X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29583

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
§ 7 ust.1 pkt.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
• Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, z Gronem Pedagogicznym, udział w pracach zespołu przedmiotowego z języków obcych.
• W razie możliwości przewodniczenie zespołowi przedmiotowemu z języków obcych.
• Współpraca z innymi nauczycielami podczas organizacji imprez szkolnych: konkurs gwary śląskiej, Dzień Niemiecki.
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
§ 7 ust.1 pkt.2 Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
• Hospitacje i omawianie ich wyników.
• Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym.
• Udział w szkoleniu na egzaminatora maturalnego i gimnazjalnego.
• Udział w szkoleniach metodycznych, szkoleniach przygotowanych przez wydawnictwa.
§ 7 ust.1 pkt.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.
• Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich.
• Zapoznanie z prawami ucznia, ich analiza oraz przestrzeganie tych praw w pracy dydaktycznej.
§7 ust.2 pkt.1 Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
• Współpraca i omówienie jej zasad z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez Opiekuna Stażu i innych Nauczycieli.
• Prowadzenie zajęć w obecności Pani Dyrektor, Opiekuna Stażu i innych Nauczycieli
• Udział w zajęciach otwartych przeprowadzonych przez Nauczycieli.
• Przeprowadzenie lekcji otwartej z języka niemieckiego.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych - gazetki testy.
• Dobieranie różnorodności metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
• Publikowanie własnych prac:planu rozwoju zawodowego oraz scenariusza lekcji otwartej z języka niemieckiego na stronie www.awans.edux.pl
• Prowadzenie dzienników lekcyjnych, pozalekcyjnych i dziennika elektronicznego.
• Praca w szkolnych komisjach powołanych przez Dyrektora.
• Brannie czynnego udziału w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
• Udział w pracy i spotkaniach zespołów przedmiotowych ( w razie możliwości przewodniczenie zespołowi przedmiotowemu z języków obcych).
• Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu nauczania.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju: gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, napisanie sprawozdania.
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zwodowego.
§ 7 ust.2 pkt.2 Umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego - przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
• Przygotowanie i opracowanie miesięcznych próbnych egzaminów z języka niemieckiego.
• Przygotowanie dodatkowych zadań dla uczniów z dysfunkcjami.
• Przeprowadzenie próbnej ustnej matury z języka niemieckiego.
• Przygotowanie uczniów do konkursów z języka niemieckiego.
• Kontakt z Pedagogiem i Psychologiem Szkolnym.
§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologi informacyjnej i komunikacyjnej.
• Opracowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera i internetu.
• Umiejętność posługiwania się programem word i excel.
• Szkolenia z dziennika elektronicznego.
• Prowadzenie zajęć lekcyjnych w sali komputerowej wykorzystując podręczniki interaktywne.
• Publikowanie własnych prac na stronie internetowej.
• Korelacja międzyprzedmiotowa z nauczycielem informatyki.
§ 7 ust.2 pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologi, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.
• Dostosowanie się do wymogów poradni psychologiczno - pedagogicznej podczas oceniania uczniów z dysfunkcjami.
• Analizowanie literatury z zakresu psychologi, pedagogiki i dydaktyki.
§ 7 ust.2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
• Analiza dokumentów: statut szkoły, plan dydaktyczny, profilaktyczny i wychowawczy oraz wewnątrzszkolny system oceniania.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.