X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29582
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami) 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 Marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393).
Pisząc projekt planu rozwoju zawodowego starałam się w nim ująć zagadnienia zgodne z planem rozwoju przedszkola, misją i wizją placówki oraz planem wychowawczym. Realizując plan będę systematycznie doskonaliła swój warsztat pracy. Pozytywnie wpłynie na mój wszechstronny rozwój jako nauczyciela i podniesie jakość pracy przedszkola.
Chciałam zaznaczyć, iż plan ten jest otwarty i może ulec zmianom.

§8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA UWAGI
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

*wyszukanie w dostępnych źródłach
i analiza
przepisów prawa
oświatowego oraz
informacji dot.
awansu zawodowego
(ustawa,
rozporządzenia ,
komentarze, opinie
ekspertów), rozmowy
z innymi
nauczycielami,

*opracowanie planu rozwoju zawodowego

*dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego,

*opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

*uzyskanie oceny
dorobku
zawodowego,

*przygotowanie dokumentacji do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, wrzesień 2015

wrzesień 2015

cały okres stażu

maj 2018r

czerwiec 2018r

czerwiec 2018r Znajomość przepisów dot. awansu zawodowego.

Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.

Projekt planu rozwoju zawodowego.

Prawidłowy przebieg stażu,
zebranie odpowiednich dokumentów do postępowania kwalifikacyj-nego.

Opracowane sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Otrzymanie oceny dorobku zawodowego
(pozytywna ocena umożliwia wszczęcie II etapu postępowania kwalifikacyj –nego).

Prawidłowo skompletowana dokumentacja.

- wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego,

- projekt planu rozwoju zawodowego,
- potwierdzenie dyrektora,

- plan rozwoju
zawodowego,
- segregator osiągnięć zawodowych,
-potwierdzenia,
- sprawozdanie,

- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,

- ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

- wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego,
2.Analiza dokumentacji przedszkolnej. * analiza Statutu Przedszkola, Programu Rozwoju Przedszkola, Rocznego planu Pracy, programów, planów, regulaminów, procedur obowiązujących w przedszkolu,

*rozmowy z innymi nauczycielami, cały okres stażu

Znajomość podstawowych dokumentów regulujących pracę przedszkola.

Rozwój kontaktów interpersonal-nych. - Statut, plany, programy, regulaminy,
3.Doskonalenie
i poszerzenie warsztatu pracy o nowe metody oraz
podnoszenie własnych kwalifikacji. *analiza własnych umiejętności ( zajęcia obserwowane, analiza nagrań z uroczystości,
arkuszy samooceny
wymiana uwag i spostrzeżeń z nauczycielami),

*wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym,

*obserwacja, diagnoza i analiza możliwości dzieci

*udział w wewnętrznych i zewnętrznych kursach, szkoleniach, warsztatach umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych oraz opiekuńczych,

*samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz czasopism, regularne śledzenie stron internetowych.
Udział w dyskusjach,

*ewaluacja planu rozwoju zawodowego, cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

Poznanie słabych i mocnych stron swojej pracy
oraz wyciągnięcie wniosków.

Efektywniejsza
i lepsza organizacja pracy.

Dobra diagnoza rozwoju dzieci.
Ukierunkowa-nie rodziców do dalszych działań,
( opinie z PPP).
Stosowanie odpowiednich form i metod dostosowanych do możliwości indywidualnych dziecka

Podniesienie poziomu własnej pracy.

Wysoki poziom przygotowania merytoryczne-go do pracy.

Analiza słabych i mocnych stron swojej pracy oraz wyciągnięcie wniosków. - konspekty zajęć,
- arkusze samooceny,
- ewaluacja zajęć,
- sprawozdanie,
- segregator osiągnięć zawodowych,

- sprawozdanie,
- konspekty zajęć,
- diagnoza,
- opinie z PPP,
- analiza prac dzieci,
- zaświadczenia, referaty, świadectwa, dyplomy,

- rejestr literatury,
- biblioteczka własna,

- plan rozwoju,
- sprawozdanie,
4. Podejmowanie działań na rzecz podwyższenia jakości pracy przedszkola. * opracowanie
programu i organizacja kółka :
Plastyka dla smyka dla chętnych.
Współ organizacja wystawy Kreatywni rodzice.

* organizacja oraz udział w konkursach, akcjach, przeglądach przedszkolnych i poza przedszkolnych,

*współpraca z Radą Pedagogiczną,
*praca w zespołach d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpraca z wychowawcami oraz specjalistami,

*systematyczne dbanie o wygląd sali,

*wzbogacanie swojego warsztatu pracy o wykonane pomoce dydaktyczne, czasopisma,

*udział w organizowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych,
*współudział w prowadzeniu zajęć otwartych dla rodziców,

*dopasowanie programów i podręczników do możliwości i umiejętności dzieci, Wrzesień 2016r

rok szkolny
2016/2017

cały okres stażu

według harmonogramu

cały okres stażu

Rozwój twórczego potencjału dzieci w sferze artystycznej.

