X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29726
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko: Karolina Rybarczyk Nazwa szkoły: Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach
Dyrektor szkoły: Alicja Kasperczak
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 roku
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2018 roku


§ 8 ust.2 pkt.1)
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (...);

Zadania do wykonania / formy realizacji / termin / sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego./ Zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./ sierpień 2015r./ Przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego oraz wniosku o rozpoczęcie stażu i przedłożenie ich dyrektorowi szkoły.
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. / Przygotowanie planu rozwoju zawodowego./ 31. sierpnia 2015r./ plan rozwoju zawodowego.
3. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. / Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły./ okres stażu.
4. Czynny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej./ Przygotowywanie sprawozdań (apele wychowawcze, imprezy sportowe, działalność Koła Rękodzieła, klasowe); przedstawianie nowych pomysłów; udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej./ okres stażu./ protokolarz.
5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym w celu podwyższenia jakości pracy szkoły./ Udział w zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli: - uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, warsztatach, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły zgodnie z ofertą placówek (CDN Piła, ODN Poznań). Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli: - zgodnie z ofertą szkoły./ okres stażu/ zaświadczenia, lista obecności.
6. Opracowanie szkolnych dokumentów./ Udział w pracach zespołów: - do spraw nauczycieli uczących w danej klasie; - nauczycieli wychowania fizycznego i rehabilitacji; - szkolnego programu wychowawczego./ okes stażu/ sprawozdania, protokoły.
Wzbogacenie form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody. / Wykorzystanie w pracy z uczniami takich metod jak: - dogoterapia; - Ruch Rozwijający według Weroniki Sherborne; - choreoterapia./ okres stażu/ dokumentacja w dziennikach zajęć.
7. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności./ Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji ze stron internetowych./ okres stażu/ bibliografia.
8. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy./ Przygotowanie i pozyskanie pomocy dydaktycznych./ okres stażu/ Wytwory pracy uczniów, pomoce wykorzystywane podczas zajęć.
9. Dbanie o estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej./ Wykonywanie gazetek tematycznych, dbanie o wystrój klasy, pozyskiwanie elementów wyposażenia./ okres stażu/ fotografie.
10. Współpraca z rodzicami. / Spotkania połączone z pedagogizacją rodziców. Uroczystości klasowe i w plenerze. Zebrania i spotkania indywidualne z rodzicami./ okres stażu/ Podpisy rodziców, fotografie, artykuły na stronie internetowej szkoły.
11. Prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach art.42 KN./ Dogoterapia, Koło Rękodzieła Artystycznego. / okres stażu / dzienniki zajęć.
12. Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach sportowych, konkursach szkolnych i międzyszkolnych. / - udział w zawodach sportowych „Sprawni – Razem”; - udział w Olimpiadach Specjalnych; - przygotowanie okazjonalnych wystaw wyrobów Koła Rękodzieła; - udział w konkursach plastycznych i rękodzielniczych./ okres stażu / sprawozdania, fotografie.
13. Organizacja wycieczek szkolnych. / Przygotowanie planu wycieczki. Uzyskanie zgody rodziców. Przeprowadzenie wycieczki zgodnie z przepisami. / okres stażu / Dokumentacja szkolna zgodnie z regulaminem.
14. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. / Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju./ maj/czerwiec 2018r. / Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.§ 8 ust.2 pkt.2)
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Zadania do wykonania / formy realizacji / termin / sposób dokumentowania

1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy z uczniami./ - wykorzystanie sprzętu znajdującego się w świetlicy szkolnej – multimedialne gry sportowe; - wykorzystanie programu komputerowego do obsługi turniejów warcabowych; - wykorzystanie edytora tekstu Word do wykonywania pomocy dydaktycznych, dyplomów, ogłoszeń, zaproszeń, podziękowań; - przygotowanie prezentacji multimedialnych przy wykorzystaniu edytora Power Point; - wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, korzystanie z laptopa i rzutnika; - korzystanie ze sprzętów audio i video podczas realizacji zajęć oraz imprez szkolnych./ okres stażu/ Informacja w dziennikach, dokumenty tekstowe, prezentacje.
2. Stosowanie technologii komputerowej w dokumentacji./ - wykorzystanie edytora tekstu Word do pisania planów, programów oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z realizacją niniejszego planu oraz pracą szkoły; - przygotowanie prezentacji multimedialnej zaprezentowanej podczas wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli./ okres stażu/ dokumenty tekstowe.
1. Wykorzystanie Internetu do realizacji zadań zawodowych. / - publikacje na stronach portali edukacyjnych (plan rozwoju zawodowego, scenariusze zajęć); - pozyskiwanie informacji na temat kursów i szkoleń – korespondencja on line; - korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli; - śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego; - korzystanie ze stron Ministerstwa Edukacji Narodowej; - wykorzystanie pomysłów do pracy z uczniami./ na bieżąco/ adresy stron.

