X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30042
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - wychowawca świetlicy

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego.
Analiza aktów prawnych w zakresie awansu zawodowego,
opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, świadectw, dyplomów, scenariuszy, konspektów, planów i innych dokumentów. Cały okres stażu. Świadectwa, dyplomy, scenariusze, konspekty, plany, programy, inne dokumenty.

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opracowanie zgromadzonej dokumentacji, analiza osiągniętych wyników, sformułowanie wniosków. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ocena dorobku zawodowego za okres stażu.

Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne Poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. Poprawnie sformułowany wniosek.


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Wstępna analiza własnych umiejętności.
Autorefleksja. Teczka osiągnięć zawodowych.
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Wybór odpowiedniej tematyki szkoleń opracowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli. Okres stażu Świadectwa ukończenia,materiały szkoleniowe.
3. Aktywny udział w wewnątrz - szkolnym doskonaleniu. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Okres stażu Potwierdzenia udziału materiały ze szkoleń.
4. Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań w szkole. Redagowanie Kroniki Szkolnej, udział w komisjach konkursowych, współprowadzenie strony internetowej szkoły, promowanie szkoły.
Okres stażu. Potwierdzenie dyrektora szkoły, fotografie, protokoły z konkursów.
5. Opieka nad plastycznym wizerunkiem szkoły. Aktualizacja tablic szkolnych, ekspozycja prac plastycznych uczniów, wystrój szkoły z okazji świąt. Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły, fotografie.
6. Oprawa plastyczna uroczystości szkolnych. Współpraca z nauczycielami odpowiedzialnymi za daną uroczystość szkolną, wykonanie projektów, praca nad scenografią, montaż. Okres stażu. Potwierdzenie dyrektora szkoły, fotografie.
7. Sprawowanie opieki nad salami świetlicy szkolnej Gromadzenie potrzebnych do zajęć pomocy dydaktycznych,
kompletowanie biblioteczki (książki, czasopisma), wykonywanie gazetek tematycznych. Okres stażu. Wykaz zbioru książek i czasopism, fotografie, wykonane pomoce dydaktyczne, potwierdzenie dyrektora szkoły.
8. Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę i umiejętności. Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, analiza nowości wydawniczych w wybranych obszarach. Na bieżąco. Recenzje literatury, notatki
wykaz przyswojonych pozycji.
9. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych. Udział w pracy zespołów aktualizujących i tworzących szkolne dokumenty. Okres stażu. Protokoły z pracy zespołów, opracowane materiały, potwierdzenie dyrektora szkoły
10. Udział w zajęciach otwartych. Obserwacja i prowadzenie zajęć otwartych.
Okres stażu. Zaświadczenia.
11 Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy. Kontakty z rodzicami, opiekunami i wychowawcami uczniów. W okresie całego stażu. Wnioski z rozmów.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

12. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
Prezentacje multimedialne. Korzystanie z encyklopedii multimedialnych, opracowanie i wykorzystanie materiałów metodycznych i dydaktycznych związanych
z pracą w świetlicy szkolnej.
Przygotowanie rebusów, krzyżówek i projektów dyplomów.
Okres stażu. Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.
Prezentacje multimedialne.
13. Korzystanie z Internetu w życiu codziennym w pracy zawodowej. Śledzenie aktualności na portalach internetowych i zmian w przepisach prawa oświatowego.
Okres stażu. Wydruki stron.
14. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły.
Okres stażu. Teczka „Awans zawodowy”.
15. Promowanie twórczości uczniowskiej na stronie
internetowej szkoły. Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno – wychowawczą. Okres stażu. Adres strony internetowej.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

16. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Opracowanie scenariuszy zajęć, ich omówienie.
Okres stażu. Scenariusze zajęć
17. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów. Rozmowy z nauczycielami.
Organizowanie uroczystości szkolnych. Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
18. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.Przygotowanie planu i umieszczenie go na stronie internetowej.Okres stażu. Opublikowane materiały
19. Umieszczanie na forach internetowych scenariuszy zajęć.
Udostępnienie scenariuszy i konspektów zajęć świetlicowych z ciekawych imprez i uroczystości.
W okresie całego stażu.
Scenariusze, adresy stron internetowych
20. Wymiana poglądów i doświadczeń między nauczycielami pracującymi w świetlicy. Konsultacje. Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora.
21. Praca w zespole przedmiotowym Tworzenie planu pracy zespołu. Opracowanie harmonogramu konkursów szkolnych. Okres stażu. Sprawozdania z pracy.


