X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29848

Plan awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Dane personalne:
Imię i nazwisko - Bogusława Szaniawska
Miejsce Pracy -Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzciance
Stopień awansu zawodowego -nauczyciel mianowany
Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu - 03 września 2015r.
Zakończenie stażu – 31. maj 2018r.

II. PLAN DZIAŁANIA

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zakres działania:
-zadania wynikające z organizacji stażu
-zadania dotyczące osobistego rozwoju nauczyciela
-zadania dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńcze
- zadania podejmowane dla podniesienia jakości pracy szkoły

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

Zadania Sposoby realizacji Termin realizacji Dokumentacja
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieliWniosek o rozpoczęcie stażuPlan rozwoju zawodowego VIII 2015IX 2015IX 2015 Prawidłowo sformułowane dokumentyWniosekPlan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora szkoły
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Zapoznanie z nowymi lub ujednoliconymi dokumentami szkoły: program wychowawczy szkoły, statut, WSO IX – X 2015 Notatki, plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. -Gromadzenie materiałów i dokumentów potwierdzających realizację planu- Analiza własnej pracy Cały okres stażuCały okres stażu Zaświadczenia, opracowane materiałySprawozdania
4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.Uzyskanie oceny dorobku zawodowego V 2018V – VI 2018 SprawozdanieOcena dorobku zawodowego
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz wykorzystywanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły Udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli: udział szkoleniach, warsztatach, Radach Pedagogicznych ,lekcjach otwartychUdział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne. Cały okres stażu -świadectwa ukończenia-materiały szkoleniowe, notatki
3.Współpraca przy tworzeniu i uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu SzkolnegoPraca w zespole przedmiotowym:realizacja projektów, konkursów międzyprzedmiotowych Cały okres stażu Protokoły z przebiegu spotkań Samorządu Szkolnego
4. Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań w szkole Pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychProwadzenie Kroniki Szkolnej Cały okres stażu -potwierdzenie Dyrektora szkoły
5. Badanie poziomu przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów Przeprowadzanie testów diagnostycznych i analiza wynikówPrzeprowadzenie próbnego sprawdzianu z biologii i przygotowanie sprawozdania. Ewaluacja Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Zgodnie z harmonogramemZgodnie z harmonogramem Analiza wyników, wnioski do dalszej pracyAnaliza wyników, wnioski do dalszej pracy
4. Doskonalenie warsztatu, wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym. Zakup literatury specjalistycznej i pomocy naukowych. Tworzenie pomocy dydaktycznych Cały okres stażu Materiały, spis metod aktywizujących
5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli;Wyszukiwanie w Internecie informacji pomocnych w nauczaniu. Poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznychWymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania, wychowania Cały okres stażu Spis lekturAdnotacje w scenariuszach lekcji, zajęć
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej. (§ 8 ust.2 pkt.2).
1. Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych, opracowania konspektów zajęć, scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów, dyplomów, zaproszeń, podziękowań, przedstawień teatralnych. Cały okres stażu Scenariusz
2. Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną. Udział w szkoleniach służących efektywnemu wykorzystaniu technologii komputerowej w nauczaniu i nabywanie dodatkowych umiejętności w zakresie nowoczesnych technik komunikacyjnych. Cały okres stażu Zaświadczenia z odbytych form doskonalenia
3. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy z dziećmi Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych, tablicy multimedialnej, projektora, zasobów Internetu , programów edukacyjnych Cały okres stażu scenariusze
4. Wykorzystanie technologii komputerowej do wzbogacenia warsztatu pracy. Opracowanie i udostępnianie pomocy dydaktycznych, scenariuszy inscenizacji i przedstawień teatralnych, scenariuszy zajęć dydaktyczno-wychowawczych, sprawozdań z realizacji Projektu Szkoła Promującą Zdrowie ,testów z wykorzystaniem technologii komputerowej Korzystanie z Internetu: poznanie nowinek dydaktycznych, korzystanie z witryn edukacyjnych, śledzenie zmian w prawie oświatowym, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami poprzez Internet Cały okres stażu Wydruki, adresy stron
5. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym Opracowanie na komputerze materiałów związanych z awansem zawodowym Cały okres stażu
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§ 8 ust.2 pkt.3)
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. Prowadzenie zajęć i lekcji otwartychOpracowanie i przekazanie do szkolnej biblioteki scenariuszy uroczystości szkolnych i przedstawień teatralnych oraz scenariuszy zajęć w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie wraz z płytotekąPrzekazywanie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom (plakaty, kasety, płyty, scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne itp.) , Sporządzanie opinii pedagogicznych w zeszytach obserwacji ucznia oraz do PPP i SąduWspółpraca i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami , wychowawcamiSystematyczna współpraca z logopedą, psychologiem , pielęgniarką szkolną Cały okres staż Notatki, scenariusze, sprawozdania, zdjęciaPotwierdzenie
2. Wzbogacenie warsztatu pracy o nową wiedzę i umiejętności. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Cały okres trwania stażu Notatki
3. Wykorzystanie technologii komputerowej w celu dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego Udostępnianie w Internecie testów, quizów i innych materiałów do pracy na lekcjiPrzygotowanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowejRozmowy na forach Cały okres stażuW ramach potrzeb Publikacje, notatki, adresy stron internetowych
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4 a)
1. opracowanie i wdrożenie programu autorskiego Opracowanie autorskiego programu teatralnego „Koszałki”Opracowanie aneksu do autorskiego programu „Szkoła Promująca Zdrowie” 2016/2017 Opracowany programOpracowany program
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4 c)
1. Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów Prowadzenie koła teatralnegoOrganizowanie konkursów plastycznych i wystawTworzenie gazetek szkolnych Współorganizowanie uroczystości szkolnych, imprez wynikających z programu wychowawczego szkoły Cały okres stażu Zdjęcia, kronikaZdjęciaScenariusze, zdjęcia, harmonogram
2. Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami Organizowanie wycieczek dydaktyczno – krajoznawczych, organizowanie lekcji warsztatowychWspółpraca z innymi szkołami -organizowanie imprez i przedstawień Według potrzeb Dokumentacja szkolna, Harmonogram spotkań
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust.2 p 4e)
1. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych Poznawanie sytuacji rodzinnej, wychowawczej, medycznej uczniówWspółpraca z rodzicami-zaangażowanie rodziców w szkolne przedsięwzięcia Współpraca z pielęgniarką szkolnąWspółpraca z logopedąWspółpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną W miarę potrzeb Opis działań, dziennik lekcyjnyzdjęcianotatki w dziennikunotatki w dziennikunotatki w dzienniku
2. Tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły Udział w Przeglądach TeatralnychUdział w konkursach pozaszkolnych Cały okres stażu Notatki, zaświadczenia
3. Doskonalenie własnej wiedzy na temat zagadnień pedagogicznych Czytanie literatury fachowej, stosowanie odpowiednich metod pracy z uczniemWspólne ustalanie metod terapeutycznych wobec uczniów Cały okres stażu Opis i analiza
4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu metodyki Współpraca z wydawnictwami, bibliotekami. Pozyskiwanie materiałów i pomocy dydaktycznych. Udział w spotkaniach Cały okres stażu Notatki, zaświadczenia
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej. (§ 8 ust.2 p 4e)
1. Rozwijanie własnych zdolności poza szkołą, wzbogacanie doświadczeń Cały okres stażu
2. Samodoskonalenie w różnych formach kształcenia wykraczających poza szkołę i obowiązki służbowe Realizowanie różnych projektów w ramach pracy w fundacji autyzmowcy Cały okres stażu Zdjęcia, poświadczenia, strona internetowa
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt.5).
1. Doskonalenie umiejętności diagnozowania problemów edukacyjnych i wychowawczych. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. Cały okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami Opis przypadku

Powyższy plan może ulec uzupełnieniu lub modyfikacji w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.

Plan zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.