X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30011
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:

v Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)
v Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)


§8 ust. 2 pkt. 1Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania - przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego · Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela wraz z zmianami z dnia 6 grudnia 2007 r.· Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju.· Udział w szkoleniach poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji.· Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe). IX.2013 r.IX.2013 r.Cały stażCały staż Znajomość procedury awansu zawodowego, notatkiPoprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu; plan rozwoju zawodowegoZaświadczenie ukończenia kursuSpis stron internetowych
2. Realizacja planu i sporządzenie sprawozdania ● Wykonywanie zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego oraz z bieżącymi potrzebami życia szkoły● Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Cały okres stażuVI. 2016 r. Gromadzenie dokumentacji, świadectw, konspektów, scenariuszySprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
3. Poznanie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, koncepcji pracy szkoły, regulaminów, szkolnego systemu oceniania itp. Cały okres stażu. Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły.
4. Praca w zespołach opracowujących i modyfikujących dokumentację szkolną ● Ewaluacja dokumentacji szkolnej zgodnie z rozporządzeniami, zaleceniami. Cały okres stażu Znajomość dokumentacji oraz zmian dokonywanych przez MENPotwierdzenia dyrektora
5. Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły ● Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (WDN, warsztaty, kursy, konferencje, narady).· Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną.● Praca w zespole samokształceniowym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Cały okres stażu zgodnie z potrzebami szkoły oraz zainteresowaniami nauczyciela. Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.
6. Uwzględnianie w pracy dydaktyczno - wychowawczej potrzeb rozwojowych ucznia · Praca wspierająca uzdolnienia ucznia poprzez indywidualizację nauczania.· Zachęcanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach.● Dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniów mających trudności w nauce zgodnych z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.● Prowadzenie zajęć wyrównawczych.● Udział w projekcie unijnym :Indywidualizacja naszą szansą”. Cały okres stażu Dokumentacja własnaOpinie nauczyciela o uczniuWnioski do pracy opracowane na podstawie opinii PPP
7. Doskonalenie miejsca i warsztatu pracy ● Przygotowanie pomocy dydaktycznych● Doskonalenie warsztatu pracy● Dbałość o estetykę klasopracowni● Gazetki okolicznościowe Cały okres stażu Gromadzenie pomocy Zaświadczenia dyrektora
8. Przygotowanie i przeprowadzenie apeli, akademii, imprez środowiskowych, uroczystości, konkursów, wycieczek szkolnych ● Apele i imprezy środowiskowe zgodnie z harmonogramem szkoły● Wycieczki na terenie wsi Stupsk ● Zorganizowanie wycieczek do innych miast● Inne związane z kalendarzem klasowym i szkolnym Cały okres stażu Scenariusze uroczystościZdjęcia, nagraniaKarty wycieczkiPotwierdzenia, dyplomy
9. Współpraca z Samorządem Szkolnym przy organizacji uroczystości szkolnych. · Opieka nad Samorządem Uczniowskim.· Organizacja uroczystości szkolnych we współpracy z Samorządem Szkolnym oraz innymi nauczycielami. Cały okres stażu. Notatki, scenariusze, zdjęcia.
10. Pedagogizacja rodziców. · Zapoznanie rodziców z dokumentacją szkolną· Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów. Cały okres stażu. Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym.
§8 ust. 2 pkt.2Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
1. Opracowanie i publikacja Planu Rozwoju Zawodowego ● Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej. X.2013 r. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
2. Wykorzystanie Internetu jako źródła i wymiany informacji ● Wyszukiwanie stron internetowych z bogatą bazą tematyki pedagogicznej, przedmiotowej, encyklopedii, scenariuszy.● Korzystanie ze stron MEN oraz innych portali poświęconych tematyce awansu zawodowego ● Kontaktowanie się poprzez pocztę e-mail z innymi nauczycielami, wydawnictwami, instytucjami.● Zamieszczenie we współpracy z nauczycielem informatyki na stronie szkoły materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno – wychowawczą (informacji dla rodziców i uczniów, zdjęć z uroczystości szkolnych, wycieczek, spotkań, konkursów itp., informacji o konkursach i zajęciach dodatkowych) Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.Opracowane materiały
3. Posługiwanie się technologią informacyjną i komunikacyjną w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz do kontaktu ze szkołą i rodzicami ● Korzystanie z encyklopedii multimedialnej, filmów, gier edukacyjnych, nauki piosenek.● Przygotowanie rozkładów materiału, planów wychowawczych, pracy zespołów nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, sprawdzianów, testów techniką komputerową● Wykorzystanie własnego komputera do przygotowania i drukowania materiałów dydaktycznych, testów, scenariuszy, dokumentów związanych z pracą itp.● Opracowanie wyników sprawdzianów z wykorzystaniem technologii komputerowej .● Opracowanie gazetek tematycznych.● Opracowanie oceny opisowej.● Korzystanie z połączeń telefonicznych ( stałych oraz komórkowych) celem przekazywania ważnych informacji rodzicom Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.Opracowane materiały, scenariusze zajęć