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

22. Opracowanie i wdrożenie ekologicznego programu edukacyjnego „Woda źródłem życia”. Konsekwentna realizacja zaplanowanych działań. Ewaluacja programu. Okres stażu Zatwierdzony program.


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

23. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom z problemami. Diagnozowanie środowiska uczniów. Rozmowy z rodzicami. Organizowanie pomocy uczniom. Okres stażu. Notatki, zapisy w dzienniku.
24. Udział w realizacji programu profilaktyki
prozdrowotnej. Omawianie i promowanie podczas zajęć wychowawczych celów i zadań programu
profilaktyki. Okres stażu. Scenariusze zajęć.
25. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie świetlicy. Opracowanie pytań. Przygotowanie nagród. Okres stażu. Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów.
26. Udział w konkursach szkolnych.
Przygotowanie uczniów.
Okres stażu. Potwierdzenie organizatorów konkursów.
27. Organizowanie uroczystości i imprez
Zorganizowanie imprez integrujących uczniów:
-Andrzejki
- Zabawa karnawałowa
- Walentynki
- Dzień Dziecka
- inne.
Okres stażu. Zapisy w dzienniku. Harmonogram.
28. Uczestnictwo w realizacji zadań wykraczających poza obowiązki służbowe. Uczestnictwo w pracach na rzecz promocji szkoły poprzez organizowanie uroczystości środowiskowych oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Okres stażu. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
29. Wdrożenie świetlicy do akcji „Czytające szkoły” związanej z programem „Cała Polska czyta dzieciom”. Czytanie uczniom przebywającym w świetlicy wybranych książek z literatury dziecięcej. Zachęcanie do samodzielnego czytania. Rozwijanie zainteresowania książką. W okresie całego stażu
Potwierdzenie, zdjęcia.
30. Udział w projektach szkolnych. Aktywny udział w projektach szkolnych. Okres stażu. Zdjęcia, wpis do kroniki szkolnej, sprawozdanie z przebiegu imprez.
31. Udział w konkursie „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniom” organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Realizacja wyznaczonych zadań. Okres stażu Potwierdzenie organizatora konkursu


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

32. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Systematyczne spotkania i rozmowy. Okres stażu Potwierdzenie współpracy.
33. Współpraca ze szkolną higienistką.
Cykl pogadanek na temat „Zdrowego stylu życia”.
Okres stażu. Wpisy w dzienniku.
34. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych. Okres stażu. Potwierdzenie współpracy.
35. Współpraca z nauczycielami szkoły.
Korelacja działań i zadań dydaktyczno-wychowawczych.
Okres stażu. Wspólnie organizowane konkursy i wycieczki, zdjęcia, programy wycieczek i konkursów.
36. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.
Prowadzenie i współuczestniczenie w akcjach. Zbieranie surowców wtórnych. Okres stażu. Zdjęcia, sprawozdanie.
37. Współpraca z policją, strażą pożarną oraz strażą miejską. Organizacja spotkań z policjantem, strażnikiem miejskim lub strażakiem. Przeprowadzenie zajęć na temat zachowania bezpieczeństwa. Prezentowanie filmów edukacyjnych.
W okresie stażu. Zdjęcia, sprawozdania z przebiegu spotkań.
38. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury i organizacjami poza szkolnymi. Zorganizowanie warsztatów. Okres stażu. Dyplomy, zdjęcia, kronika.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

39. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Obserwacja i analiza badanego problemu, zbieranie informacji, określenie przyczyny i dynamiki zjawiska, zaproponowanie metody rozwiązania tego problemu i wdrożenie jej. Okres stażu. Opracowany opis i analiza
40. Poszerzanie wiedzy i kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci.
Pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjno- wychowawczych z pomocą literatury fachowej. Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem i rodzicami.
W okresie stażu. Zeszyt wychowawczy.

41. Poznanie warunków środowiskowych i sytuacji rodzinnej uczniów, umiejętność rozpoznawania problemów środowiska dzieci. Wywiad, obserwacja, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Okres stażu. Opis przypadku.

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

OPRACOWAŁA
.......................................

ZATWIERDZAM

......................................
(podpis dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.