X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29877
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

MGR ROMAN ZADYKOWICZ
NAUCZYCIEL MATEMATYKI
W GIMNAZJUM W GRUCIE
STAŻ PRACY – 33 LATA

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU – 01.09.2013 r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU – 31.05.2016 r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN.

§ 8 ust. 2 pkt 1.
UZYSKIWANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego. - Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
- Złożenie wniosku o rozpoczęciu stażu.
- Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego. wrzesień 2013 wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
Analiza dokumentów szkolnych. Znajomość dokumentów:
- Statutu Szkoły,
- Przedmiotowego Systemu Oceniania,
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
- Programu Wychowawczego,
- Szkolnego Programu Profilaktyki. cały okres stażu notatki własne
Przygotowywanie uroczystości szkolnych. - Organizowanie uroczystości szkolnych zgodnie z przydziałem. cały okres stażu strona internetowa szkoły
Napisanie autorskiego programu. - Stworzenie i realizacja programu dla sekcji brydżowej. wrzesień 2013 dziennik koła brydżowego
Doskonalenie zawodowe. - Uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych.
- Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.
- Udział w warsztatach metodycznych dla nauczycieli.
- Bieżące śledzenie w zasobach Internetu informacji na temat nowatorskich sposobów przekazywania wiedzy matematycznej. cały okres stażu lista obecności z Rad Pedagogicznych, zaświadczenia o udziale w szkoleniach, adresy stron www

§ 8 ust. 2 pkt 2.
WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zastosowanie technologii komputerowej do opracowywania dokumentacji, przygotowania pomocy dydaktycznych. - Wykonanie planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzanie rozkładów materiału z matematyki.
- Sporządzanie kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych.
- Przygotowywanie analiz z próbnych egzaminów, testów kompetencji po szkole podstawowej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
- Redagowanie notatek z konkursów i uroczystości szkolnych i przesyłanie na stronę internetową szkoły.
- Pomoc uczniom w wykonywaniu prezentacji multimedialnych w ramach projektów uczniowskich. cały okres stażu dokumenty własne, prezentacje uczniów, analizy egzaminów,
Wykorzystywanie Internetu. - Korzystanie ze stron wydawnictw oświatowych, MEN, OKE, Kuratorium Oświaty i innych stron www.
- Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego. cały okres stażu adresy stron www

§ 8 ust. 2 pkt 3.
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Wykazywanie się umiejętnością dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. - Udostępnianie innym nauczycielom własnych materiałów dydaktycznych.
- Prowadzenie lekcji dla zainteresowanych nauczycieli.
- Publikowanie na stronach internetowych własnych materiałów. okres stażu własne notatki, scenariusze lekcji, strony www
Udział w pracach Zespołu Nauczycieli Bloku Matematyczno-Przyrodniczego. - Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.
- Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń związanych z określonymi zagadnieniami.
- Przygotowywanie z innymi nauczycielami testów próbnych egzaminów dla kl. II i III.
- Sporządzanie analiz na podstawie wyników uzyskanych przez uczniów. okres stażu własne notatki, prace uczniów, analizy wyników
Udział w pracach Zespołu ds. Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli. - Aktywna praca w zespole. okres stażu protokoły

§ 8 ust. 2 pkt 4 a.
OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Opracowanie programu dla uczniów biorących udział w zajęciach koła brydżowego. - Wdrożenie i realizacja autorskiego programu. okres stażu dziennik koła brydżowego

§ 8 ust. 2 pkt 4 b.
WYKONYWANIE ZADAŃ EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z matematyki. - Ukończenie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów.
- Praca w zespołach powołanych do sprawdzania prac gimnazjalnych z matematyki. okres stażu dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji

§ 8 ust. 2 pkt 4 c.
POSZERZANIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Organizowanie konkursu szkolnego z matematyki. - Współorganizacja wspólnie z nauczycielem matematyki ze szkoły podstawowej konkursu matematycznego dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych ( jeśli pozyskamy środki na nagrody rzeczowe ).
okres stażu protokoły z konkursów
Organizowanie wycieczek edukacyjnych. - Wyjazdy edukacyjne, np. mierzenie szerokości Wisły w Grudziądzu, mierzenie wysokości komina na terenie byłej Cukrowni w Mełnie. okres stażu karty wycieczek
Praca z uczniem zdolnym. - Prowadzenie koła matematycznego. okres stażu dziennik koła
Praca z uczniem z problemami edukacyjnymi. - Prowadzenie zajęć wyrównawczych. okres stażu dziennik koła

§ 8 ust. 2 pkt 4 e.
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Grudziądzu. - Zapoznawanie się na bieżąco z orzeczeniami wystawianymi przez PPP.
- Respektowanie zaleceń pedagogów, psychologów i logopedów poradni. okres stażu notatki własne
Współpraca z pedagogiem szkolnym. - Wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów. okres stażu notatki własne
Współpraca z rodzicami. - Zebrania z rodzicami.
- Indywidualne spotkania z rodzicami. okres stażu protokoły z zebrań z rodzicami, adnotacje w dzienniku lekcyjnym
Współorganizacja akcji charytatywnej. - Współorganizacja akcji „Szlachetna paczka”( pozyskanie darów, pakowanie oraz przekazanie wskazanej rodzinie ). okres stażu notatka prasowa
Spotkania z przedstawicielami Straży Pożarnej. - Praca w komisjach konkursowych o tematyce pożarniczej. okres stażu protokoły z konkursów
Współpraca z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego. - Praca w komisji konkursu BRD. okres stażu protokoły z konkursów
§ 8 ust. 2 pkt 4 f
UZYSKIWANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY ZAWODOWEJ.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Praca z uczniami wykazującymi się szczególnym zaangażowaniem. - Przygotowywanie uczniów do konkur- sów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
- Praca z młodzieżą zainteresowaną tematyką związaną z zapobieganiem pożarom. okres stażu dyplomy uczniów, zaświadczenia o udziale w konkursach

§ 8 ust. 2 pkt 5.
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI,
TYPU I RODZAJU SZKOŁY.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Rozpoznawanie, analizowanie i rozwią -zywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych. - Obserwacja uczniów mających problemy edukacyjne lub sprawiających problemy wychowawcze.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielem rewalidacji i rodzicami.
- Wybór środków zaradczych.
- Opis wybranych przypadków. okres stażu opis dwóch wybranych przypadków
Powyższy plan może ulec modyfikacji w trakcie realizacji po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły.

Opracował:

Roman Zadykowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.