X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30005
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

§ 7, ust. 2, pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
a) Współpraca z opiekunem stażu
- Ustalenie zasad współpracy
- Korzystanie z pomocy Opiekuna w prawidłowym sformułowaniu planu rozwoju zawodowego oraz projektu sprawozdania
- Konsultacje z Opiekunem w przypadkach problematycznych
- Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu
- Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
b) Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły
-Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
-Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu oraz ich omawianie
-Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora ZSS i ich omawianie
-Udział w zebraniach zespołów klasowych (teamów)
-Dzielenie się przemyśleniami z pozostałymi logopedami na temat funkcjonowania uczniów objętych terapią
-Polepszanie efektywności pracy poprzez możliwość korygowania swoich błędów w oparciu o nagrania video z przebiegu diagnozy i terapii
-Ewaluacja osiągnięć
c) Planowanie pracy oraz podejmowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych wynikających z zadań logopedy
-Zapoznanie się z dokumentacją medyczną oraz psychologiczno-pedagogiczną swoich podopiecznych
- Samodzielne opracowanie dokumentacji dotyczącej uczniów (własne karty diagnozy i terapii logopedycznej) oraz stałe uzupełnianie diagnoz; formułowanie wniosków i zaleceń
- Opracowanie programów terapii
- Prowadzenie zajęć terapeutycznych i dokumentowanie prowadzonych działań
- Dobór indywidualnych metod pracy logopedycznej
- Udział w pracy zespołu rewalidacyjnego – tworzenie programów dla uczniów uczęszczających na zajęcia indywidualne
- Opracowanie ulotek informacyjnych o tematyce logopedycznej skierowanych do rodziców
d) Planowanie pracy oraz podejmowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych wynikających z zadań nauczyciela języka polskiego
- Wybór podręczników oraz programów nauczania
- Pisemne opracowanie dostosowania programu nauczania oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
- Opracowanie planów pracy dla klasy IV, V, VI szkoły podstawowej
- Stosowanie różnorodnych metod nauczania ze szczególnym naciskiem na aktywizację uczniów
- Opracowywanie pomocy dydaktycznych (testów, sprawdzianów, kartkówek, kart pracy, ćwiczeń)
- Nawiązywanie kontaktów i organizowanie spotkań z osobami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w regionie, poznawanie w środowisku lokalnym ludzi sztuki
e) Rozbudowa własnego warsztatu pracy
- Gromadzenie gotowych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz stała aktualizacja
- Samodzielne wykonywanie pomocy do terapii pedagogicznej i logopedycznej
- Opracowywanie własnych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z języka polskiego
- Tworzenie gazetek, plakatów i tablic o tematyce logopedycznej
- Stworzenie biblioteki multimedialnej w postaci nagrań audio i video z przebiegu terapii w celu pokazania uczniom postępów terapii oraz uświadamiania im popełnianych błędów
f) Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie oraz przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
- Czytanie literatury i prasy fachowej oraz artykułów publikowanych w Internecie
- Śledzenie informacji na temat nowych metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
- Podjęcie studiów podyplomowych z zakresu edukacji i rewalidacji osób z autyzmem (Autyzm. Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie).
