X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29846
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

DANE PERSONALNE:
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Dominika Śmigielska
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława Broniewskiego, ul. Wojszycka 1/13, 53-006 Wrocław
Stanowisko: nauczyciel-wychowawca świetlicy

TERMINARZ:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:......................
Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju w trakcie realizacji może ulec modyfikacji.

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zadania
Formy realizacji
Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
§ 7 ust 2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu -Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego
– szkoleniowych radach pedagogicznych.

-Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia
zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i
umiejętności:

*„Metodyczne ABC wychowawcy świetlicy szkolnej”

-Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.

okres stażu

wrzesień 2015

okres stażu

zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, seminariach, potwierdzenia udziału w spotkaniach
Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami -Udział w organizacji konkursów wewnątrzszkolnych:

-Praca w zespole wychowawców
świetlicy –
poszerzanie
i wymiana
doświadczeń zawodowych.

okres stażu

potwierdzenia udziału w spotkaniach

Rozbudowa własnego warsztatu pracy -Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej-
czasopism oraz nowości książkowych dotyczących pracy opiekuńczo– wychowawczej w świetlicy szkolnej.

okres stażu

bibliografia
§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Poznawanie środowiska
uczniowskiego
-Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów–
przeprowadzenie ankiety.

-Obserwacja i analiza możliwości uczniów.

-Kontakty z rodzicami
( indywidualne,
współpraca z
wychowawcami klas).

-Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów
emocjonalnych uczniów przy współpracy z pedagogiem
szkolnym.
Konsultacje z innymi nauczycielami.

-Obserwacja uczniów
w kontaktach z rówieśnikami

-Indywidualne
rozmowy z uczniem.

okres stażu opracowanie wyników
ankiety

bieżąca dokumentacja
(adnotacje w dzienniku),
notatki

Praca na rzecz środowiska
lokalnego, współpraca ze
strukturami samorządowym
-Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez
Szkołę.
-Zorganizowanie akcji o charakterze charytatywnym, np.
zbiórka książek dla dzieci ze szpitala, hospicjum

-Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i
międzyszkolnych

-Organizowanie uroczystości w świetlicy, np.: Andrzejki,
zabawa karnawałowa, wigilia świetlicowa, inscenizacje
tematyczne itp.

Dzień Książki

okres stażu
Zaświadczenia, adnotacje w dzienniku, fotografie
Motywowanie
i wspieranie uczniów
w rozwoju
-Pomoc uczniom
z trudnościami
w nauce. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i
zespołowej nauki.
Rozwijanie u uczniów umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

-Rozwijanie twórczych inicjatyw uczniów -pomoc w
przygotowaniu się do świetlicowych konkursów:
plastycznego, recytatorskiego, czytelniczego.

-Eksponowanie prac plastycznych uczniów
–wystawki dziecięce.

-Motywowanie do aktywnego uczestnictwa na zajęciach w świetlicy.

-Kształtowanie zdrowego stylu życia :
-koordynowanie programu „Owoce i warzywa w szkole”
-promowanie zdrowego odżywiania w świetlicy podczas tygodnia „Zdrowo jem-wszystko wiem”

-Organizowanie zajęć
rekreacyjno-ruchowych w świetlicy

-Zajęcia
profilaktyczne dotyczące zagrożeń
współczesnego świata ( w tym otyłości- zorganizowanie spotkania ze specjalistą od zdrowego odżywiania)

-Współpraca z pedagogiem szkolnym
-Aktywny udział w projektach szkolnych

okres stażu

okres stażu

październik
2015

okres stażu

zdjęcia

scenariusze,
zapisy w dzienniku

scenariusze,
zapisy w dzienniku

Uwrażliwienie uczniów na
problemy społeczne i cywilizacyjne
Kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych
postaw wobec
środowiska:
- koordynowanie programu WDUSS
-prowadzenie zajęć dodatkowych o tematyce przyrodniczej, kształtujących właściwy stosunek do otaczającego świata („Przyjaciele lasu”),
- zorganizowanie tygodnia o tematyce ekologicznej w świetlicy/szkole promującego właściwe postawy ekologiczne

-Cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole,
domu i na ulicy.

okres stażu

wrzesień-czerwiec 2015/2016

kwiecień 2016

okres stażu

scenariusze,
zapisy w dzienniku

Rozwijanie zainteresowań i
uzdolnień wśród
uczniów
korzystających ze
świetlicy szkolnej
-Organizowanie zajęć dla uczniów przejawiających zainteresowania artystyczne oraz czytelnicze:
- promowanie czytelnictwa wśród wychowanków poprzez zorganizowanie w świetlicy kącika czytelniczego, codzienne czytanie
-przygotowywanie uczniów do występów artystycznych (krótkie inscenizacje).

okres stażu

scenariusze,
zapisy w dzienniku

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie w praktyce
technologii komputerowej
i informacyjnej

- Dokumentowanie przebiegu stażu.

- Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

- Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali
edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
- Przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy)
na komputerze.

- Przygotowywanie dyplomów.

- Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez
przekazywanie informacji drogą internetową.

- Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio

okres stażu

okres stażu

scenariusze, dyplomy
plany pracy
zapisy
w dziennik

spis stron www

Korzystanie z edukacyjnych
serwerów internetowych.
-Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy
zawodowej –
planu rozwoju zawodowego.

-Wykorzystanie Internetu jako źródła
wiedzy o zmianach
w prawie oświatowym
Korzystanie ze stron MENiS,
www.literka.pl,
www.publikacje.edu.pl,
www.edux.pl,
www.interklasa.pl,
www.szkola.net/awans/
i innych

rok szkolny 2015/2016

okres stażu

strona internetowa
(wydruki)


§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

Rozwijanie własnych
kompetencji pedagogicznych

Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu
wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.

okres stażu

potwierdzenia udziału
(zaświadczenia

Gromadzenie i
studiowanie
literatury z wybranych
zagadnień psychologii,
pedagogiki i dydaktyki
-Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej.
- Studiowanie literatury
z dziedziny psychologii,
pedagogiki.

- Sporządzanie notatek
z przeczytanych książek.

okres stażu

notatki z literatury
potwierdzenie opiekuna

Integracja zespołu świetlicowego Gry i zabawy integracyjne. Budowanie poczucia
przynależności do grupy, współpracy w zespole
świetlicowym oraz dbania
o wspólne dobro

IX
2015, 2016, 2017

scenariusze zajęć
Podstawowe prawa dzieci wynikające
z Konwencji Praw Dziecka i
Deklaracji Praw Człowieka
Prowadzenie cyklu zajęć na temat praw i wolności
osobistych dziecka
- „Znam swoje prawa i szanuję prawa innych”
VI
2016, 2017, 2018
scenariusze zajęć
§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Analiza przepisów prawa
oświatowego oraz
dokumentacji szkolnej.
-Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela

-Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
statutu szkoły,
programu wychowawczego szkoły,
szkolnego programu profilaktycznego i innych.

okres stażu

potwierdzenie opiekuna
stażu
o analizie wymienionych
dokumentów
znajomość przepisów,
dokumentacji szkolnej

Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa
wewnątrzszkolnego.
- Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych
- Praca w komisjach. powoływanych w szkole.
- Udział w pracach komisji konkursowych w świetlicy.

okres stażu listy obecności
potwierdzenia
protokoły
regulaminy konkursów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.