X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29844

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

INFORMACJE O NAUCZYCIELU:
1. Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Magdalena Niedźwiedzka
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
3. Planowana data zakończenia: 31.05.2016 r.
4. Kwalifikacje:

Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Edukacja Przedszkolna
Historia
Filologia Polska

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola.
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
5. Nawiązanie współpracy z nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu.
6. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omówienie tych zajęć z prowadzącym.
7. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omówienie ich.
8. Uczestniczenie w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenie zawodowego, a także w ramach samokształcenia.
9. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust. 1 pkt. 1 a,b,c).
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. - Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego oraz publikacjami dotyczącymi awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r.) - notatki z analizy przepisów - wrzesień 2015 r.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - Ustalenie w rozmowie zasad wzajemnej współpracy.
- Omówienie treści zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego. -kontrakt,
- harmonogram spotkań - wrzesień 2015 r.
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. - Zredagowanie i złożenie planu do zatwierdzenia. - Plan Rozwoju Zawodowego - wrzesień 2015 r.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola. Analiza dokumentacji przedszkola:
- Statutu Przedszkola Miejskiego nr 39 w Sosnowcu,
- Koncepcja Pracy Przedszkola,
- Programy wychowawczo-dydaktyczne,
- Udział w Radach Pedagogicznych - zapis w dokumentacji przebiegu stażu - cały okres stażu
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zasadami obowiązującymi w przedszkolu. - Analiza zasad bezpiecznego użytkowania sal i ogrodu przedszkolnego.
- Praktyczne zastosowanie zdobytych wiadomości podczas pracy.
- Uczestnictwo w kursie BHP. - świadectwo ukończenia kursu BHP. - cały okres stażu
Działalność w zespole nauczycielskim dokonującym ewaluacji pracy przedszkola. - Dokonanie ewaluacji pracy przedszkola w zespole nauczycielskim.
- Przedstawienie wyników ewaluacji na spotkaniu Rady Pedagogicznej. - arkusze ewaluacji,
-pisemne przedstawienie wyników ewaluacji - cały okres stażu
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji. - Zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej.
-Prowadzenia zapisów w dzienniku zajęć.
- Przygotowywanie scenariuszy zajęć. - zapisy w dzienniku,
- scenariusze zajęć. - cały okres stażu
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz wybranego do realizacji programu. - Zapoznanie się z obszarami i celami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
- Analiza programu „Razem w przedszkolu”. - zapis w dokumentacji stażu - wrzesień 2015 r.
Dokumentacja realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. - Systematyczne gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego. - zaświadczenia,
- scenariusze zajęć,
- notatki,
- arkusze hospitacji,
- fotografie itp. - cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. - Opis realizacji sporządzonego Planu Rozwoju Zawodowego. - sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. - maj 2016 r.

II. Umiejętność prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż (§6 ust. 1 pkt 3)
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Poznanie sposobów właściwego opracowywania scenariuszy zajęć. - Przygotowywanie scenariuszy prowadzonych zajęć. - scenariusze zajęć - cały okres stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie. - Analiza i ocena przeprowadzanych zajęć pod względem ich mocnych i słabych stron. - scenariusze zajęć - cały okres stażu
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe. - Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnych z potrzebami własnymi oraz przedszkola. - zaświadczenia i ukończeniu kursów, szkoleń oraz warsztatów - cały okres stażu
Prowadzenie zajęć w oddziale 4-latków. - Przygotowywanie scenariuszy zajęć.
- Przygotowywanie wystaw prac tworzonych przez dzieci. - scenariusze zajęć,
- fotografie prac wykonanych przez dzieci - cały okres stażu
Poszerzanie we własnym zakresie posiadanej wiedzy oraz umiejętności. - Czytanie równych pozycji książkowych i artykułów o tematyce pedagogicznej oraz psychologicznej w prasie i Internecie. - spis przestudiowanej literatury - cały okres stażu
Udział i pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek. - Włączanie się do organizacji uroczystości przedszkolnych i wycieczek.
-Udział w uroczystościach przedszkolnych i wycieczkach. - fotografie, potwierdzenia,
- podziękowania - cały okres stażu
Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu. - Przygotowywanie dekoracji w różnych częściach przedszkola. - fotografie - cały okres stażu
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. - Tworzenie i opracowywanie dokumentacji. - scenariusze zajęć,
- karty pracy dla dzieci,
- ogłoszenia,
- dokumentacja związana ze stażem - cały okres stażu
Uczestniczenie w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia. - Uczestnictwo w Radach Szkoleniowych. - protokoły Rad Pedagogicznych - cały okres stażu
Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielkami. - Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie. - plan dostępny w dokumentacji przedszkola - październik 2015 r.
Uczestniczenie w międzyprzedszkolnych konkursach plastycznych. - Uczestnictwo wraz z dziećmi w różnego rodzaju konkursach. - zdjęcia,
- dyplomy. - cały okres stażu.

III. Znajomość środowiska dzieci ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt 3).
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Gromadzenie informacji o dziecku. - Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców.
- Karty informacyjne wychowanków.
- Rozmowy informacyjne z rodzicami. - dokumentacja wewnętrzna grupy,
- notatki - cały okres stażu
Współpraca z rodzicami. - Pozyskanie rodziców na rzecz grupy i przedszkola. - fotografie,
- notatki w sprawozdaniu - cały okres stażu
Pogłębianie wiedzy w zakresie realizacji zadań wychowawczych. - Obserwacja dzieci.
- Udział w warsztatach dotyczących problemów rozwojowych dziecka. - karta obserwacji,
- zaświadczenia o ukończonych kursach - październik 2015 r.
- maj 2016 r.
- cały okres stażu

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust. 1 pkt 2, pkt 3)
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. - Obserwowanie zajęć i omawianie ich. - scenariusze zajęć,
- karty obserwacji - cały okres stażu
Samoocena umiejętności, analiza słabych i mocnych stron działalności. - Uwzględnienie opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć i pracy z dziećmi. - teczka stażysty - cały okres stażu
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. - Autoanaliza i samoocena. - sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego,
- wnioski do dalszej pracy - maj 2016 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.