- Aktywny udział w warsztatach, szkoleniach, kursach i konferencjach poszerzających wiedzę z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej
- Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
- Nawiązanie kontaktu z innymi nauczycielami i specjalistami w sprawach związanych z warsztatem pracy nauczyciela
- Gromadzenie za zgodą rodziców/opiekunów nagrań audio i video z udziałem uczniów w celu ewentualnego wykorzystania podczas prelekcji na konferencji
g) Współpraca z innymi nauczycielami, specjalistami, placówkami i instytucjami oraz uczelniami i studentami
- Udział w lekcjach otwartych
- Współpraca z tarnobrzeską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- Obecność studentów w ramach praktyk zawodowych
- Współpraca z dziennikarzami lokalnego radio
- Konsultacje z logopedami, wykładowcami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
h) Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
- Udział w projektach podejmowanych przez ZSS oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu skierowanych do społeczności lokalnej oraz kadry nauczycielskiej
- Przygotowywanie i współorganizowanie konferencji i szkoleń dla rodziców i terapeutów
- Organizacja i współorganizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych
- Prowadzenie kroniki szkolnej
§ 7, ust. 2, pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
a) Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów i ich rodziców
-Obserwacja własna, rozmowy z Dyrektorem, rodzicami/opiekunami, wychowawcami i innymi nauczycielami, wywiad
- Wnioski wyciągane z rad pedagogicznych oraz posiedzeń teamów poświęconych problemom wychowawczym
- Współpraca z psychologiem szkolnym
- Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie (m.in. MOPR)
- Poszerzanie wiedzy z zakresu współczesnych problemów cywilizacyjnych poprzez szkolenia oraz literaturę przedmiotu
b) Realizowanie zadań pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- Diagnozowanie trudności edukacyjnych wychowanków
- Systematyczna praca indywidualna
- Prowadzenie zajęć wyrównawczych w ramach etatu lub godzin z art. 42, ust. 2, pkt. 2 Karty Nauczyciela
- Sugerowanie potrzeby zmiany orzeczenia
- Dobór indywidualnych pomocy logopedycznych
- Poradnictwo logopedyczne
- Przygotowywanie opinii logopedycznych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
c) Opieka nad dzieckiem zdolnym
- Organizowanie szkolnych konkursów logopedycznych
- Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
- Rozwijanie zainteresowań uczniów kulturą żywego słowa i literaturą
d) Poruszanie na lekcjach języka polskiego treści dotyczących problemów społecznych i cywilizacyjnych
- Dobieranie treści programowych w taki sposób, by poruszały kwestie społeczne (w tym problemy cywilizacyjne)
e) Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę
- Nawiązanie współpracy z biblioteką, muzeami, Tarnobrzeskim Domem Kultury oraz lokalnym Radio Leliwa
f) Współpraca z rodzicami/opiekunami
- Wykorzystywanie uroczystości szkolnych do nawiązania współpracy z rodzinami uczniów
- Angażowanie rodziców do aktywnego udziału w uroczystościach grupowych
g) Ochrona przed zagrożeniami cywilizacyjnymi i naturalnymi
- Edukowanie dzieci w temacie zdrowego odżywiania, używek, zdrowego trybu życia oraz higieny osobistej
h) Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, uwzględniające specyficzne potrzeby rozwojowe uczniów
- Organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych
- Tworzenie dokumentacji fotograficznej wydarzeń z życia szkoły
- Tworzenie składu jury podczas konkursów recytatorskich
- Opracowywanie scenariuszy apeli i akademii szkolnych
i) Praca na rzecz promocji szkoły
- Zamieszczanie artykułów w lokalnej prasie oraz przygotowywanie informacji publikowanych na antenie lokalnego radia
- Udział w akcji charytatywnej „Choinka życzeń” (kwesta sianka Bożonarodzeniowego, aktywny udział w balu charytatywnym itp.)
§ 7, ust. 2, pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
a) Ocena posiadanych umiejętności dotyczący posługiwania się komputerem oraz wykorzystanie technologii informacyjnej do czynności związanych z odbywaniem stażu
- Poznawanie nowych programów edukacyjnych w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
- Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego drogą multimedialną
- Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego za pośrednictwem Internetu
b) Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy logopedy
- Opracowywanie opinii logopedycznych, wskazań do pracy, zaleceń oraz scenariuszy i dokumentacji przy pomocy komputera
- Tworzenie materiałów do pracy z uczniem
- Wykorzystywanie programów diagnostycznych i edukacyjnych
- Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez wykorzystywanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii
- Wykorzystanie sprzętu komputerowego, zasobów portali edukacyjnych, programów komputerowych oraz uzyskanych informacji do opracowywania i prowadzenia zajęć
- Przygotowywanie plakatów informacyjnych oraz ulotek na temat różnych zaburzeń komunikacyjnych
- Opracowywanie ogłoszeń, zaproszeń, dyplomów i podziękowań
c) Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy nauczyciela języka polskiego
- Korzystanie z audiobooków podczas lekcji języka polskiego w celu podniesienia atrakcyjności zajęć
- Tworzenie i wykorzystywanie prezentacji multimedialnych podczas lekcji
