X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29827
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Ewelina Piwońska

nauczyciel kontraktowy, ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne im. Juliana Tuwima w Kowali
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
CEL GŁÓWNY:
1. Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli:
1. Uczestnictwo w pracach organów Przedszkola Publicznego im. Juliana Tuwima w Kowali związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego;
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki
z uwzględnieniem jej specyfiki.
§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Zadania

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Współpraca
z opiekunem stażu.

• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie kontraktu
z opiekunem
1 raz na 3 miesiące

1 raz na 2 miesiące

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć, arkusze obserwacyjne


Kontrakt
2. Dokumentowanie własnych działań. • Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, scenariuszy. Cały okres
stażu Dokumenty

3. Planowanie działalności opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej.
• Opracowanie miesięcznych planów pracy opiekuńczo- wychowawczo – dydaktycznej.
• Opracowanie rocznych planów pracy przedszkola.
Cały okres stażu Plany pracy
4. Wdrażanie aktywizujących metod pracy z dziećmi. • Prowadzenie zajęć aktywizującymi metodami:
- Inscenizacja,
- Drama,
- Burza muzgów,
- Improwizacja,
- Zabawy w kręgu (stymulacja integracyjna);
- Drzewo decyzyjne
- Pajęczynka (kłębek)
- Zabawy paluszkowe i wierszyki-masażyki;
- Kinezjologia edukacyjna;
- Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz
- Ruch rozwijający V. Sherborne
- Pedagogika zabawy;
- Muzykoterapia;
- Metody Kniessów, Orffa, Labana;
- Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak Cały okres stażu Scenariusze zajęć, zdjęcia
5. Dbanie o estetykę
i wygląd sal zajęć.
• Przygotowanie przejrzystych, estetycznych pomocy dydaktycznych
• Dekorowanie sal zgodnie
z porami roku
• Dekorowanie sal na uroczystości przedszkolne.
Cały okres stażu Pomoce dydaktyczne, zdjęcia

6. Udział w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego.
• Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach:
- Jak uczyć skutecznie
i efektywnie czyli zgodnie z zasadami neurodydaktyki
- Elementy dramy, teatru
i improwizacji teatralnej
w edukacji małego dziecka
- Metody pracy terapeutycznej z dziećmi
z Zespołem Aspergera
- Techniki relaksacji
- Dziecięca matematyka
- Metody aktywizujące
w procesie nauczania
• Aktywne uczestnictwo w
wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia nauczycieli( WDN ) Wg potrzeb

Zaświadczenia, certyfikaty

Notatki z form doskonalenia zawodowego
7. Ocena skuteczności działań. • Opracowanie narzędzi diagnostycznych(ankieta dla rodziców nt. Czy rodzic jest zadowolony z pobytu dziecka w przedszkolu?
• Dokonywanie ewaluacji własnych działań
Cały okres stażu

Kwestionariusz ankiety

Arkusz samooceny
8. Samodzielne pogłębianie wiedzy. • Studiowanie czasopism:
„Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Mały Artysta”,
„Mój przedszkolak” – magazyn dla rodziców.
Studiowanie literatury pedagogicznej
• Korzystanie z portali edukacyjnych. Cały okres stażu

Bibliografia przeczytanych pozycji

Adresy stron

9. Skuteczna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych.
• Zajęcia prowadzone z całą grupą.

• Zorganizowanie konkursów
i uroczystości grupowych, spacerów i wycieczek.

• Współpraca z rodzicami.

