychowawcami, rozmowy indywidualne z rodzicami, zebrania z rodzicami
2. Obserwowanie dzieci w przedszkolu i poza nim (wycieczki, spacery itp.)
3. Poznanie środowisk w jakich żyją i mieszkają dzieci.
4. Indywidualne kontakty z dzieckiem.
5. Uwzględnienie w pracy specyficznych elementów środowiska lokalnego i jego potrzeb.
6. Aktualizowanie i wdrażanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w wieku 3 – 6 lat.
7. Organizowanie pomocy dzieciom z rodzin biednych. W okresie stażu

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

• Notatki
• Własne notatki
• Własne notatki
• Plany pracy, scenariusze zajęć
• Wykaz literatury

2 Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność przedszkola.

1. Udział w konkursach organizowanych przez inne przedszkola.
2. Udział w zajęciach prowadzonych przez Ośrodek Kultury.
3. Współpraca z wolontariuszami.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. (Logopeda, Pedagog, Psycholog)
5. Spotkania z ciekawymi ludźmi:
- Stomatolog
- Pielęgniarka
6. Współpraca z osobami i instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola:
- Dom Kultury,
- Policja,
- Straż Pożarna.
- Liceum Ogólnokształcące ( przy realizacji projektu)
- Biblioteka Dziecięca
- inne

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

• Scenariusze zajęć oraz imprez
• Plan pracy i własne notatki
• Notatki
• Własne notatki
• Notatki
• Grafik spotkań, scenariusze, zdjęcia

3 Uaktywnienie środowiska przedszkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych, ekologicznych.

1. Organizacja i włączanie się do akcji i charakterze ekologicznym.
2. Organizacja różnorodnych konkursów: (opracowywanie regulaminów- rozpowszechnianie ich w okolicy)
- Świąteczne ozdoby
- Wielkanocne pisanki
3. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy:
- Park,
- Poczta,
- Zakłady pracy
- Do środowisk przyrodniczych (lasy, stawy)
4. Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
5. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
6. Praca z dziećmi zdolnymi.
7. Nawiązanie współpracy z nauczycielami szkoły.
8. Pozyskiwanie sponsorów.
9. Udział w akcjach
- „ Ciepła miska dla schroniska”
- „ Góra grosza”
- „ Dzień Ziemi”
- „ Dzień Wody”

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

• Scenariusze zajęć
• Dokumentacja
• Scenariusze wycieczek, zdjęcia
• zdjęcia


§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1 Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela.

1. Korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych w opracowywaniu zajęć.
2. Opracowywanie przy pomocy komputera pomocy, scenariuszy i środków dydaktycznych.
3. Przygotowanie i opracowanie dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

W okresie stażu

• Scenariusze zajęć
• Scenariusze zajęć, środki dydaktyczne
• Dokumentacja przebiegu stażu

2 Wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym.

1. Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów (np. rebusy, krzyżówki, dyplomy, kolorowanki, gry edukacyjne i logopedyczne, zaproszenia, podziękowania, wizytówki)
2. Przygotowanie prezentacji multimedialnych.
3. Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
4. Opracowanie różnych narzędzi pomocy dydaktycznych.
5. Prowadzenie strony internetowej przedszkola W okresie stażu

W okresie stażu
W okresie stażu

• materiały dydaktyczne
• Strona internetowa

3 Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku

1. Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W okresie stażu

• Wykaz literatury


§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i logopedii oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1 Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i logopedii.

1. Aktywne kształcenie poprzez studiowanie literatury fachowej w celu rozwiązywania konfliktów, zapobieganiu agresji, integrowaniu grupy, przełamywaniu barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie poznanych metod.
2. Udział w kursach i warsztatach pogłębiających wiedzę i wykorzystywanie jej podczas zajęć i zabaw oraz w pracy indywidualnej.
3. Korzystanie z zasobów Internetu w celu poszerzania wiadomości.

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

• Spis literatury, notatki własne
• Potwierdzenia udziału
• Spis stron www

2 Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.

1. Bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych.
2. Stosowanie w trakcie zajęć metod aktywizujących, integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji.
3. Wygłaszanie referatów.

W okresie stażu
Na bieżąco
Na bieżco

• Notatki własne
• Konspekty, scenariusze

3 Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych do pracy.

1. Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami, życzliwości, otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole. Na bieżąco • opinia opiekuna stażu


§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.

1 Znajomość przepisów systemu oświaty.

1. Znajomość dokumentacji i umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty:
- rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o Systemie Oświaty
- Konwencja Praw Dziecka.
2. Stosowanie i wdrażanie przepisów prawa oświatowego: podstawa programowa, statut przedszkola, plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na aktualny rok, regulamin placówki, regulamin bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy, procedury, regulamin dotyczący organizacji imprez i wycieczek.
3. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.
4. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. W okresie stażu

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

• Dokumenty
• Potwierdzenie dyrektora, umiejętność korzystania z prawa
• Zaświadczenia
• Zgromadzone przepisy, artykuły

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.