Zespołowe rozwiązywanie różnych spraw i problemów,

Estetyczny wygląd sali.

Realizacja ciekawych zajęć.

Integracja społeczności przedszkolnej i lokalnej.

Zaangażowanie rodziców w życie przedszkolne, ewaluacja pracy,

Dobre przygotowanie merytoryczne do zajęć. - program własny,
- wystawa prac,
- sprawozdanie,
- prace dzieci w segregatorze osiągnięć zawodowych, zdjęcia,
- wystawa prac,

- dyplomy,
- podziękowania,
- sprawozdanie,

- sprawozdanie,

- zdjęcia,
- sprawozdanie,

- sprawozdanie,

- strona internetowa przedszkola oraz prasa lokalna,
- zdjęcia,
- opublikowane scenariusze na stronach edux.pl,

- scenariusze zajęć,
- ewaluacyjna ankieta od rodziców,
- zdjęcia,
- sprawozdanie,

- sprawozdanie,


§8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla dzieci i rodziców na potrzeby przedszkola.

2. Przygotowanie materiałów i umieszczanie ich na stronach internetowych przedszkola.

3.Korzystanie z Internetu oraz innych środków masowego przekazu.

4.Korzystanie z własnego komputera.

*opracowanie scenariuszy zajęć, programów, planów,
konspektów, referatów, ankiet, zaproszeń, dyplomów, ogłoszeń, podziękowań oraz innych dokumentów,

*przygotowanie pomocy dydaktycznych,

*prowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców z wykorzystaniem komputera i internetu,
(programów komputerowych i edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, płyt CD i DVD),

*ewaluacja planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

*opracowanie prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela,

*systematyczne doskonalenie umiejętności obsługi komputera,

*systematyczne opracowywanie ciekawostek o grupie
( wydarzeniach i sukcesach),

*zamieszczanie zdjęć z uroczystości przedszkolnych, wycieczek, imprez, wydarzeń oraz informacji o osiągnięciach i sukcesach dzieci,

*wykorzystanie dostępnych mediów
(TV, radio, Internet) do pozyskiwania informacji wspierających działalność dydaktyczno-wychowawczą, uzyskania potrzebnych informacji oraz wymiany doświadczeń za pomocą poczty elektronicznej.

*wymiana informacji zwrotnych, przesyłanie prac plastycznych
oraz innych materiałów na konkursy( np. Hałabała wiersze kleci, ku radości wszystkich dzieci) i akcje drogą internetową.

*wykorzystywanie komputera, skanera, drukarki, Internetu, aparatu do pracy, tworzenia dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz do zapisywania dokumentów w formie elektronicznej,

*opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie edux.pl

Grudzień
2015
Estetyczne ogłoszenia, zaproszenia, dokumenty.

Atrakcyjne
pomoce dydaktyczne,

Urozmaicenie oraz uatrakcyjnienie zajęć, zebrań, spotkań.

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nauczyciela oraz jakości pracy przedszkola.

Dobrze przygotowana prezentacja multimedialna

Dostateczna
obsługa komputera oraz korzystanie z jego możliwości

Aktualizacja strony internetowej przedszkola.

Pogłębianie wiedzy przez nauczyciela.

Wymiana doświadczeń zawodowych.

Udział w organizowa-nych konkursach i akcjach.

Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej. - scenariusze, plany, dyplomy, programy, zaproszenia, ogłoszenia, ankieta, konspekty, referaty,
- plan rozwoju zawodowego,

- potwierdzenie dyrektora,
- sprawozdanie,

- potwierdzenie dyrektora,
- sprawozdanie,

-plan rozwoju zawodowego,
-sprawozdanie,
- potwierdzenia dyrektora,

-prezentacja multimedialna,

-sprawozdanie,

-publikacje w internecie,

- publikacja na stronach internetowych przedszkola,

- spis wykorzystywanych adresów www.( ORE, MEN, Kuratorium Oświaty, MSCDN),

- sprawozdanie,

- dyplomy,
- certyfikaty,
-podziękowania,
- sprawozdanie,

- plan rozwoju zawodowego,
- sprawozdanie,
- prezentacja multimedialna,
- roczny plan pracy przedszkola,
- segregator osiągnięć zawodowych,

-potwierdzenie publikacji,
-segregator osiągnięć zawodowych,
- sprawozdanie,

§8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Praca na rzecz Rady Pedagogicznej.

