X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29767

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko: Justyna Borecka – Augustyniak
Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu
Stanowisko: Nauczyciel – wychowawca świetlicy
Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

II. STAŻ

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2015
Opiekun stażu:
Długość stażu: 9 miesięcy
Planowana data ukończenia stażu: 31. 05. 2016r.

III. CELE STAŻU:

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2.Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
3.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i zasad jej prowadzenia.
4.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
5.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym: prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora i omawianie ich przebiegu.
6.Podniesienie kompetencji zawodowych poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego oraz poprzez samokształcenie.
7.Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów ich problemami oraz doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem.
8.Poprawne planowanie czynności opiekuńczo – wychowawczych.
9.Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
10.Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów. Podjęcie działań mających na celu wyrobienie i pogłębienie nawyku czytania.
11. Koordynacja działań promujących czytelnictwo w szkole i w środowisku, współpraca z PiMBP „Biblioteką pod Atlantami”.
11. Przeprowadzenie i planowanie zajęć z uczniami, tak aby przyczynić się do realizacji celów rozwojowych szkoły.

IV. PLAN DZIAŁANIA

Podstawa prawna:
•Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli
•KARTA NAUCZYCIELA art.9a AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Zgodnie z §6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż.

1.Zadania: Poznanie procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
Karta Nauczyciela
Najnowsze rozporządzenie MEN dotyczące awansu zawodowego Nauczycieli.
Termin:IX` 15
Dowody realizacji: Znajomość przepisów prawnych.

2.Zadania: Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Formy realizacji: Omówienie form współpracy, korzystanie z wiedzy oraz doświadczenia opiekuna stażu, opracowanie wraz z opiekunem przejrzystych zasad współpracy.
Termin: IX` 15
Dowody realizacji:Kontrakt zawodowy z opiekunem stażu.

3.Zadania: Poznawanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
Formy realizacji: Analiza dokumentacji szkoły:
Statut Szkoły.
Program Wychowawczy
Plan Pracy Szkoły.
Przepisy porządkowe obowiązujące nauczycieli tj. plan dyżurów, obowiązki wychowawcy.
Wewnątrzszkolny System Oceniania,
inne wewnętrzne regulaminy, przepisy BHP
Termin:IX – X` 15
Dowody realizacji: Znajomość przepisów prawnych, krótkie notatki z ich analizy.

4.Zadania: Organizowanie własnego warsztatu pracy, zapoznanie z dokumentacją świetlicy.
Formy realizacji: Realizacja programu pracy świetlicy, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych.
Termin: Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Plany miesięczne.

5.Zadania: Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji: Gromadzenie dokumentacji potrzebnej do uzyskania awansu zawodowego.
Termin: Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Opis dokumentów działań, programów, scenariuszy, konspektów zajęć świetlicowych.

6.Zadania: Przygotowanie projektu sprawozdania realizacji planu.
Formy realizacji: Opis realizacji niniejszego planu.
Termin: V` 2016
Dowody realizacji: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Zadania: Dokonanie wstępnej oceny własnych umiejętności.
Formy realizacji: Autorefleksja, analiza możliwości rozwoju,
zaplanowanie własnego rozwoju.
Termin:IX` 15
Dowody realizacji: Plan rozwoju.

2.Zadania: Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu.
Formy realizacji: Aktywny udział w kursach, szkoleniach, warsztatach.
Ukończenia studiów podyplomowych w zakresie
„ Edukacja biblioteczna”.
Termin: Na bieżąco.
Dowody realizacji: Zaświadczenia, dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

3.Zadania: Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Formy realizacji: Publikacja planu rozwoju w portalu edukacyjnym, udostępnianie scenariuszy, konspektów oraz informacji na temat wykonanych działań w Internecie.
Termin: Cały okres stażu
Dowody realizacji: Adresy stron internetowych, strona internetowa szkoły.

4. Zadania: Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
Formy realizacji:Korzystanie ze stron internetowych
poświęconych edukacji, opracowanie pomocy dydaktycznych, tworzenie dokumentacji, w tym związanej ze stażem.
Termin:Cały okres stażu.
Dowody realizacji:Spis wykorzystanych stron internetowych, przykłady zastosowanych pomocy dydaktycznych, dokumentacja stażu.

5.Zadania: Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
Formy realizacji:Udział dzieci w konkursach, turniejach wynikających z planu pracy.
Współorganizowanie konkursów.
Termin: Cały okres stażu
Dowody realizacji: Sprawozdanie z organizacji konkursów, zdjęcia, dyplomy.

6.Zadania: Pomoc w nauce i wyrównaniu braków szkolnych.
Formy realizacji: Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne.
Termin: Cały okres stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenie opiekuna stażu, dziennik świetlicy.

7.Zadania: Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów.
Formy realizacji: Zachęcanie dzieci do czytania poprzez zastosowanie metod stymulujących zainteresowanie książką: warsztaty literacko- plastyczne, cykliczne głośne czytanie, zabawy twórcze i gry dydaktyczne w oparciu o literaturę, biblioterapia.
Inicjowanie i zachęcenie do aktywnego udziału uczniów w imprezach czytelniczych: Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Dzień Książki.
Termin:Cały okres stażu
Dowody realizacji: Dziennik Zajęć i Czynności Nauczyciela, konspekty zajęć, zdjęcia, sprawozdania.

8.Zadania: Koordynacja działań promujących czytelnictwo w szkole i środowisku.
Formy realizacji: Organizacja działań i imprez promujących książkę i czytelnictwo w szkole. Współpraca z
PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” – zachęcanie nauczycieli do korzystania z oferty bibliotecznej, bieżące jej nadzorowanie (udział grup szkolnych w zajęciach literackich, warsztatach multimedialnych, spotkaniach autorskich, konkursach)
Termin: Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Sprawozdania z organizacji imprez, zaświadczenie o współpracy, zdjęcia.

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem.

1.Zadania: Pogłębienie wiedzy z zakresu wychowawczych oraz opiekuńczych aspektów pracy w świetlicy szkolnej.
Formy realizacji: Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły oraz określenie zadań nauczyciela – wychowawcy świetlicy.
Termin: IX` 15
Dowody realizacji: Notatki własne.

2.Zadania: Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków (rozmowa, karty zgłoszeń do świetlicy).
Formy realizacji: Rozmowa, karta zgłoszenia dziecka do świetlicy. Współpraca z wychowawcami klasy i pedagogiem szkolnym.
Termin: Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Charakterystyka dziecka w wybranej przez siebie formie.

3.Zadania:Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.
Formy realizacji: Zapoznanie ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami. Troska
o dobry kontakt z rodzicami.
Termin: Cały okres stażu.
Dowody realizacji: Notatki z przeprowadzonych rozmów, dziennik świetlicy.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1.Zadania: Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Formy realizacji: Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisywanie wyników, analiza konspektów.
Termin: Dwa razy w miesiącu.
Dowody realizacji:Wnioski z hospitacji i obserwacji.

2.Zadania:Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Formy realizacji: Opracowanie scenariuszy, konspektów zajęć, konsultacja, analiza.
Termin: Dwa razy w miesiącu.
Dowody realizacji: Konspekty zajęć wnioski i uwagi do realizacji.

3.Zadania; Ocena własnych umiejętności.
Formy realizacji: Autorefleksja, samoocena.
Termin: Na bieżąco.
Dowody realizacji: Samoocena i wnioski do dalszej pracy.


miejscowość, data podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.