X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29885
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Nazwa i adres placówki:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Czas trwania stażu:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.
poz. 191, z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
(Dz.U. 2013 poz. 393).

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

§ 6 ust.1.1.
Poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
tj. Karta Nauczyciela, Ustawa
o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
- gromadzenie informacji
z internetu i prasy poświęconej oświacie
- poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego - krótkie notatki z analizy przepisów
- napisanie planu rozwoju
zawodowego wrzesień 2015

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego,
- określenie formy współpracy,
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych.
- współpraca z opiekunem stażu
- poznanie zasad wzajemnej
współpracy
- potwierdzony przez dyrektora
planu rozwoju zawodowego - zatwierdzony plan rozwoju
zawodowego
- scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu. Opiekun stażu wrzesień 2015
i na bieżąco przez okres stażu

Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola - zapoznanie się z dokumentacją przedszkola m.in.:
*Statut Przedszkola
* Podstawa Programowa
* Program Wychowania przedszkolnego
*Protokoły Rady Pedagogicznej
*Procedury obowiązujące w przedszkolu
- prowadzenie dzienników zajęć i opracowanie scenariuszy
*Poznanie podstawowych aktów prawnych
*Poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i innych programów nauczania zatwierdzonych do realizacji m.in. „Klucz do uczenia się” - sporządzenie dokumentacji
przedszkola
- czynny udział w zebraniach Rady
Pedagogicznej
- prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- notatki własne
- potwierdzenie opiekuna stażu
- zapisy w dzienniku
- scenariusze Od września do maja

Poznanie przepisów dotyczących zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy pracy
- analiza regulaminu BHP i p/poż
- udział w szkoleniu BHP
- praktyczne stosowanie zasad BHP w codziennej pracy - poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola
- zapewnianie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków - zapis w dokumentacji przebiegu stażu

wrzesień 2015

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji

- opracowywanie miesięcznych planów pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej
- wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie scenariuszy zajęć
- protokołowanie zebrań
z rodzicami
- arkusze obserwacji dzieci
- Karty monitorowania umiejętności dzieci wg Klucza do uczenia się
- arkusze monitorowania realizacji podstawy programowej - prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce
- prawidłowe, sumienne prowadzona dokumentacja przebiegu wychowania i nauczania, scenariuszy, planów miesięcznych, protokołów, notatki własne

Cały okres stażu

Poznanie zasad konstruowania planów pracy
- opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej ustalonej
w Programie Wychowania przedszkolnego i w planie rocznym
- opracowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych - plan pracy zatwierdzony do realizacji
Okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
- zgromadzenie potrzebnej dokumentacji

- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.

Cały okres stażu

Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie z realizacji planu - pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu czerwiec 2015
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego - Przygotowanie wniosku i dokumentacji - pisemny - Pisemny wniosek
- dokumentacja potwierdzająca realizację planu rozwoju zawodowego Dyrektor Czerwiec 2015

§ 6 ust. 1.2
Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie obserwowanych zajęć

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie obserwowanych zajęć - obecność i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia - zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć
- notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji Opiekun stażu,
Inni nauczyciele Okres stażu
Doskonalenie metod i narzędzi pracy - obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli - zdobycie większego doświadczenia w opracowywaniu metod i narzędzi pracy - potwierdzenia udziału
- notatki własne Opiekun stażu Okres stażu
Analiza zajęć oraz nabytych umiejętności podczas obserwowanych zajęć - obserwacja zajęć
- omawianie obserwowanych zajęć z opiekunem lub innymi nauczycielami - zdobycie większego doświadczenia w prowadzeniu zajęć - wnioski z obserwacji
- notatki własne Opiekun stażu Okres stażu

§ 6 ust. 1.3.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Prowadzenie zajęć z dziećmi w obecności opiekuna stażu - przygotowanie scenariusza zajęć
- właściwy dobór netod, narzędzi - zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć - scenariusze zajęć
- wnioski Opiekun stażu Systematycznie przez cały okres stażu
Analiza mocnych i słabych stron prowadzonych zajęć oraz nabytych umiejętności - wspólne omówienie zajęć z opiekunem stażu - zbobycie większego doświadczenia w prowadzeniu zajęć - notatki własne
- arkusz poobserwacyjny Opiekun stażu Cały rok

Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć

- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu - prawidłowe pisanie scenariuszy - zgromadzone scenariusze
Opiekun stażu Systematycznie przez cały rok

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie
z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia.
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci.
- przygotowywanie materiałów na spotkania
z rodzicami, scenariusze zajęć otwartych i imprez okolicznościowych.
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości.
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.
- opracowywanie dokumentacji związanych
z własnym stażem.
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji
i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków - poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
- sumienne przygotowywanie
i opracowywanie swoich artykułów,
- ułatwienie pracy,
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich
pomocy dydaktycznych.
- publikacje w Internecie
- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne Publikacje na stronach internetowych,
-wydruk z intrernecie Cały rok

§ 6 ust. 1 pkt. 4.
Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
- czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych - pogłębianie wiedzy
- zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych - recenzje przeczytanych książek, artykułów Cały rok

Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego

- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach - zdobycie nowych doświadczeń
i pomysłów
- poszerzenie własnego warsztatu pracy
- zaświadczenia o ukończonych kursach Okres stażu

Uczestnictwo w wewnątrz
przedszkolnych formach doskonalenia
- obserwacja zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w radach szkoleniowych
- dzielenie się z nauczycielami zdobytymi wiadomościami na kursach
- wzbogacanie własnych pomysłów i warsztatu pracy - zeszyt obserwacji
- referat Okres stażu

Dzielenie się posiadaną wiedzą
z innymi nauczycielami
- publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
- gromadzenie i udostępnianie scenariuszy z prowadzonych zajęć
- umiejętność dzielenia się z innymi nauczycielami - portale internetowe
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola
- teczka ze scenariuszami Na bieżąco przez okres stażu

.....................................
( podpis stażysty)
.....................................
( podpis opiekuna stażu)
Bartoszyce , dn.18.09.2015r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.