X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29900
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplowanego w przedszkolu

(Plan został stworzony w formie tabeli - dop. red.)

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

mgr Barbara Brodnicka-Gryska

nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu nr 59 w Bydgoszczy

Czas trwania stażu: 1.09.2015r -31.05.2018r

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 1

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 2

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.
§ 8 ust.2 pkt 3

Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt 4c

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust. 2 pkt 4e

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§ 8 ust. 2 pkt 5

1.Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego-
analiza przepisów prawa oświatowego.

2.Udział w konferencji metodycznej dotyczącej awansu zawodowego.Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym.

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i systematyczne dokumentowanie efektów jego realizacji.

4.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

5.Udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i placówki.

6.Podnoszenie kwalifikacji poprzez ukończenie kursu kwalifikacyjnego „Oligofrenopedagogika”.

7.Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola:
-dokonywanie wpisów do dziennika zajęć
-okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków (obserwacje i diagnozy gotowości szkolnej)
-tworzenie rocznego planu pracy przedszkola
-praca w zespołach ds. ewaluacji wewnętrznej placówki.

8.Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami i pedagogizacja rodziców:
-wygłaszanie referatów na zebraniach
-przedstawianie wymagań programowych
-rozmowy indywidualne
-prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
-organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców w/g kalendarza imprez:Pasowanie na przedszkolaka,Wigilia/Jasełka,Dzień Babci i Dziadka,Dzień Mamy i Taty,Pożegnanie przedszkola.

9.Przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach i przeglądach artystycznych oraz organizowanie konkursów na terenie placówki (w/g planu rocznego).

10.Opracowanie kart obserwacji rozwoju dziecka.

11.Wykonywanie czynności dodatkowych:
-Prowadzenie gazetki proekologicznej dla rodziców.
-Pełnienie funkcji Obiektowego Koordynatora ds. Bezpieczeństwa w placówce.
-Opieka nad przedszkolną biblioteką.

1.Opracowywanie różnorodnych dokumentów z wykorzystaniem techniki komputerowej:plany pracy,scenariusze zajęć,protokoły,arkusze obserwcji,diagnozy gotowości szkolnej,podziękowania,dyplomy,ogłoszenia dla rodziców.

2.Przygotowywanie pokazów multimedialnych, prezentacji na zajęcia dydaktyczne.

3.Umieszczanie informacji i zdjęć z życia grupy i przedszkola na przedszkolnej stronie internetowej.

4.Praca z tablicą multimedialną.Korzystanie z multimedialnych programów edukacyjnych.

6.Publikacje ciekawych scenariuszy zajęć, imprez okolicznościowych na dostępnych stronach internetowych dla publikacji przedszkolnych.
(Literka.pl,Edux.pl itp.).

7.Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

1.Praca na rzecz Rady Pedagogicznej:
-aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady
-dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach
-udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń
-polepszanie współpracy i wymiana doświadczeń

2.Prowadzenie rad szkoleniowych w ramach WDN wg potrzeb placówki.

3.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, rodziców oraz studentów.

4.Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje-opublikowanie na stronach internetowych:
-planu rozwoju zawodowego
-karty obserwacji dziecka
-przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy uroczystości
-programu autorskiego-nauczanie języka niemieckiego w przedszkolu

1.Opracowanie programu własnego do
nauczania języka niemieckiego dla dzieci w przedszkolu :”Zabawy z językiem niemieckim”.
Zatwierdzenie przez radę pedagogiczną.

2.Realizacja programu według ustalonego planu.
Ewaluacja,wnioski do dalszej pracy.

3."Cała Polska czyta dzieciom"-włączenie rodziców do współpracy na rzecz grupy i przedszkola-głośne czytanie dzieciom.

4."Przyjaciele Zippiego"-realizacja programu .
(grupy starsze)

1.Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka niemieckiego.

2.Prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola.