• Opracowanie i wdrażanie projektów własnych.
Cały okres stażu

Zgodnie
z rocznym planem pracy

Zgodnie z harmonogramem
Cały okres stażu

Tydzień patrona- Juliana Tuwima;

„Ja
i emocje”
Scenariusze zajęć

Opis działań

Projekt


Projekt
10. Opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. • Samoocena pracy nauczyciela, autorefleksja, analiza dokumentów, wnioski do dalszej pracy.
I, VI. 2016r.
I, VI. 2017r.
I, VI. 2018r. Sprawozdanie
11. Określenie dalszej drogi rozwoju. • Opracowanie słabych
i mocnych stron.
• Przygotowanie do awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
V. 2018 r. Arkusz analizy Swot
12.Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą
w przedszkolu • Udział w komisjach
i zespołach:
- Zespół do zmian statutowych;

- Komisja do spraw wniosków;

- Pisanie protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
- Prowadzenie ćwiczeń
w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji Przedszkola Publicznego im. J. Tuwima w Kowali

Wg potrzab

Przykładowe zmiany statutowe

wnioski

Protokoły

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Zadania

Formy realizacji
termin
Dowody realizacji
1. Udział w akcji akcjach charytatywny, ekologicznych. • Udział w programach, projektach, akcjach:
Góra Grosza, Cała Polska czyta dzieciom, Akademia Misia Haribo, Kubusiowi przyjaciele natury, Zbiórka: nakrętek, baterii.
Cały okres stażu

2. Wspomaganie działań profilaktycznych
i wychowawczych przedszkola.
• Realizacja projektów i programów profilaktycznych, zdrowotnych, wychowawczych np. Czyste powietrze wokół nas, Akademia Aquafresh,
Dzieciństwo bez próchnicy.
Jak żyć by zdrowym być
Komputery i dobre maniery,
Program profilaktyczny i wychowawczy Przedszkola Publicznego w Kowali Cały okres stażu

Scenariusze zajęć,
Sprawozdanie
3. Uwzględnianie
w pracy potrzeb rozwojowych dzieci.

• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

• Diagnozowanie i badanie umiejętności dzieci.

• Prowadzenie obserwacji
i diagnozowanie poziomu dojrzałości szkolnej.

• Pomoc psychologiczno – pedagogiczna - zajęcia indywidualne z dzieckiem mającym trudności edukacyjne, zajęcia z dzieckiem zdolnym,
z dzieckiem z zaburzeniami komunikacji językowej IX – X

Na bieżąco

X, IV

Cały okres stażu Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, rozmowy, ankiety

Narzędzia diagnostyczne, karty obserwacji, arkusz diagnozy

indywidualne plany pracy, notatki, karty wymowy
4.Współorganizowanie przedszkolnych uroczystości
i konkursów.
• Przygotowanie
i współorganizowanie konkursów ekologicznych, środowiskowych, prozdrowotnych.
Uroczystości przedszkolne:
• Pasowanie na przedszkolaka
• Zabawa Andrzejkowa
• Mikołajki
• Dzień Babci i Dziadka
• Bal karnawałowy
• Dzień Babci i Dziadka
• Dzień Mamy i Taty
• Dzień Dziecka.
• Uroczyste zakończenie roku Wg rocznego planu pracy Opis działań, zdjęcia, scenariusze
5. Współpraca ze specjalistami • Korzystanie z wiedzy
i doświadczenia psychologa, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów.
• Współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi
• placówkami doskonalenia nauczycieli
• innymi przedszkolami, szkołami i placówkami Cały okres stażu - Notatki;
- Arkusze obserwacji dziecka
6. Współpraca
z rodzicami • Rozmowy indywidualne,
• Realizacja programu aktywnej współpracy z rodzicami,
• Zebrania grupowe
• Opracowanie harmonogramu spotkań z rodzicami.
• Pomoc rodziców
w organizowaniu imprez przedszkolnych.
• Udział rodziców
w uroczystościach organizowanych w przedszkolu Cały okres stażu - karty indywidualnych kontaktów
z rodzicami,
- zeszyt protokołów.

