X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29757
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan Rozwoju Zawodowego

mgr Agnieszka Badziak

nauczyciel mianowany
nauczyciel bibliotekarz oraz przedmiotów zawodowych branży administracyjnej,
zatrudniony w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy,
ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Cel podejmowanego stażu, to uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Przedstawiony przeze mnie plan rozwoju zawodowego jest kontynuacją mojej pracy jako nauczyciela oraz obecnie - wychowawcy.
Plan i zamierzenia w nim zawarte stanowią rozwinięcie i doskonalenie dotychczasowej pracy dydaktyczno - wychowawczej w szkole i poza nią.
Dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy tez sposobu dokumentowania w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zdań dodatkowych itp. za zgodą dyrektora.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

Opracowanie końcowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

- Analiza aktów prawnych w zakresie awansu zawodowego.

- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie dokumentacji.
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8 ust.2.pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznie, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu udoskonalanie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Poszerzenie własnej wiedzy i umiejętności

Podniesienie poziomu nauczania poprzez poszerzenie wiedzy i doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Współpraca z rodzicami i ich pedagogizacja na tematy dotyczące trudności wychowawczych i dydaktycznych.

Cykliczna obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa w szkole – analizowanie stanu wypożyczeń wśród uczniów i nauczycieli
Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych pozwalających na integrację grupy oraz zapoznanie młodzieży z dziedzictwem kulturowym kraju i regionu.

Współpraca przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

Organizowanie konkursów szkolnych i uczestnictwo w konkursach pozaszkolnych.

Zorganizowanie oraz prowadzenie Szkolnego Koła Szachowego.
- Udział w szkoleniach, kursach, podjęcie studiów podyplomowych adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.

- Samodzielne studiowanie literatury fachowej.

- Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez indywidualne rozmowy z rodzicami oraz przeprowadzanie i analizę różnorodnych ankiet.

- Opracowanie i przeprowadzenie ankiet.

-Planowanie wycieczek
- Sporządzanie dokumentacji związanej z wycieczką szkolną np. karta wycieczki, listy uczniów.

-Organizowanie samodzielne i przy współpracy z innymi nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym (Starostwo Powiatowe, MiPBP, Dom Kultury itp.)

- Organizowanie i ogłaszanie konkursów.

- Organizowanie turniejów szkolnych i pozaszkolnych, opieka nad młodzieżą.
§ 8. ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wdrażanie systemu bibliotecznego MOL w zakresie udostępniania i opracowania zbiorów.

Prowadzenie zajęć w pracowni wyposażonej w komputer i osprzęt multimedialny.

Przygotowanie i opracowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.

Wykorzystywanie technologii komputerowej do samokształcenia – internet.

Komputerowe opracowywanie materiałów związanych z pracą, prowadzenie strony internetowej biblioteki.

Opublikowanie n portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.
-Budowa bazy elektronicznej w systemie MOL.

- Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych poprzez wykorzystywanie stron internetowych.

- Opracowywanie testów, ankiet i materiałów pomocniczych.

-Korzystanie ze stron internetowych związanych z awansem zawodowym.

-Wykorzystywanie komputera do tworzenia dyplomów, opracowywania nagród książkowych.

- Prowadzenie i uaktualnianie internetowej strony biblioteki na portalu społecznościowym.
- Przygotowanie i zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronach www.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzanie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych
zajęć.

Opieka nad nauczycielem odbywającym staż na stopień awansu na nauczyciela kontraktowego.

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

Przygotowywanie dla nauczycieli i umieszczanie na tablicy w bibliotece opracowań dotyczących nowości wydawniczych .

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami.

Współpraca w ramach Zespołu Wychowawczego.
-Pomoc i opieka nad nauczycielem stażystą.

-Przeprowadzenie i omówienie zajęć.

-Udostępnianie informacji w bibliotece.

-Wymiana doświadczeń z nauczycielami naszej szkoły oraz nauczycielami bibliotekarzami z Biblioteki Pedagogicznej w Łęczycy.
-Wymiana doświadczeń w ramach Zespołu.

§ 8 ust 2 pkt. 4 lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Napisanie i ewaluacja programu nauczania dla Zawodowego Kursu Kwalifikacyjnego Kwalifikacja A. 68 Obsługa klienta w jednostkach administracji


Opracowanie i wdrożenie programu Klubu Asystentów Bibliotecznych.

Opracowanie i wdrożenie programu działań biblioteki szkolnej.

Opracowanie przy współpracy z nauczycielem EDB programu działań Szkolnego Koła Strzeleckiego „Kadet”
8 ust 2 pkt 4 lit. c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem biblioterapii.

Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy edukacyjnej biblioteki.

Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Opracowanie scenariuszy i przygotowanie zajęć.

Pozyskiwanie funduszy i sponsorów.

Współpraca z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną, Biblioteką Pedagogiczną, Domem Kultury, Muzeum, Starostwem Powiatowym.
Okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi.

Współpraca z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną oraz Biblioteką Pedagogiczną w Łęczycy, Muzeum, Domem Kultury.

Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.

Nawiązanie współpracy z wydawnictwami, hurtowniami i księgarniami.
-Organizowanie wyjść na wystawy, uczestniczenie w lekcjach bibliotecznych, muzealnych.

-Nawiązanie współpracy z TPD w Łęczycy.
- Informowanie rodziców i uczniów o zorganizowanym wypoczynku letnim i zimowym.

-Pozyskiwanie darmowych książek oraz materiałów promocyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych.
- Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, sporządzanie i przeprowadzanie ankiet.

- Dokonanie opisu i analizy dwóch przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.