§ 8 ust.2 pkt.3)
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;


Zadania do wykonania / formy realizacji / termin / sposób dokumentowania

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. / Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. / okres stażu, zgodnie
z harmonogramem szkoły. / scenariusze zajęć.
2. Opieka nad stażystą./ - pomoc w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego; - wzajemne obserwacje zajęć; - konsultacje i porady; - współpraca podczas organizowania imprez szkolnych i międzyszkolnych; - przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego; - pomoc w przygotowaniu okresowych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego; wsparcie podczas przygotowania do egzaminu./ 2015/2016
2016/2017 / sprawozdania nauczyciela kontraktowego.
3. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. / Przygotowanie i zaprezentowanie wiedzy z zakresu: - Ruchu Rozwijającego metodą Weroniki Sherborn w teorii i praktyce. Udział w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez innych nauczycieli. / luty 2016r., na bieżąco / prezentacja multimedialna, fotografie.
4. Współpraca z nauczycielami. / Aktywny udział w pracach zespołów do spraw nauczycieli uczących w danej klasie. Organizacja spotkań nauczycieli wychowania fizycznego i rehabilitacji. Opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych. Aktywny udział w ewaluacji programu wychowawczego; nadzór nad apelami wychowawczymi – współpraca z wychowawcami, dyrekcją, psychologiem i pedagogiem szkolnym. Organizacja projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną o tematyce wielkanocnej. Organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych. Organizacja wycieczek szkolnych. / okresowo. Okresowo / w razie potrzeb. Wrzesień 2015r. / w razie potrzeb. Co miesiąc. 2015/2016. Zgodnie z harmonogramem imprez. Maj, czerwiec 2016, 2017 i 2018r./ protokół. Protokół. IPET. Sprawozdanie z apeli. Sprawozdani fotografie. Sprawozdania, artykuły. Artykuły, fotografie.
5. Opracowania własne. / Publikacje na stronach internetowych własnych opracowań (plan rozwoju, programy, scenariusze zajęć, artykuły dotyczące własnych praktyk pedagogicznych). / okres stażu / adresy stron.


§ 8 ust.2 pkt.4a)
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,


Zadania do wykonania / formy realizacji / termin / sposób dokumentowania


1. Program zajęć specjalistycznych z dogoterapii. / Skonstruowanie, przedstawienie i wdrożenie programu. / 2015/2016 / program zajęć.
2. Program kontroli sprawności uczniów z przedmiotu: wychowanie fizyczne. / Skonstruowanie, przedstawienie i wdrożenie programu. / 2015/2016 / program.§ 8 ust.2 pkt.4c)
Poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania do wykonania / formy realizacji / termin / sposób dokumentowania

1. Organizacja imprez sportowych. / - regionalne turnieje warcabowe; - regionalne turnieje tenisa stołowego./ październik 2015, 2016 i 2017; grudzień 2015, 2016 i 2017/ artykuły, sprawozdania, fotografie.
2. Udział w zawodach sportowych. / - przygotowanie uczniów do zawodów; - sprawowanie opieki nad uczniami podczas zawodów./ Okres stażu, zgodnie z terminarzami: „Sprawnych - Razem” oraz Olimpiad Specjalnych. / sprawozdania, fotografie.
3. Rozwijanie zainteresowań młodzieży. / - prowadzenie zajęć Koła Rękodzieła Artystycznego; - prowadzenie zajęć z dogoterapii; - pomoc w przygotowaniu prac konkursowych, głównie o charakterze plastycznym i rękodzielniczym; - organizacja wycieczek szkolnych; - organizacja konkursów; - organizacja imprez szkolnych, głównie o charakterze sportowym (Pożegnanie lata, Wiosenny marsz ku słońcu, Dzień Dziecka). / okres stażu / zapisy w dziennikach, sprawozdania, fotografie.

§ 8 ust.2 pkt.4e)
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

Zadania do wykonania / formy realizacji / termin / sposób dokumentowania

1. Aktywna i systematyczna współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami: „SPRAWNI – RAZEM”, Olimpiady Specjalne, Fundacja „APJA”, Fundacja Gębiczyn, Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania Leader, Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki, Urząd Gminy Czarnków / okres stażu / Sprawozdania, artykuły na stronie internetowej szkoły.
2. Współpraca ze specjalistami: rehabilitanci, pedagog szkolny, psycholog szkolny, pielęgniarka. / Systematyczne spotkania, rozmowy i konsultacje, współpraca podczas zajęć. / okres stażu / protokoły, zapisy w dziennikach.
3. Współpraca z rodzicami. / Klasowe i szkolne imprezy, zajęcia otwarte, wspólne podejmowanie działań wychowawczych, rozwiązywanie problemów. / okres stażu / Protokoły, zapisy w dziennikach, sprawozdania, fotografie.
1. Pozyskiwanie nagród rzeczowych i środków finansowych. / - pisma do instytucji, firm i osób prywatnych w celu pozyskiwania nagród rzeczowych oraz środków finansowych służących organizacji szkolnych imprez oraz konkursów;- zaproszenia i podziękowania. / okres stażu / dokumenty tekstowe, fotografie.
2.

§ 8 ust.2 pkt.5)
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania do wykonania / formy realizacji / termin / sposób dokumentowania

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. / Zebranie informacji o uczniach; zdiagnozowanie przypadków wychowawczych, ustalenie metod pracy z dzieckiem i oddziaływań wychowawczych, systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemów.
Opis i analiza dwóch przypadków. / okres stażu / Opracowany opis analizy dwóch przypadków.
2. Konsultacje ze specjalistami. / - współpraca z dyrektorem szkoły, pedagogiem, psychologiem oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. / na bieżąco / protokoły.
3. Poszerzanie wiedzy z zakresu metod i form pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. / - udział w szkoleniach; - studiowanie literatury. / okres stażu / Zaświadczenia, lista obecności, bibliografia.

Plan ma formę otwartego projektu, który może ulec modyfikacjom w zależności od dynamiki szeroko pojętej sytuacji szkolnej, w tym między innymi przydziału czynności realizującemu.


Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły
........................................
Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.