2.Kształtowanie umiejętności zdobywania oraz przekazywania wiedzy i dzielenia się uwagami,
doświadczeniami z innymi nauczycielami.

*aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej,

*przygotowanie i przedstawienie referatów w ramach WDN wg potrzeb nauczycieli i przedszkola oraz z odbytych szkoleń, warsztatów.

*praca w zespołach powołanych przez dyrektora przedszkola,
(pomoc psychologiczno-pedagogiczna). Organizowanie spotkań i wspólne rozwiązywanie problemów.

*systematyczne doposażenie biblioteczki przedszkolnej dla nauczycieli, dbanie o zgromadzone zbiory,

*udostępnienie koleżankom literatury, opracowanych scenariuszy, konspektów, materiałów i pomocy dydaktycznych,

*prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych rodziców oraz nauczycieli,

*obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli,
( stażystów, kontraktowych),

*pozyskiwanie artykułów i pozycji książkowych z zakresy pedagogiki, psychologii, dydaktyki związanych z problematyką pracy nauczyciela,

*upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy poprzez publikacje zdobytych i opracowanych materiałów w internecie,
(np. strona edux.pl)
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

Wypracowanie wspólnych metod pracy w radzeniu sobie z uczniami sprawiającymi problemy
wychowawcze.

Ułatwienie i pomoc w pracy innym nauczycielom.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielona
dzieciom oraz rodzicom.
Kontrola rozwoju wychowanków.

Podwyższenie jakości pracy nauczycieli w przedszkolu.

Obopólna wymiana doświadczeń, uwag, wniosków i spostrzeżeń.

Pogłębianie własnej wiedzy.
Ułatwienie pracy innym nauczycielom.

Publikacje w Internecie.
Poszerzenie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. -protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
-sprawozdanie,

-potwierdzenie dyrektora,
- referaty,
-sprawozdanie,

-potwierdzenie specjalistów oraz dyrektora,
-sprawozdanie,

-księga ewidencji zbiorów bibliotecznych,
- sprawozdanie,

-potwierdzenia nauczycieli,
-sprawozdanie,

-potwierdzenia nauczycieli,
-sprawozdanie,
- scenariusz zajęć otwartych dla rodziców,

- biblioteczka własna,
-potwierdzenie dyrektora,
- sprawozdanie,

-potwierdzenia o publikacji,
- sprawozdanie,

§8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowania w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu z wykorzystaniem komputera.

2.Realizacja programów, akcji, projektów, innowacji. *zgromadzenie niezbędnych materiałów do opracowania treści programu kółka plastycznego Plastyka dla smyka,

*opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja autorskiego programu do prowadzenia kółka plastycznego Plastyka dla smyka,

*realizacja projektów i programów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci,
wrzesień 2016r

rok szkolny 2016/2017

cały okres stażu

Aktywny udział w rozwoju swoich zdolności i zainteresowań.

Realizacja działań
- opracowany program,
- sprawozdanie,
- prace dzieci,
- zdjęcia,

- sprawozdanie,
- prace dzieci,
-zdjęcia,

§8 ust.2 pkt.4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Aktywne wspieranie dzieci w organizowanych akcjach i konkursach, przeglądach, innowacjach,

2.Prelekcje dla rodziców.

3.Praca w zespołach problemowo-zadaniowych.

4.Pozyskiwanie funduszy na rzecz grupy i przedszkola.

5.Rozwijanie u dzieci empatii oraz zainteresowanie problemami ochrony środowiska.

6. Integracja grupy. *przygotowanie dzieci do udziału w konkursach,

*współorganizowanie imprez kulturalnych, okolicznościowych i uroczystości z udziałem rodzin na terenie przedszkola i gminy.

* opracowanie i wygłaszanie referatów dla rodziców podczas zebrań.

*opracowanie Rocznych Planów Pracy Przedszkola oraz praca w innych zespołach powołanych na potrzeby placówki,
(praca w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej),

*organizacja zbiórki zużytych baterii, makulatury itp.

*udział w akcjach charytatywnych
( zbiórka nakrętek, Świąteczna paczka, Góra grosza itp.),

*udział w akcjach i konkursach ekologicznych (sprzątanie świata, realizacja innowacji wdrażanych w przedszkolu),

*udział w organizacji wycieczek poza przedszkolnych
(krajoznawczych, dydaktycznych),
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu Udział dzieci w konkursach.
Rozwój talentów drzemiących w dzieciach.

Prezentacja przedszkola wśród społeczności lokalnej.
Udział w korowodzie.

Zwiększenie świadomości rodziców.

Aktualizacja rocznego planu pracy.

Wspólne rozwiązywanie problemów.

