X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30007
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2013
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Status zawodowy: nauczyciel kontraktowy
Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Założone cele opracowanego planu rozwoju:
• Poszerzanie wiedzy w poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz zdobywanie doświadczenia poprzez prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora Szkoły i opiekuna stażu
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:

• Organizacja i uczestnictwo w różnych formach upowszechniania kultury (wyjścia klasowe do teatru, kina, muzeum itp.). Sprawowanie opieki nad
uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych
• Ogród Botaniczny
• Wycieczka do Nowego ZOO
• Teatr Animacji
• Wycieczka klasowa
• Muzeum Narodowe – lekcja muzealna
Potwierdzenie realizacji zadania: Karty wycieczki
§ 7 ust.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu:
• Uczestnictwo w radach szkoleniowych i kursach organizowanych na terenie szkoły

Udział w pracach zespołu samokształceniowego:
• Wymiana doświadczeń, przygotowanie konkursów i imprez szkolnych

Udział w różnych formach pozaszkolnego doskonalenia zawodowego:

• Udział w konferencjach szkoleniowych i warsztatach metodycznych
Samokształcenie:
• Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej zgodnie z potrzebami

Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych

Potwierdzenie realizacji zadania: wnioski, karty pracy, scenariusze, potwierdzenia, certyfikaty, teczka „Awans zawodowy”

§ 7 ust.1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,(...) z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której [nauczyciel] odbywa staż
Analiza dokumentacji
• Rozporządzenie MEN z dnia 1.03.2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Aktualizacja wiedzy na temat
• Śledzenie i gromadzenie nowych przepisów prawa oświatowego
Potwierdzenie realizacji zadania: kserokopia aktów prawnych

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Współpraca z opiekunem stażu
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Dokonywanie ewaluacji własnych działań – ocenianie ich i dokonywanie zmian
• Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora Szkoły lub opiekuna stażu
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• Opracowanie pomocy dydaktycznych
• Dobieranie różnorodnych narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów i postępów w nauce

Potwierdzenie realizacji zadania: wnioski, kontrakt określający warunki współpracy, plan rozwoju zawodowego, harmonogram spotkań, sprawozdanie, protokoły z obserwacji zajęć, teczka „Awans zawodowy”

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego.
• Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów poprzez indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami, wywiady
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych: wycieczki, wyjścia do kina, teatru, spacery

Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej
• Współpraca ze szkolnym pedagogiem celem omówienia problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów
• Konsultowanie sposobu pracy z uczniami pozostającymi pod opieką pedagoga
• Konsultowanie z pedagogiem szkolnym sposobu pracy z uczniami uzyskującymi słabe postępy w nauce

Współpraca z rodzicami:
• Zajęcia otwarte dla rodziców w celu obserwacji dziecka na tle grupy
• Angażowanie rodziców do udziału w akcjach charytatywnych

Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce:
• Promowanie szkoły poprzez udział w konkursie ekologicznym, matematycznym
• Przygotowanie konkursu matematycznego dla klas drugich „Mistrz tabliczki mnożenia”

Współpraca z rodzicami:
• Organizacja uroczystości klasowych, wycieczek klasowych:
• Ogród Botaniczny
• Wycieczka do Nowego ZOO
• Palmiarnia
• Wielkopolski Park Narodowy
• Szlakiem ginących zawodów
Potwierdzenie realizacji zadania: arkusze obserwacji rozwoju dziecka, arkusze ewaluacji rozwoju dziecka, karty obserwacji dziecka, karty wycieczek, harmonogram uroczystości klasowych
§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy zawodowej nauczyciela:
• Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu
• Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do realizacji stażu
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji na stronach internetowych
• Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, dokumentacji szkolnej, dyplomów
• Wykorzystanie komputera na zajęciach lekcyjnych.
• Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron www dotyczących awansu zawodowego lub poprzez pocztę elektroniczną

Potwierdzenie realizacji zadania:Płyty CD-ROM, adresy stron internetowych, teczka „Awans zawodowych”

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Rozwijanie kompetencji pedagogicznych
• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej
• Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych

Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
• Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, rozwiązywanie problemów wychowawczych i opiekuńczych
Potwierdzenie realizacji zadania: potwierdzenia, certyfikaty, notatki z przeczytanych lektur, arkusze ewaluacji rozwoju dziecka

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Poznanie procedury awansu zawodowego:
• Założenie teczki „Awans zawodowy”
• Udział w szkoleniach lub spotkaniach dotyczących awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego w Internecie.
Potwierdzenie realizacji zadania: teczka „Awans zawodowy”, potwierdzenie, kserokopie aktów prawnych

Opracowany plan rozwoju zawodowego jest zgodny z wymaganiami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.