X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29586

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela
mianowanego ubiegającego się o stopień
nauczyciela dyplomowanego

mgr Beata Kawalec – nauczyciel mianowany


nauczane przedmioty: język angielski, matematyka


data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015
data zakończenia stażu: 31.05.2018


Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
(§ 8 ust. 2 pkt. 1)

Zadania do realizacji
1.Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli
1.Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego
2.Poprawnie sformułowany wniosek
3.Udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego
4.Opracowanie planu rozwoju zawodowego
5.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
6.Zapoznanie się ze stronami internetowymi zawierającymi informacje na temat awansu zawodowego.
7.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwojowego

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
1. Aktywny udział w wewnątrzszkolnym (WDN) i poza szkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz we wszystkich formach adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (udział w szkoleniach Rady pedagogicznej, kursach, warsztatach szkoleniowych dla nauczycieli, lekcjach otwartych prowadzonych przez nauczycieli i innych formach dotyczących rozwijania umiejętności zawodowych, wychowawczych
i opiekuńczych)

.3. Prowadzenie organizacji uczniowskich
1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego


4. Udział w badaniu jakości pracy Zespołu
1. Udział w pracach zespołu ewaluacyjnego

5.Realizacja programów
profilaktycznych
1. Przeprowadzenie programu profilaktyki alkoholowej Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia”
2. Realizacja zadań programu Bezpieczna+
IX – XII 2015

6.Udział w konkursach przedmiotowych
1. Udział w konkursach z j. angielskiego i matematyki

7.Organizacja wycieczki szkolnej
1. Organizacja wycieczki klas V-VI

8.Organizacja imprez szkolnych
1. Organizacja Światowego Dnia Języków


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust. 2 pkt. 2)

Zadania do realizacji
1.Korzystanie z zasobów stron internetowych
1. Korzystanie ze stron wydawnictw podręczników
2.Poznanie obsługi programu Kompozytor klasówek oraz Matlandii
3. Wykorzystanie informacji z Internetu w procesie dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym poprzez poznanie platform dl nauczycieli Scholaris.pl oraz Uczę.pl

2.Multimedialne pomoce naukowe
1.Zachęcanie i instruowanie uczniów do korzystania z tablicy interaktywnej
2. Korzystanie z programów oraz filmów edukacyjnych.

3.Sporządzenie prezentacji multimedialnej i zestawień statystycznych
1.Obrazowe przedstawienie wyników ewaluacji

4. Nowe programy komputerowe
1.Nauka obsługi programu komputerowego do tworzenia filmów
rok szkolny 2016/2017

5. Stosownie technologii komunikacyjnej w pracy.
1. Współpraca z nauczycielam i rodzicami (kontakt telefoniczny, e-mail, what’s up, inne).


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 ust. 2 pkt. 3)
Zadania do wykonania
1.Aktywny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej
1.Przygotowywanie i prezentacja materiałów na rady pedagogiczne:
-wnioski z analizy sprawdzianu piątoklasisty
-wnioski z analizy sprawdzianu szóstoklasisty

2.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN
1.Przygotowanie referatów na posiedzenia rady pedagogiczne

3.Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem tych z małym stażem zawodowym
1.Opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenie zajęć, omówienie i ewaluacja

4. Informacje na stronie internetowej szkoły
1. Przygotowanie tekstów i zdjęć z organizowanych przeze mnie imprez i przekazanie ich na stronę internetową

5. Publikacje w Internecie
1. Opublikowanie planu rozwoju na stronie serwisu edukacyjnego

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
(§ 8 ust. 2 pkt. 4a)

Zadania do realizacji
1.Program edukacyjny z języka angielskiego „Praca z uczniem zdolnym”
1.Opracowanie programu
2.Ewaluacja etapowa i końcowa
3.Sporządzenie sprawozdania z wnioskami


Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych
(§ 8 ust. 2 pkt. 4b)

Zadania do realizacji
1.Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
1.Złożenie wniosku na szkolenia dla egzaminatorów sprawdzianu szóstoklasisty okręgowych komisji egzaminacyjnych.
2.Ukończenie szkolenia
3.Wykonywanie zadań egzaminatora.


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(§ 8 ust. 2 pkt. 4c)
Zadania do realizacji
1.Akcja „Szopek”
1.Opracowanie planu wzajemnej pomocy edukacyjnej wśród uczniów
2.Przedstawienie planu dzieciom i rodzicom
3.Realizacja planu
4.Ewaluacja i prezentacja wniosków w czasie rady pedagogicznej

2. Organizacja konkursów
1. Zorganizowanie konkursu z języka angielskiego międzyszkolny

3. Współpraca międzynarodowa
1. Organizowanie współpracy ze szkołą w Czechach:
-wizyty kolędników
-wysyłanie życzeń świątecznych
- wizyty w czasie świąt wielkanocnych
- wykonanie prezentacji multimedialnej i wspólne oglądanie w czasie jednej z wizyt

4.Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
1. Zorganizowanie spotkania z miłośnikiem gór
Kolorowy tydzień –

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony
(§ 8 ust.2 pkt. 5)
Zadania do realizacji

1. Poznawanie uczniów.
1.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
2.Nawiązywanie dobrych relacji uczeń - nauczyciel i nauczyciel- uczeń.
3.Poznanie potrzeb emocjonalnych uczniów.
4.Rozpoznanie umiejętności i zdolności podopiecznych.

2.Realizacja zadań wychowawczych.
1.Eliminowanie poziomu agresji wśród uczniów na zajęciach i podczas przerw.
2.Systematyczna reakcja na niewłaściwe zwroty
i zachowania uczniów.

3.Współpraca z rodzicami.

1.Spotkania podczas imprez, zebrań z rodzicami oraz indywidualnych rozmów
2.Częsty kontakt telefoniczny w przypadku uczniów sprawiających problemy wychowawcze
3. Zapoznanie rodziców z zasadami przeprowadzania i wymaganiami nowej formuły sprawdzianu szóstoklasisty

4.Zanalizowanie i opisanie dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
1. Opisy przypadków:
-nazwa problemu
-krótka charakterystyka problemy
-szczegółowa charakterystyka i opis podjętych działań
-uzyskane rezultaty
-uwagi i wnioski końcowe

5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
1.Czytanie literatury i czasopism dotyczących rozwoju i pracy z młodzieżą.
2.Poznawanie portali dla nauczycieli

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.