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych lub sprzętu.

Pomoc potrzebującym.

Zachowania ekologiczne. Wspólne dbanie o środowisko naturalne.

Wspólne spędzenie czasu, integracja nauczycieli, dzieci i rodziców.

- zdjęcia,
- prace dzieci,
-potwierdzenie dyrektora,
- informacje w Internecie,
- sprawozdanie,

-sprawozdanie,
- protokoły z zebrań z rodzicami,
- referaty,

- roczne plany pracy,
- potwierdzenie dyrektora,
- sprawozdanie,
- opracowane dokumenty,

-potwierdzenie dyrektora,
- sprawozdanie,

-zaświadczenia,
- sprawozdanie,
-potwierdzenie dyrektora,

-zaświadczenia,
- sprawozdanie,
-potwierdzenie dyrektora,

-zdjęcia,
- sprawozdanie,

§8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami wspierającymi pracę przedszkola.

2. Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do większej aktywności i uczestnictwa w życiu przedszkola.

3.Propagowanie zdrowego stylu życia. * współpraca z logopedą przedszkolnym oraz innymi specjalistami,

* pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

*współpraca ze Szkołą Podstawową w Serocku

*współpraca z biblioteką w Serocku,

*współpraca z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku,

*współpraca z jednostką OSP w Serocku,

*współpraca z SPZOZ w Serocku,

*organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów,

*współpraca z Rejonową PPP w Legionowie
(rozmowy z rodzicami- kierowanie dzieci na badania, diagnozy,
ukierunkowanie rodziców w działaniach,

*współudział w prowadzeniu zajęć otwartych dla rodziców,

*pomoc rodziców
w organizacji
uroczystości przedszkolnych,

*przekazywanie informacji o dziecku na bieżąco oraz przez udostępnienie prywatnego nr telefonu,

*umieszczanie informacji, zaproszeń i życzeń dla rodziców na tablicy informacyjnej.

*promowanie zdrowia – prowadzenie segregatora Promocja zdrowia,
praca jako koordynator programu Czyste powietrze wokół nas,
koordynator projektu Dzieciństwo bez próchnicy
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

według harmonogramu

według kalendarza uroczystości

na bieżąco

cały okres stażu

Terapia logopedyczna dzieci.

Fachowa pomoc przy rozwiązywaniu problemów.

Zorganizowanie spotkań umożliwiających łagodniejszy start dzieci w klasie pierwszej.

Wzbudzenie zainteresowania czytaniem książek.

Udział w życiu środowiska lokalnego.

Zapoznanie z zawodem strażaka.

Promowanie zdrowego trybu życia.

Rozmowy z ludźmi, którzy wykonują ciekawe zawody.

Praca z dzieckiem wg zaleceń.

Integracja grupy.

Wspólna organizacja uroczystości.
Integracja grupy.

Bezpośredni kontakt z rodzicami.

Aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców.

Nabycie podstawowych umiejętności dbania o własne zdrowie. -sprawozdanie,
-potwierdzenie dyrektora,

-sprawozdanie,

-sprawozdanie,

-sprawozdanie,
- podziękowania,
-zdjęcia,

-sprawozdanie,
- podziękowania,
-zdjęcia,

-sprawozdanie,
- podziękowania,
-zdjęcia,

-sprawozdanie,
- podziękowania,
-zdjęcia,

-podziękowania,
-zdjęcia,
-sprawozdanie,

-sprawozdanie,
- potwierdzenie dyrektora,

-sprawozdanie,
-zdjęcia,

-sprawozdanie,
- zdjęcia,

-tablica informacyjna,
-sprawozdanie,

- sprawozdanie,
- potwierdzenie dyrektora,


§8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych *analiza efektywności metod aktywizujących stosowanych podczas przeprowadzonych, zajęć,

*konsultacje z rodzicami,

*poszukiwanie rozwiązań w literaturze oraz w rozmowach z psychologiem oraz specjalistami,

*praca indywidualna z dzieckiem
sprawiającym kłopoty wychowawcze,

*ewaluacja podjętych działań
cały okres stażu

cały okres stażu
Stosowanie metod aktywizujących
podczas zajęć.

Przekazywanie informacji na bieżąco.

Pogłębianie wiedzy na temat rozwiązań związanych z problemem

Lepsze funkcjonowanie dziecka w grupie.

Ewaluacja pracy z dzieckiem trudnym. - sprawozdanie,

- wpisy w dzienniku, zeszyt rozmów z rodzicami,

- dokumentacja,
-sprawozdanie,
- literatura, biblioteczka własna, publikacje,

- opis i analiza przypadku,

Projekt planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowała
Beata Agacińska- nauczyciel minowany.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.