§8 ust. 2 pkt. 3Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. · Opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom swoich materiałów, konspektów, scenariuszy imprez, konkursów.· Pomoc innym pracownikom szkoły w przygotowywaniu testów i sprawdzianów, wykonywaniu wydruków, dyplomów, zaproszeń.· Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, konsultowanie się, z nimi, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń· Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji dla zainteresowanych nauczycieli. Cały okres stażu. Opracowane materiały, scenariusze zajęć.Poświadczenie Dyrektora
2. Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji przewodniczącego zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ● Opracowanie planu zespołu samokształceniowego● Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego● Przeprowadzenie szkolenia dla członków zespołu samokształceniowego.● Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu zespołu. Cały okres stażu. Protokoły spotkań
3. Opracowanie i złożenie w bibliotece szkolnej referatów i materiałów dydaktycznych ● Opracowanie referatu i wygłoszenie go dla członków zespołu samokształceniowego.● Opracowanie referatu dla rodziców w ramach pedagogizacji i wygłoszenie go na spotkaniu dla rodziców● Udostępnienie w bibliotece szkolnej opracowanych materiałów Cały okres stażu. Scenariusze Poświadczenia dyrektora
§8 ust. 2 pkt. 4aOpracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie własnych programów · Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programów· Opracowanie programów· Realizacja zadań Cały okres stażu. Zaświadczenie dyrektora
§8 ust. 2 pkt. 4cPoszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Przygotowywanie i współorganizowanie uroczystości i imprez szkolnych · Opracowywanie scenariuszy, dekoracji, harmonogramów;· Przygotowywanie uczniów.· Pozyskiwanie rodziców do pomocy· Przeprowadzenie uroczystości i imprez zgodnie z harmonogramem szkoły. Cały okres stażu. Przykładowe materiały, zdjęcia, potwierdzenia udziału
2. Organizowanie konkursów na forum szkoły · Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów zgodnie z harmonogramem pracy szkoły. Cały okres stażu. Przykładowe materiały, zdjęcia, potwierdzenia udziału
3. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury Wyjazdy do kina , teatru, muzeum. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora.
4. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów z problemami edukacyjnymi · Analiza opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej· Diagnoza uczniów z problemami edukacyjnymi· Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora.
5. Uczestnictwo w projekcie unijnym „Indywidualizacja naszą szansą” · Prowadzenie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.· Prowadzenie zajęć dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Rok szkolny 2013/2014 Przykładowe materiały, zdjęcia, potwierdzenia Dyrektora
§8 ust. 2 pkt. 4eWykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z rodzicami · Podjęcie prób zaangażowania rodziców w prace na rzecz klasy i szkoły.· Aktywna współpraca z klasową trójką rodziców. Cały okres stażu. Dokumentacja własna.
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym i kuratorem sądowym · Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym. Cały okres stażu. Zaświadczenia
3. Współpraca z biblioteką, policją, strażą pożarną, GOPS ● Współorganizowanie spotkań i uroczystości z udziałem przedstawicieli policji, staży pożarnej, biblioteki● Propagowanie wśród dzieci możliwości korzystania z różnorodnych form kontaktu z kulturą (muzeum, biblioteka, kino) Cały okres stażu ZaświadczeniaPotwierdzenia dyrektora
4. Współpraca z pielęgniarką z Ośrodka Zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej ● Zaproszenie pielęgniarki na prelekcje, pogadanki● Konsultacje Cały okres stażu Potwierdzenia współpracy
5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mławie ● Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb objęcia ucznia pomoca psychologiczno-pedagogiczna. Wnioskowanie o badanie ucznia w PP-P● Analiza opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej● Realizacja zaleceń● Porady indywidualne Cały okres stażu Kopie opiniiOpinie, orzeczenia z zaleceniami do pracy dydaktycznejNotatki ze spotkań indywidualnych
6. Udział w akcjach społecznych Współuczestniczenie w akcjach charytatywnych. Cały okres stażu. Dokumentacja własna
7. Udział w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego · Konsultacje z członkami zespołu.· Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań mających zapewnić ochronę ofiarom przemocy (w tym nieletnim) w rodzinie.· Współpraca z kuratorem zawodowym Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mławie (w razie potrzeby) Cały okres stażu. Zaświadczenie
§8 ust. 2 pkt. 5Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Zaświadczenie
1. Rozpoznanie problemu edukacyjnego i wychowawczego. Podejmowanie działań mających na celu ich rozwiązanie. ● Wnikliwa obserwacja sytuacji rodzinnej wychowanków.● Wyodrębnienie konkretnych problemów edukacyjnych; podejmowanie działań mających na celu ich eliminowanie.● Dostrzeżenie istotnych trudności w pracy wychowawczej w wybranym, szczególnym przypadku; podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych trudności (ustalenie i zastosowanie środków zaradczych). Cały okres stażu. Opis i analiza przypadków

Zatwierdzam do realizacji:


........................................ .......................................
data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.