X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30030
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

I. Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko: Aleksandra Folek
2. Nazwa i adres placówki: Zespół Szkół „OMEGA” im. Górnośląskich Noblistów , ul. Gliwicka 276, 40-862 Katowice
3. Stanowisko: nauczyciel języka hiszpańskiego, wychowawca świetlicy
4. Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie
Odbyte studia:

- Uniwersytet Śląski w Katowicach – język hiszpański, specjalność tłumaczeniowa
- Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach- studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne (w trakcie; planowany termin zakończenia- luty 2016 r.)

II. Staż:
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2016r.
3. Opiekun stażu: mgr Monika Tomaszewska
4. Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.09.2015r. do 31.05.2016r.)

III. Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

IV. Cele szczegółowe stażu
1) Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
• przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
• sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
• sposobu prowadzenia dokumentacji obwiązującej w świetlicy,
• przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2) Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie tych zajęć.

3) Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły oraz omówienie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.

4) Podniesienie kompetencji zawodowych poprzez uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego oraz poprzez samokształcenie. (§ 6 ust. 1-4 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004 r.).
5) Wspieranie twórczej aktywności dzieci.
6) Pomaganie uczniom w nauce i wyrównywanie braków szkolnych.
7) Pogłębianie kontaktu z rodzicami i wychowawcami klas.

V. Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji obowiązującej w szkole. (§6 ust.2 punkt 1)

LP. ZADANIA FORMY
REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(DOWODY REALIZACJI) TERMIN
1. Poznanie
procedury
osiągnięcia
awansu
zawodowego.
Analiza karty
nauczyciela.
Poznanie przepisów
prawa oświatowego
dotyczących awansu
zawodowego.
Napisanie planu
rozwoju
zawodowego.
Dyrektor szkoły,
opiekun stażu. Opracowanie
i zatwierdzenie planu
rozwoju zawodowego. Wrzesień.
2.
Nawiązanie
współpracy
z opiekunem
stażu.
Bezpośrednia
rozmowa, zawarcie
kontraktu
z opiekunem. Opiekun stażu.
Opracowanie zasad
współpracy i harmonogramu spotkań,
rozmowy, hospitacje. Wrzesień oraz na bieżąco.
3. Poznanie
organizacji i zasad
funkcjonowania
szkoły.
Udział w Radach
Pedagogicznych i
zespołach samo-
kształceniowych.
Opiekun stażu,
Dyrektor,
nauczyciele. Lista obecności
na
Radach Pedagogicznych
i zespołach
samokształceniowych. Na bieżąco.
4.
Poznanie:
a) obowiązującej
dokumentacji:
statut szkoły,
program
wychowawczy,
b) dokumentów
związanych
z zajęciami
opiekuńczo-
wychowawczymi:
dziennik zajęć
wychowawczych,
rozkłady zajęć itp.
Analiza
dokumentacji,
dokonywanie
samodzielnych
wpisów do
dzienników. Opiekun stażu,
Dyrektor. Wpisy w dziennikach.
Wrzesień/
październik.
5. Zapoznanie się z zasadami prowadzenia i obsługi e-Dziennika LIBRUS

Zapoznanie się z zasadami obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład.
Dokumentowanie lekcji w e-Dzienniku LIBRUS (tematy lekcji, lista obecności, rozkłady materiału).

Korzystanie z poczty e-Dziennika LIBRUS do przekazywania ważnych informacji zarówno uczniom jak i nauczycielom.

Systematyczny monitoring frekwencji i postępów w nauce uczniów
Opiekun stażu, Dyrektor. Zapisy w e-Dzienniku LIBRUS. Wrzesień oraz na bieżąco.
6. Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych.
Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych, praca w zespołach przedmiotowych oraz współpraca z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym, wychowawcami uczniów, ich rodzicami.
Opiekun stażu,
Dyrektor,
nauczyciele. Obecność na zebraniach i radach pedagogicznych - listy obecności
Na bieżąco.
7. Samokształcenie i pogłębianie umiejętności w zakresie wykonywania pracy nauczyciela.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Uczestniczenie w spotkaniach z opiekunem stażu oraz analiza obserwowanych zajęć.

Udział w formach doskonalenia zawodowego.

Opiekun stażu. Notatki z hospitacji.

Notatki ze spotkań.

Zaświadczenia,
certyfikaty. Na bieżąco.
8.
Poznanie
przepisów
bezpieczeństwa
i higieny pracy
w szkole.
(Szkolenia BHP.)
Udział w szkoleniu
wewnętrznym oraz
literatura
obowiązujących
aktów prawnych.
Opiekun stażu,
Dyrektor. Oświadczenie o znajomości
przepisów i udział w szkoleniu.
Wrzesień/
październik.
9. Dokumentacja
realizacji planu
rozwoju
zawodowego. Gromadzenie
dokumentacji
potrzebnej do
uzyskania awansu
zawodowego. Opiekun stażu. Opis dokumentów działań
programów, scenariuszy,
wydarzeń itp. Na bieżąco.
10.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Opiekun stażu. Sprawozdanie z realizacji stażu. Maj
11.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Sporządzenie wniosku
Przygotowanie dokumentacji. Opiekun stażu. Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu. Maj


2. Rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły oraz umiejętności analizy i wyciągania wniosków z przeprowadzonych i obserwowanych zajęć. ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r., §6 ust.2 pkt.2)

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(DOWODY REALIZACJI)
TERMIN
1.

