X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29784

Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej

SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ I PÓLROCZE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
Podstawę programową w klasie I zrealizuję zgodnie z zamierzeniami na rok szkolny 2012/2013.

TREŚCI NAUCZNIA ZAWARTE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KLASA I
Uczeń nabył wiadomości i umiejętności w zakresie
1. Edukacja polonistyczna
- słucha wypowiedzi i komunikuje się w sposób jasny i zrozumiały
- rozumie sens kodowania i dekodowania różnych informacji
- zna wszystkie litery alfabetu i rozumie czytany tekst
- przepisuje, pisze z pamięci dbając o estetykę i kaligrafię
- posługuje się określeniem: wyraz, głoska, litera, sylaba i zdanie
- interesuje się czytelnictwem w miarę swoich możliwości
- korzysta z pakietów edukacyjnych pod kierunkiem nauczyciela
-odtwarza z pamięci teksty dla dzieci i uczestniczy w zabawach teatralnych

2. Edukacja muzyczna - śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
- odtwarza proste melodie i rytmy
- wie, że muzykę można zapisać i odczytać
- potrafi się kulturalnie zachować na koncercie
3. Edukacja plastyczna - wyraża myśli i uczucia w różnych formach plastycznych
- rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki
- wykonuje proste rekwizyty np. lalki
4. Edukacja społeczna - rozróżnia co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
- współpracuje w zabawie i nauce szkolnej, przestrzega reguł zachowania
- wie co to znaczy przynależność do rodziny
- zna zagrożenia ze strony ludzi
- dba o swoje bezpieczeństwo
- zna swój adres zamieszkania
- wie jakiej jest narodowości, że mieszka Polsce, a Polska znajduje się w Europie
-zna symbole narodowe
5. Edukacja przyrodnicza - rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w środowisku przyrodniczym
-zna przystosowanie się zwierząt do poszczególnych pór roku
- zna zagrożenia dla środowiska naturalnego
- obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody
- nazywa zjawiska atmosferyczne dla poszczególnych pór roku i zna zagrożenia z ich strony

6. Edukacja matematyczna - porównuje zbiory
- układa obiekty: rosnąco , malejąco, numeruje
-klasyfikuje obiekty (zwierzęta, zabawki, przedmioty)
- określa położenie przedmiotów, orientuje się na kartce
- sprawnie liczy , wymienia kolejne liczby do 20
- sprawnie wyznacza sumy i różnice w zakresie 10
- rozwiązuje zadania tekstowe
- mierzy, waży, nazywa dni tygodnia i miesiące roku, orientuje się na zegarze ( pełne godziny)
- posługuje się pieniędzmi
7. Zajęcia komputerowe - posługuje się komputerem w podstawowym zakresie
- wie, jak bezpiecznie korzystać z komputera
- tworzy teksty i rysunki
8. Zajęcia techniczne - majsterkuje, zna ogólne zasady działania urządzeń domowych
- utrzymuje porządek wokół siebie,
- zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego użycia urządzeń technicznych
- bezpiecznie porusza się po drogach, zna numery alarmowe, umie powiadomić dorosłych
9. Zajęcia fizyczne - uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami
- potrafi : chwytać, rzucać, łapać ,toczyć, kozłować, odbijać piłkę
- pokonuje tory przeszkód
- wykonuje ćwiczenia równoważne
- siedzi prawidłowo przy ławce
- wie, że choroby są groźne dla zdrowia

FORMY STOSOWANE DO SPRAWDZENIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW
Wiedza i umiejętności uczniów sprawdzane były za pomocą: obserwacji ucznia, prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, przepisywania tekstów, pisania z pamięci i ze słuchu, samodzielnej wypowiedzi pisemnej, wypowiedzi ustnej, recytowania utworów, czytania głośnego tekstów opracowanych i nowych, czytania ze zrozumieniem, prac domowych, ćwiczeń w liczeniu i rozwiązywanie zadań, wytwory artystyczne, śpiewanie piosenek, umiejętności ruchowe , teksty i rysunki komputerowe.
Uczniowie byli oceniani na bieżąco w czasie zajęć, w trakcie wykonywania danego zadania lub po jego wykonaniu.
WNIOSKI I REKOMENDACJE
1. Uczniowie opanowali podstawę programową w różnym stopniu ( w zależności od indywidualnych możliwości i wysiłku intelektualnego).
2. Należy doskonalić technikę czytania i czytanie ze zrozumieniem u wszystkich uczniów.
3. Zwracać uwagę na estetykę pisma i poprawność ortograficzną.
4. Doskonalić umiejętności praktyczne z zakresu edukacji matematycznej ( mierzenie, ważenie odmierzanie płynów, obliczenia zegarowe i pieniężne.
5. Wdrażać do efektywnej współpracy w grupie.
6. Dwoje uczniów z klasy II należy objąć zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi w celu utrwalania bieżącego materiału i wyrównywania szans edukacyjnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.