3.Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola zgodnie z kalendarzem imprez i rocznym planem pracy placówki.Udział w imprezach integracyjnych,np.festynach.

4.Zachęcanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola:
- pozyskiwanie funduszy,
-pomoc rodziców w wyposażeniu przedszkola.

5.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci:
-stosowanie różnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
-obserwacja dzieci na tle grupy
-organizowanie zajęć na interesujące je tematy
-praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dzieckiem zdolnym

6.Nawiązanie współpracy z Filharmonią
Pomorską,z osiedlową Biblioteką Dziecięcą, Szkołą Podstawową nr 32,Strażą Pożarną ,WORD-em, Schroniskiem dla zwierząt.

1. Udział w przedszkolnych imprezach integracyjnych, np. festyn przedszkolny,bal karnawałowy dla dzieci z Osiedla i podopiecznych MOPS-u.

2. Organizowanie wycieczek dla dzieci-pieszych i autokarowych.Poznawanie ciekawych miejsc,zapoznanie dzieci ze środowiskiem lokalnym i instytucjami społeczno-użytecznymi (np.poczta,apteka,przychodnia itp.).

3.Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez udział w akcjach organizowanych przez UM Bydgoszcz :"Sprzątanie świata",Zbiórka nakrętek.

4.Zorganizowanie zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt ze schroniska.Przekazanie zebranych darów.

5.Współpraca z Poradnią psychologiczno- pedagogiczną i logopedą:
-kierowanie dzieci na konsultacje
-zapraszanie pracowników Poradni na prelekcje dla rodziców
-zasięganie porad i wskazówek specjalistów

6.Nawiązanie współpracy ze studentami medycyny Collegium Medicum (Stowarzyszenie IFMSA) i zorganizowanie akcji :"Szpital pluszowego misia"-propagowanie zachowań prozdrowotnych.

7. Współpraca ze szkołą podstawową:
-zwiedzanie budynku szkoły podstawowej
-udział w zajęciach odbywających się na terenie placówki

1.Opis i analiza dwóch przypadków-rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych,wychowawczych lub innych:
-Identyfikacja problemu.
-Geneza i dynamika zjawiska.
-Znaczenie problemu.
-Prognoza.
-Propozycje rozwiązania.
-Wdrażanie oddziaływań.
-Efekty oddziaływań.
VIII-IX 2015

IX 2015

IX 2015

V 2018r

W czasie trwania stażu/wg potrzeb

w czasie trwania stażu

w czasie trwania stażu/na bieżąco

W czasie trwania stażu

W czasie trwania stażu


na bieżąco

odpowiednie dyplomy lub zaświadczenia potwierdzające ukończenie wskazanej formy

zaświadczenie/dyplom potwierdzające ukończenie kursu

Potwierdzenie dyrektora


Referaty,scenariusze zajęć,zdjęcia,dyplomy

Zaświadczenia o udziale w konkursie lub przeglądzie, potwierdzenie dyrektora

arkusz obserwacji

potwierdzenie dyrektora

Plany,scenariusze,protokoły

prezentacje

strona www

wpisy do dziennika

strony www
Potwierdzenie publikacji na stronach

Potwierdzenie dyrektora

j.w.

potwierdzenie dyrektora
scenariusze zajęć,zdjęcia

program,potwierdzenie publikacji

Potwierdzenie dyrektora,program

Notatki,wnioski

Potwierdzenie dyrektora,zdjęcia

Potwierdzenie,zdjęcia

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

zdjęcia,

potwierdzenie dyrektora

Wpisy do dziennika,dokumentacja pracy

Zaświadczenia,zdjęcia,wpisy do dziennika

Wpisy,zdjęcia

Zdjęcia,wpisy do dziennika

Zdjęcia,plakaty

Potwierdzenie udziału w akcji,zdjęcia

Potwierdzenia/wpisy do dziennika

Wpis do dziennika,zdjęcia

Zdjęcia,wpis do dziennika

Opis przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.