7. Współpraca
ze środowiskiem lokalnym
• Spacery, wycieczki do:
Świetlicy środowiskowej „Szansa” w Kowali,
Gminnej Biblioteki w Kowali,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali.
Ośrodka Zdrowia w Kowali
Teatru, Kina w Radomiu – działania zgodne z Planem współpracy Przedszkola Publicznego w Kowali ze środowiskiem lokalnym
i regionalnym

Cały okres stażu

zapisy w dzienniku, karty wycieczek, zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Zadania

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera. • Tworzenie prezentacji multimedialnych np. z animacją
• Korzystanie z programów Power Point, Excel, Windows Media Player,
• Używanie programu do zdjęć – Inpaint, Nature Illusion Studio

Wg potrzeb
Prezentacje multimedialne,
zdjęcia

2. Wykorzystanie
w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych, dokumentów, scenariuszy.
• Korzystanie z Internetu
i programów edukacyjnych (Edux, Chomikuj)
• Śledzenie stron internetowych
o profilu edukacyjnym
• Pisanie artykułów na stronę internetową przedszkola.
• Współpraca z moderatorem strony internetowej Przedszkola Publicznego im. J. Tuwima
w Kowali.
• Korzystanie z poczty mail ewe.piw@wp.pl, komunikatorów, skype. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wg potrzeb

Cały okres stażu

Pomoce, scenariusze

Wykaz stron
i programów

Wykaz, scenariusze

Zdjęcia, artykuły

Strona internetowa

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Zadania

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.Pogłębianie wiedzy
z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki.
• Samodzielne studiowanie literatury fachowej.
• Udział w procesie wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu n-li.
• Udział w Radach Pedagogicznych.

• Poznanie przepisów Niebieskiej Karty i innych przepisów prawa oświatowego
• Współpraca z gronem pedagogicznym, psychologiem
Na bieżąco

Wg potrzeb
Bibliografia

Zaświadczenia

Księga protokołów

2. Wykorzystanie zdobytej wiedzy
w pracy pedagogicznej.
• Wykorzystanie zasad, metod nauczania i wychowania
w pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z poziomem rozwoju dzieci w przedszkolu.

• Pedagogizacja rodziców.
Cały okres stażu

Wg harmonogramu współpracy
z rodzicami Opis działań, scenariusze zajęć

Referaty

3. Opublikowanie własnych materiałów na stronach internetowych.
• Opublikowanie własnych materiałów, scenariuszy zajęć

Cały okres stażu
Kopie

4.Realizacja programów

• Realizacja programów:
- Nasze przedszkole
Ż. Żabinska,M.
- Kwaśniewska, MAC Edukacja
- Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak,
- Klucz do uczenia się wg. teorii L. Wygoskiego,
- Jak żyć by zdrowym być; program własny A. Bą
- Adaptacja dziecka
w przedszkolu program własny. M. Mirecka, L. Kruk
- Program profilaktyczny i PP
w Kowali
- Program wychowawczy PP
w Kowali
- Elementy programu Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk - Kolczyńska

Cały okres stażu
scenariusze

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej

• Analiza dokumentacji przedszkolnej:
Statut przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola,
Roczne plany pracy,
Regulaminy

Cały okres stażu

dokumenty

2. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań


• Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur
w codziennej pracy;
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
• Śledzenie zmian na stronach internetowych MEN.
• Aktualizacja na Radzie Pedagogicznej zmian statutowych
Cały okres stażu

Wpisy
w dzienniku;

Notatki

Statut Przedszkola Publicznego
w Kowali
3. Analiza przepisów prawa oświatowego, poznanie zasad i procedury awansu zawodowego. • Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
Karta Nauczyciela,
Rozporządzenia MEN,
Ustawa o systemie oświaty,
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
• Poznanie zasad i procedur awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Cały okres stażu

Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego

wniosek do dyrektora, projekt planu rozwoju zawodowego
4. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz
w radach szkoleniowych • Przygotowywanie na posiedzenia Rady Pedagogicznej notatek dotyczących zmian w przepisach prawa oświatowego; Cały okres stażu notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.