Obserwacja zajęć
prowadzonych
przez opiekuna lub
innego nauczyciela
oraz pedagoga
szkolnego.
Obserwacja według
wcześniej
opracowanych
narzędzi, omówienie
i zapisanie jej
wyników. Dyrektor,
opiekun stażu,
pedagog szkolny,
nauczyciele. Wnioski z obserwacji. Co najmniej raz w miesiącu.
2.
Prowadzenie zajęć
w obecności
opiekuna, innego
nauczyciela lub
dyrektora.
Opracowanie
scenariusza zajęć. Dyrektor,
opiekun stażu,
pedagog szkolny,
nauczyciele.
Konspekty z zajęć,
wnioski i uwagi
do realizacji. Co najmniej raz w miesiącu.

3.
Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy - dobór podręczników, zeszytów ćwiczeń, czasopism, słowników, testów diagnostycznych, planów wynikowych, stron internetowych związanych z nauczaniem języka hiszpańskiego.

Uczestnictwo w kursach, szkoleniach, i warsztatach metodycznych oraz udział w dostępnych formach dokształcania.

Konsultacje w szkolnej bibliotece - sprawdzenie dostępnych materiałów do nauki języka hiszpańskiego.

Tworzenie oraz gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych.

Opiekun stażu,
Dyrektor,
nauczyciele.

Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy

Podręczniki, płyty, czasopisma, notatki.

Na bieżąco.
4.
Ocena własnych
umiejętności,
analiza mocnych i
słabych stron
własnej
działalności.

Działanie
autorefleksyjne,
dokumentacja efektów
własnej pracy.
Opiekun stażu. Autorefleksja.

Samoocena. Na bieżąco.
5. Wspomaganie
aktywności
twórczej dzieci.
Udział wychowanków
w konkursach.

Współorganizowanie
konkursów.

Dyrektor,
opiekun stażu
organizatorzy. Potwierdzenia
od organizatorów,
dyplomy,
sprawozdania
z organizacji konkursów. W trakcie
stażu.
6. Pomoc w nauce
i wyrównywaniu
braków szkolnych.
Odrabianie z dziećmi
zadań domowych,
gry i zabawy
edukacyjne.
Dyrektor,
opiekun stażu.
Potwierdzenie
opiekuna stażu. W trakcie
stażu.
7. Doskonalenie
multimedialnych
technik pracy.
Publikacja w internecie
planu rozwoju
zawodowego.

Przygotowanie
dokumentacji stażu
w formie
elektronicznej.
Opiekun stażu,
nauczyciel
informatyki. Teczka stażysty,
płyta z zapisem
elektronicznym. W trakcie
stażu.
8.
Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem. - Rozbudzanie zaangażowania i motywacji uczniów na lekcji oraz poza nią.
Udział uczniów w konkursach językowych, projektach, wyjścia edukacyjne.
Wskazywanie uczniom dostępnych źródeł i form samodzielnej nauki języka (podręczniki, materiały z Internetu, czasopisma). Opiekun stażu. Prezentacja prac uczniów w sali językowej, na stronie internetowej szkoły, konspekty zajęć. Na bieżąco.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(DOWODY REALIZACJI)
TERMIN
1. Zapoznanie się
z programem
wychowawczym
szkoły
oraz z planem
opiekuńczo
wychowawczym
świetlicy.
Zapoznanie
z programem
wychowawczym szkoły
i określenie zadań
nauczyciela –
wychowawcy świetlicy.
Wybór tematów
na bieżący rok.

Dyrektor,
opiekun stażu,
nauczyciele
świetlicy.
Opracowany plan
opiekuńczo –
wychowawczy świetlicy
i plan cykli
tematycznych. Wrzesień/ październik.
2. Znajomość
środowiska
uczniów, ich
problemów oraz
umiejętność
współpracy ze
środowiskiem
uczniów.
Zapoznanie się ze
sposobami
gromadzenia informacji
o środowisku uczniów,
stosowanie w pracy
technik gromadzenia
informacji.
Troska o dobry kontakt
z rodzicami.
Opiekun stażu,
pedagog szkolny. Notatki z
przeprowadzonych
rozmów. W trakcie
stażu.
3.
Współpraca
z instytucjami
mogącymi pomóc
w sprawach
wychowawczych.
Współpraca
z pedagogiem
szkolnym.
Rozmowa,
wywiad.

Opiekun stażu,
Psycholog,
pedagog szkolny,
Dyrektor. Spis niezbędnych
telefonów do instytucji
wspomagających proces
wychowawczy.
Na bieżąco.
4.
Współpraca
z wychowawcami
klas.

Bezpośrednie rozmowy
z wychowawcami klas.
Opiekun stażu,
nauczyciele. Potwierdzenie
opiekuna stażu. W trakcie
stażu.
5. Pogłębianie
wiedzy
i umiejętności
w zakresie
zaspokajania
potrzeb
wychowanków.
Udział w szkoleniach,
kursach.
Literatura
pedagogiczna
i psychologiczna.
Opiekun stażu ,
bibliotekarki,
osoby prowadzące
szkolenia i kursy.
Zaświadczenia,
prezentacja literatury. Na bieżąco.
6.
Przestrzeganie i popularyzacja otwartości międzykulturowej, zasad dobrego wychowania i tolerancji wobec innych ludzi.

Zajęcia z kultury krajów
hiszpańsko
języcznych.
Zaprezentowanie uczniom bogactwa i różnorodności kulturowej krajów
hiszpańsko
języcznych.
Uświadomienie uczniów o roli języka hiszpańskiego na świecie.
Opiekun stażu. Świadomość kulturowa uczniów. Na bieżąco.


........................................
data i podpis nauczyciela stażysty
Plan zatwierdził:
........................................ ........................................
data i podpis opiekuna stażu data i podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.