d) Publikowanie własnych materiałów w Internecie
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalach internetowych
- Publikowanie własnych scenariuszy i konspektów na portalach edukacyjnych
- Publikowanie artykułów w internetowym czasopiśmie „Logopeda”
- Współtworzenie strony internetowej szkoły (edytowanie tekstów, stworzenie zakładki dotyczącej akcji charytatywnej „Choinka życzeń” i aktualizowanie informacji)
- Współtworzenie profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebook (publikowanie „humoru z zeszytów szkolnych” oraz relacjonowanie najciekawszych wydarzeń z życia szkoły)
- Prowadzenie internetowego albumu w menedżerze i przeglądarce plików graficznych Picasa (zamieszczanie dokumentacji fotograficznej wydarzeń szkolnych)
- Tworzenie reportaży i krótkich filmów na temat uczniów oraz pracy w placówce i publikowanie ich w serwisie internetowym You Tube
§ 7, ust. 2, pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań
a) Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki specjalnej przydatnej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
- Lektura książek, publikacji i czasopism, śledzenie rynku w zakresie wydawnictw pedagogicznych
- Konsultacje z psychologami pracującymi w Zespole Szkół Specjalnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu i Sandomierzu oraz psychologami-wykładowcami wyższych uczelni (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie)
- Udział w kursach i szkoleniach dotyczących wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki na temat współczesnych problemów rozwojowych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo
- Współpraca z placówkami zajmującymi się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju (Fundacja Synapsis, Centrum Metody Krakowskiej)
- Zapoznanie się z Programem Wychowawczym Szkoły
b) Zastosowanie zdobytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w pracy terapeutycznej z uczniami i rodzicami/opiekunami
- Opracowywanie Indywidualnych programów terapii dziecka z uwzględnieniem problemów natury psychologicznej
- Pisanie opinii logopedycznych i zaleceń terapeutycznych w oparciu o wiedzę psychologiczną na temat dziecka
- Właściwe kształtowanie relacji z dzieckiem/poprawa relacji nauczyciel-uczeń
- Właściwe motywowanie ucznia do pracy logopedycznej oraz na lekcjach języka polskiego
- Współpraca z nauczycielami i wychowawcami na rzecz prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci objętych przeze mnie terapią logopedyczną
c) Wykorzystanie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznej w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci
- Wykorzystanie metod wspomagających rozwój dziecka (relaksacja, zajęcia ruchowe, logorytmiczne, plastyczno-artystyczne)
- Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji
- Odpowiedni dobór wycieczek i wyjść oraz opieka nad uczniami w ich trakcie
d) Wykorzystywanie zdobytej wiedzy dydaktycznej w praktyce podczas lekcji języka polskiego, zajęć logopedycznych oraz prowadzenia dokumentacji
- Wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności podczas wystawiania ocen, promowania i przygotowywania uczniów do sprawdzianów
- Wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności podczas wywiadu z rodzicem/opiekunem, diagnozy i terapii logopedycznej
- Systematyczne i poprawne sporządzanie lub prowadzenie dokumentacji (wpisy w dziennikach zajęć lekcyjnych, logopedycznych oraz zajęć wynikających z art. 42, ust. 2, pkt. 2 Karty Nauczyciela, konstruowanie opinii logopedycznych, tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych)
§ 7, ust. 2, pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
a) Poznanie procedur awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego i zastosowanie ich w praktyce oraz dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Napisanie planu rozwoju zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego na temat uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
-Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących funkcjonowanie szkoły specjalnej
- Śledzenie stron internetowych MEN
- Gromadzenie dokumentacji związanej ze swoim awansem oraz systematyczne uzupełnianie teczki
- Przygotowywanie sprawozdań cząstkowych z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Tworzenie na użytek własny biblioteki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego
- Udział w szkoleniach i konferencjach związanych z prawem oświatowym
b) Aktualizowanie stanu wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły oraz aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnętrznego ZSS
- Analiza dokumentów regulujących pracę ZSS (Statut Szkoły, regulaminy, Księga Zarządzeń, Księga Protokołów Rady Pedagogicznej, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy Szkoły i. in.)
- Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz doskonaleniu nauczycieli
- Planowanie własnego rozwoju zawodowego zgodnie z wizją rozwoju placówki zawartej w Planie Rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu
c) Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
- Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej
- Prowadzenie ewidencji wydawanych opinii, informacji, zaleceń do pracy
- Kompletowanie dokumentacji uczniów Zespołu Szkół Specjalnych
- Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań statutowych szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.